Önska skolplacering till förskoleklass och årskurs 7

Alla barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun är garanterade att få en plats i någon av våra grundskolor. Vårdnadshavare kan önska vilken skolenhet de helst vill att sitt barn ska gå i.

Har du inte fått önskad skola kan du ansöka om byte. Bytesperioden för kommunala skolor inför höstterminen 2024 är öppen och stänger 22 april. Ansökan är bindande vilket innebär att det inte går att ta tillbaka ansökan när skolbytesperioden har stängt.

Blankett för önskemål om byte av kommunal skola till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2024/2025

Vilka skolor kan du söka?

Se vilka skolor som finns i ditt närområde.

Kungälvs grundskolor

Fritidshemsplats

Barn som under vårterminen varit placerad i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun och som till hösten går över till förskoleklass, blir från och med den 1 augusti omplacerat till fritidshem på den skola som barnet ska gå. Om plats i fritidshem inte önskas ska platsen sägas upp omgående via e-tjänst på Kungälvs kommuns hemsida.
Är ni nyinflyttade eller har placering på fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan ni ansöka via e-tjänst. När ditt barn ska börja förskoleklass ansöker du om plats på fritidshem i samband med att ni önskar skola.

Fristående skola

Du kan önska plats på de fristående skolorna som är belägna i Kungälvs kommun på samma sätt som de kommunala skolorna. Observera att de fristående skolorna har andra regler för urval än kommunens skolor. Information om att önska skola till fristående skolor finns här.

Ytterbyskolans musikklass

För att jämnare fördela skolans resurser över alla klasser kommer det inte starta nya klasser med musikinriktning från och med höstterminen 2024. De elever som redan går i musikklass kommer kunna gå kvar med samma inriktning under hela sin högstadietid på Ytterbyskolan.

Så här ansöker du

Du kan önska skola för ditt barn mellan 6 december och 15 januari. Detta gör du genom att logga in i e-tjänsten. Har du skyddade uppgifter eller saknar du bank-id, använd blanketten. Du kan önska tre olika skolenheter. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under ansökan. En ansökan utan båda vårdnadshavare samtycke är ogiltig.

Här önskar du skola och följer din ansökan.

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som under kalenderåret ska fylla fem år kan lämna önskemål om skola. Detta görs på blankett och skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Placering tillgodoses i mån av plats, efter de elever som kommunen är skyldig att placera och elever från andra kommuner som ska börja förskoleklass, har fått skolplacering.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via denna blankett (pdf, 793 kB) som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Ansökan ska helst skickas in under perioden för Önska skola.

Så här fördelar vi skolplatser

Vi strävar alltid efter att erbjuda plats på önskat alternativ. Om fler har önskat plats på en skola än vad som kan tas emot, behöver kommunen prioritera vilka som får en placering på skolan.
När kommunen ska erbjuda skolplats till ett barn/en elev, bedöms urvalet från olika kriterier. Dessa kriterier kallas för urvalsprinciper och är:

Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:
1. Relativ närhet
2. Syskonförtur i årskurs 1-3
3. Lottning

Årskurs 7:
1. Relativ närhet
2. Lottning

Relativ närhet

Vi mäter hur långt varje elev bor från den skola de önskat och vi gör också samma mätning för andra skolor i närheten. Sedan jämför vi dessa avstånd med avstånden för andra elever som också önskat samma skola. Den elev vars skolväg skulle försämras mest får företräde.

Så här räknar vi ut avståndet:

1. Vi mäter hur långt det är från elevens folkbokföringsadress till den skolan de önskat.
2. Vi mäter också hur långt det är från elevens folkbokföringsadress till närmaste alternativa skola.
3. Sedan jämför vi avstånden för alla elever som önskat samma skola i samma årskurs.

Syskonförtur

Om två elever har samma relativa närhet till önskad skola och en av dem har syskon i årskurs 1-3 på skolan när den ska börja där, så får den med syskon förtur. Syskonförtur gäller för elever som bor på samma adress och i samma hushåll, men de behöver inte vara biologiska syskon.

Lottning

Om inte relativ närhet eller syskonförtur kan avgöra rätt till plats, ska det lottas mellan eleverna.

Besked om placering

Besked om placering skickas ut via mejl, eller post om du inte angivit en mejladress. Om ditt barn placeras på en annan skola än den du önskat som förstahandsval får du beslut via post.
Beslutet kan överklagas till Skolväsendet överklagandenämnd. Det går inte att överklaga placeringen innan du tagit del av ditt beslut då information om vad som behövs i överklagan finns i beslutet.

Vad händer om det inte finns plats på önskat val?

Beslutet kan överklagas till Skolväsendet överklagandenämnd. Det går inte att överklaga placeringen innan du tagit del av ditt beslut då information om vad som behövs i överklagan finns i beslutet.

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 och inte fått önskad placering kan du ansöka om skolbyte.

  Sidan uppdaterades: