Önska skolplacering till förskoleklass och årskurs 7

I Kungälvs kommun kan vårdnadshavare önska skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7. Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 och inte fått önskad placering kan du mellan den 27 mars till och med den 9 april ansöka om skolbyte. Läs mer om skolbyte.

Innehåll på sidan:

Vårdnadshavarens önskemål 
Urvalsprinciper

Besked om placering
Skolskjuts
Fritidsplats
Ytterbyskolans musikklass
Uppskjuten skolplikt
Skolstart för barn som är 5 år
Fristående skola
Kontakt


Vårdnadshavarens önskemål

I första hand försöker kommunen tillgodose vårdnadshavarens önskemål om skola. Kommunen kan frångå vårdnadshavarens önskemål om

 • ett annat barn har mer rätt till placeringen för att få en skola när hemmet (närhetsprincipen) eller
 • det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Observera att fristående skolor själva hanterar sina ansökningar och kan ha andra urvalsprinciper.

Urvalsprinciper

Om fler har önskat placering på en skola än vad som kan tas emot, behöver kommunen prioritera vilka som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

 1. Relativ närhet 
 2. Syskonförtur i årskurs 1-3 
 3. Lottning 

Årskurs 7:

 1. Relativ närhet
 2. Lottning

Relativ närhet

Varje elevs avstånd från hemmet (folkbokföringsadressen) mäts till önskad skolenhet och närliggande skolenheter (alternativ skola) och jämförs med de andra elever som önskat samma skolenhet. Den vars skolväg blir mest försämrad ges företräde till platsen. Relativ närhet likställs inom 50 meters intervaller.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

 1. Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan (färdvägen – inte fågelvägen)
 2. Vi mäter avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
 3. Vi jämför den relativa närheten för alla som har sökt samma skola i samma årskurs.

 

Exemplet ovan: Iris har 700 meter till den skola hon önskat och 600 meter till sin näst närmaste skola (alternativ skola). Olof har 850 meter till skolan jan valt och 700 meter till sin näst närmaste skola (alternativ skola). I det här fallet blir det Iris som får platsen på den valda skolan eftersom hon skulle förlora mest på att inte få platsen.

 

Syskonförtur

Om elever har samma relativa närhet har den förtur som har syskon i årkurs 1–3 höstterminen eleven ska börja vid skolan. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma hushåll men behöver inte vara biologiska syskon.

Lottning

Om inte relativ närhet eller syskonförtur kan avgöra rätt till plats, ska det lottas mellan eleverna. Lottningen genomförs med tre tjänstepersoner närvarande och resultatet protokollförs.

Besked om placering

Besked om placering skickas ut senast under vecka 10. Om ditt barn placeras på en annan skola än den du önskat som förstahandsval får du besked om det via post. Saknar du e-post så får du alltid besked via post.
Om ditt barn placeras på en annan skola än den som ni önskat som förstahandsval så har du rätt att överklaga beslutet. Beslutet överklagas till Skolväsendet överklagandenämnd. Det går inte att överklaga placeringen innan du tagit del av ditt beslut då information om vad som behövs i överklagan finns i beslutet.

Ansök om skolbyte

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 och inte fått önskad placering kan du mellan den 27 mars till och med den 9 april ansöka om skolbyte. Om fler har önskat placering på en skola än vad som kan tas emot fördelas tillgängliga platser utifrån särskilda kriterier.

Så fördelas tillgängliga platser till förskoleklass vid ansökan om skolbyte

 1. Syskonförtur
 2. Relativ närhet
 3. Lottning

Så fördelas tillgängliga platser till årskurs 7 vid ansökan om skolbyte

 1. Relativ närhet
 2. Lottning

Fritidsplats

Barn som under vårterminen varit placerad i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun och som till hösten går över till förskoleklass, blir från och med den 1 augusti omplacerat till fritidshem på den skola som barnet ska gå. Om plats i fritidshem inte önskas ska platsen sägas upp omgående via e-tjänst på Kungälvs kommuns hemsida.

Är ni nyinflyttade eller har placering på fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan ni ansöka via e-tjänst. När ditt barn ska börja förskoleklass ansöker du om plats på fritidshem i samband med att ni önskar skola.

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen.

Torsdagen den 15 december kommer ett informationsmöte om musikklassen hållas på Ytterbyskolan. Antagningen till musikklassen är individuell och auditions hålls 25-26 januari 2023. För mer information om musikklassen och antagning till denna se informationsblad nedan.
Ytterligare information Ytterbyskolans musikklass 2023/2024

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via denna blankett (pdf, 793 kB) som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som under kalenderåret ska fylla fem år kan lämna önskemål om skola. Detta görs på blankett och skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Placering tillgodoses i mån av plats, efter de elever som kommunen är skyldig att placera och elever från andra kommuner som ska börja förskoleklass, har fått skolplacering

Fristående skola

För de fristående skolorna som är belägna i Kungälvs kommun kan ansökan göras i e-tjänsten. Information om att önska skola till fristående skolor finns här.

 

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: