Fristående verksamheter

Här hittar du information för fristående huvudmän som är verksamma i Kungälvs kommun och information om att starta en fristående verksamhet

Starta förskola 
Grundbelopp 
Tilläggsbelopp
Fristående förskolor i kommunen
Fristående skolor i kommunen
Ersättning för faktiska lokalkostander 
Skolplikt

Tillsyn
Insyn 

Starta skola eller förskola 

Planerar du att starta en skola eller förskola? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till. 
Läs mer om starta skola eller förskola 

Grundbelopp

Hemkommunen ska enligt skollagen ge bidrag för alla elever.
I grundbeloppet ingår ersättning för:

• Omsorg och pedagogisk verksamhet
• Pedagogiskt material och utrustning
• Måltider
• Administration
• Mervärdeskatt (Moms)
• Administration
• Lokalkostnader

Grundbeloppet ska finansiera utbildningen för alla elever vid skolan. Grundbeloppet baseras på kommunens egen budget och beräknas utifrån kommunens genomsnittliga kostnader.

Tilläggsbelopp 

En fristående huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära åtgärder. Det kan till exempel vara ersättning för assistent, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet är ersättning för stödåtgärder utöver den ordinarie undervisningen.

Ansökan om tilläggsbelopp
Ansökan om tillägsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola
Information om tilläggsbelopp

Ersättning för faktiska lokalkostnader

Du som fristående huvudman för en förskola eller skola kan söka ersättning för din faktiska lokalkostnad. Här kan du läsa mer om det.

Skolplikt

Hemkommunen ansvarar för att skolpliktiga barn som inte går i hemkommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får rätt utbildning. Kommunen inventerar vilka elever som går i fristående skolor inom kommunen inför varje terminsstart. Elever som går i skolor utanför kommunen inventeras en gång per läsår.

Huvudmannen är skyldig att snarast anmäla om en skolpliktig elev börjar eller slutar inom verksamheten.

Anmäl in- och utflyttning av elever i fristående skola

Huvudmannen är skyldig att snarast anmäla om skolan inlett en utredning om problematisk frånvaro för en elev från Kungälvs kommun. Det är alltid huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att utreda, planera åtgärder och följa upp tills eleven återgår till skolan.

Anmäl att utredning av upprepad eller långvarig frånvaro inletts

Tillsyn

Kungälvs kommun utövar tillsyn över fristående verksamheter som förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs av privata aktörer. Tillsynen ska säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med de föreskrifter som gäller för respektive verksamhetsform. Här kan du läsa mer om det.

Insyn

Kungälvs kommun har rätt till insyn i fristående skolor/fritidshem som är verksamma i kommunen. Syftet med insyn är att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Insynsrätten gäller från förskoleklass och uppåt. Insyn innebär inte att kommunen har tillsyn över skolan eller fritidshemmet. Eventuella brister i fristående skolor och fritidshem är under tillsyn av Skolinspektionen. Kommun strävar efter att besöka verksamheterna ungefär vart tredje år.

  Sidan uppdaterades: