Ansökan om bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola

Huvudmän för grundskolor och förskolor i Kungälvs kommun kan i samband med start av en ny skola, nybyggnation eller liknande bli berättigade till bidrag för faktisk lokalhyra, under vissa förutsättningar.

Bidraget

Huvudmän kan få ersättning för faktisk lokalhyra upp till 1 800 kronor per kvadratmeter bruksarea (fortsättningsvis benämnt "BRA"). Ersättningen är inklusive momskompensation per år. Bidrag kan godkännas för högst tio kvadratmeter BRA per placerat barn eller elev på huvudmannens förskola eller skola. Barn eller elev ska vara folkbokförd i Kungälvs kommun. Bidraget kan aldrig bli högre än faktisk kvadratmeter BRA per barn eller elev i lokalerna, om de etablerar förskola eller skola i ett område där kommunen bedömer att det finns ett väsentligt behov av fler platser under minst fem år. Ersättningen kan utges årligen under högst 15 år och omarbetas var tredje år eller efter behov.

Att variabeln BRA används som ingångsvärde vid beräkning av bidraget uppmuntrar huvudmannen att se till att en hög byggnadseffektivitet skapas när det gäller andel BRA per bruttoarea, och därmed en låg andel BLA (building loss area). På ett liknande sätt uppmuntrar ingångsvärdet "antal folkbokförda barn eller elever i kommunen" till att huvudmannen i första hand prioriterar placering av kommunens invånare.

Om huvudman godkänna bidraget upphör den del av grundbeloppet som avser kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev, under perioden som bidrag till faktisk lokalhyra utges.

Beräkning

  • Beräkna antalet barn eller elever i den ansökande huvudmannens förskola eller skola som är folkbokförda i Kungälvs kommun.
  • Multiplicerat med högst tio kvadratmeter BRA per elev.
  • Multiplicerat med faktisk lokalhyra (eller högst 1 800 kronor) per kvadratmeter bruttoarea.

 

Definition av faktisk lokalhyra

Den hyra som belastar förskole- eller skolverksamheten enligt internhyresavtal. Hyran ska vara enligt lokalhyresavtal utan att räkna med kostnader för drift, media och underhåll. Kungälvs kommun ska för att bidrag ska bli aktuellt bedöma hyreskostnaden som rimlig, exempelvis i jämförelse med liknande objekt.

Ansökan

Ansökan görs genom att mejla in nedanstående information till johanna.rydberg@skola.kungalv.se

  1. Fastighetsbeteckning
  2. Typ av verksamhet
  3. Antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola totalt, och hur många av dem som är folkbokförda i Kungälvs kommun
  4. Ritning över byggnaden
  5. Antal kvadratmeter BRA i byggnaden
  6. Hyresavtal för byggnaden inklusive gränsdragningslista mot hyresvärd
  7. En beskrivning av verksamheten och beräknad inflytt

 

Årlig uppdatering vid förändrade omständigheter

Då lokalbidraget grundar sig på föränderliga faktorer kan beloppet komma att justeras. När en huvudman berättigas bidraget ska denne själv komma in med ovanstående ansökningsuppgifter årligen, om de har förändrats.

Läs igenom riktlinjer noggrant innan du gör ansökan.
Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola. (pdf-fil, 167 kb)

  Sidan uppdaterades: