Ansökan om bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola

Huvudmän för grundskolor och förskolor i Kungälvs kommun kan i samband med nyetablering, nybyggnation eller liknande bli berättigade till bidrag för faktisk lokalhyra, under vissa förutsättningar.

Bidraget

Huvudmän kan få ersättning för faktisk lokalhyra upp till 1 800 kronor per kvadratmeter bruksarea (fortsättningsvis benämnt "BRA") inklusive momskompensation per år. Bidrag kan beviljas för högst tio kvadratmeter BRA per placerat barn eller elev på huvudmannens förskola eller skola som är folkbokförd i Kungälvs kommun, men aldrig högre än faktisk kvadratmeter BRA per barn eller elev i lokalerna, om de etablerar förskola eller skola i ett område där kommunen bedömer att ett substantiellt behov av fler platser under minst fem år föreligger. Ersättningen kan utges årligen under högst 15 år och revideras var tredje år eller efter behov.

Att variabeln BRA används som ingångsvärde vid beräkning av bidraget skapar incitament för huvudmannen att tillse en hög byggnadseffektivitet avseende andel BRA per bruttoarea, och därmed en låg andel BLA (building loss area). På ett liknande sätt bidrar ingångsvärdet "antal folkbokförda barn eller elever i kommunen" till incitament för huvudmannen att i första hand prioritera placering av kommunens invånare.

Om huvudman beviljas bidraget utgår den del av grundbeloppet som avser kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev, under perioden som bidrag till faktisk lokalhyra utges.

Beräkning

Antal barn eller elever i den ansökande huvudmannens förskola eller skola som är folkbokförda i Kungälvs kommun, multiplicerat med högst tio kvadratmeter BRA per elev, multiplicerat med faktisk lokalhyra (eller högst 1 800 kronor) per kvadratmeter bruttoarea.

Definition av faktisk lokalhyra

Den hyra som belastar förskole- eller skolverksamheten enligt internhyresavtal. Hyran ska vara enligt lokalhyresavtal exklusive kostnader för drift, media och underhåll. Kungälvs kommun ska för att bidrag ska bli aktuellt bedöma hyreskostnaden som rimlig och skälig, exempelvis i jämförelse med liknande objekt.

Ansökan

Ansökan görs genom att maila in nedanstående information till johan.vonbromsen@skola.kungalv.se

  1. Fastighetsbeteckning
  2. Typ av verksamhet
  3. Antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola totalt, och hur många av dem som är folkbokförda i Kungälvs kommun
  4. Ritning över byggnaden
  5. Antal kvadratmeter BRA i byggnaden
  6. Hyresavtal för byggnaden inklusive gränsdragningslista mot hyresvärd
  7. En beskrivning av verksamheten och beräknad inflytt

 

Årlig uppdatering vid förändrade omständigheter

Då lokalbidraget grundar sig på föränderliga faktorer kan beloppet komma att justeras. När en huvudman berättigas bidraget ska denne själv inkomma med ovanstående ansökningsuppgifter årligen, om de har förändrats.

Läs igenom riktlinjer noggrant innan du gör ansökan.
Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola. (pdf-fil, 167 kb)

  Sidan uppdaterades: