Solbräcke – Bredsten Etapp F

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solbräcke - Bredsten.

Projektering/utredning: Slutförs december 2020
Byggtid:
April 2021 - Maj 2022
Status:
 Entreprenad pågår
Projektör:
Norconsult Göteborg
Entreprenör:
Agnesbergs grävtjänst
Projektledare: Micael Pehrson

Information om projektet

VA-utbyggnaden gäller sträckan Solbräcke – Bredsten. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som ibland kallas för Etapp/Delprojekt F ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

2023-03-29

Ny projektledare

Micael Pehrson på Kungälvs kommun tar över som projektledare efter Marcus Larsson.

2022-11-04

slutbesiktning närmar sig

Återställningsarbeten pågår och arbeten vid Hölenvägen är snart färdigställda. Slutbesiktning närmar sig.

2022-10-04

Arbetet forsätter

Arbeten pågår i Guddeby och i Vegestorp. Vissa återställningsarbeten har påbörjats.

2022-08-31

Pumpstation levererad

Pumpstationen är levererad i Guddeby och arbeten pågår med installation. Arbeten fortlöper alltså både i Vegestorp och i Guddeby.

2022-07-06

Semestertider tillbaka vecka 32

Arbeten fortlöper i Vegestorp och i Guddeby. Agnesbergs grävtjänst har semester vecka 29 - 31 och återupptar arbeten vecka 32.

2022-06-14

Schaktet fylls igen

Entreprenören har påbörjat återfyllning av VA-schakten i Vegestorp och i delar av Guddeby. Arbetet vid planerad pumpstation i Guddeby har påbörjats. Arbetet fortlöper.

2022-04-12

Viss försening i arbetet

Arbetet är försenat ca 2 månader men fortlöper i Guddeby och Vegestorp.

2022-03-07

Borrning under vägen avslutad

Hammarborrning under Marstrandsvägen är avslutad och arbetet fortlöper både i Guddeby och i Vegestorp.

2021-12-03

Juluppdatering

Arbetet vid Vegestorp och Guddeby fortsätter. Entreprenören har juluppehåll 23 december — 9 januari 2022.

2021-11-15

Vi följer planen

Arbetet vid Vegestorp fortsätter och arbeten vid Guddeby är påbörjade.

2021-10-04

Uppdatering

Arbeten vid Vegestorp är påbörjade. Arbeten vid Guddeby påbörjas under vecka 39, vid Marstrandsvägen.

2021-09-03

Höstuppdatering

Arbetet pågår fortfarande vid E6-området och kommer inom kort påbörjas västerut mot Vegestorp.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 
2021-06-30

Arkeologisk undersökning pågår

Arkeologisk undersökning har utförts och planeras fortsättas efter semestern.

2021-05-28

Uppdatering 

Arbeten pågår nu vid E6-området och Vegestorp. Mer information om kommande arbeten kommer inom kort. Undersökningar av arkeologi kommer att genomföras under juni-månad vid kalhygget mellan Vegestorp och Guddeby.

2021-05-06

Information till fastighetsägare inom Delprojekt F 

Projektet med överföringsledning inom Delprojekt F har nu kommit en lång bit på vägen. Projekteringen är färdigställd, och en entreprenör är upphandlad och redo att påbörja arbetet under maj 2021. Arbetet planeras att starta i Vegestorp för att under hösten fortsätta i Guddeby. I vanliga fall skulle du som berörd fastighetsägare kallats till ett informationsmöte för att få mer information angående entreprenaden och hur du påverkas av arbetet.  
 
På grund av den rådande situationen med Covid-19 har Kungälvs kommun beslutat att inte hålla allmänna informationsmöten. Vi vill givetvis att du fortfarande ska få så mycket information som möjligt. Därför har det tagits fram ett presentationsunderlag som skulle presenterats på informationsmötet som du kan läsa i sin helhet nedan. 
 
 

2021-05-05

Entreprenör utsedd

Entreprenör har utsetts till Agnesbergs grävtjänst. Startmöte har genomförts. Arbetet kommer att påbörjas i maj vid området E6 och Vegestorp.

2021-04-01

Upphandlingsplanering

Beslut om entreprenör beräknas tas i början av april.

2021-03-03

Upphandlingsinformation

Anbud har inkommit och utvärdering pågår. Entreprenör beräknas vara klar under mars månad.

2021-02-02

Tillstånd och förfrågningsunderlag klart

Kommunen har nu erhållit tillstånd om ledningsrätt, ledningstillstånd, biotopskyddsdispenser. Även förfrågningsunderlaget har färdigställts och sänts ut för anbudsräkning. Anbud beräknas komma in under mars månad.

2020-11-24

Uppdatering granskning

Granskning av handlingarna håller på att färdigställas. Snart finns en handling framme som kan användas för att upphandla den entreprenör som ska utföra arbetet.

2020-07-08

Granskning pågår!

Nu är handlingar och ritningar under granskning från flera parter för att färdigställa underlaget.

2020-05-04

De sista detaljerna sätts

Kompletterande geotekniska undersökningar och inmätningar har gjorts för att få så mycket information som möjligt om omgivningen. De sista detaljerna i projekteringen håller nu på att utredas. Snart är projekteringen klar.

De uppgifter vi fått från er fastighetsägare har varit till stor hjälp under projekteringen. Tack alla ni som bidragit.

2020-03-03

Några enkätsvar saknas

Projektering av ledningarna fortsätter och våra projektörer arbetar nu bland annat med hur ledningen ska kopplas på i anslutande projekt. Vi skickade i början av månaden ut enkäter och kartor till boende längs sträckan, och svaren på dessa ska nu digitaliseras och behandlas. Vi saknar fortfarande några svar, och påminnelsebrev kommer gå ut till berörda fastigheter. Till dig som skickat in: tack för hjälpen!

2020-01-29 uppdaterad 2020-01-30

Ny sträckning av ledningen har presenterats

Ledningsrättsammanträde har hållits där en ny sträckning presenterades. Den största förändringen är att vi i slutet av sträckan inte längre går i själva vägen. Ladda ner en pdf här.Det finns nu tid att lämna synpunkter på den nya sträckningen. Kommunen hanterar synpunkterna som kommer in. Nu pågår detaljprojektering av sträckan, och kontakt med fastighetsägare längs sträckan hålls för att försöka hitta en så bra lösning som möjligt. Efter tiden för synpunkter har löpt ut kommer Lantmäteriet att besluta om ledningsrätt. När beslutet är fattat slutförs projekteringen. Därefter påbörjas arbetet med upphandling av entreprenad.

En dialog med Länsstyrelsen pågår också för att utvärdera de arkeologiska fynd som finns längs sträckan.

Kompletterande inmätningar och geoteknik kommer göras på sträckan för att samla in så mycket befintligheter som möjligt. Befintlighetsutskick kommer även göras under tidig vår till fastighetsägare i anslutning till ledningssträckan.

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetet för detta Va-projekt här.

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

2017-11-02

Ledningsrätt

Ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Exempel på information som samlas in: naturvärden, arkeologi, fastighetsfrågor, tillstånd att korsa vägar med mera.

Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätt innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.

Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning om inte överenskommelse träffats innan. Lantmäteriförrättningen för sträckan borde ske under vintern 2017/2018 och till denna kallar Lantmäteriet.

Mer information om ledningsrätt finns på Lantmäteriets webbplats.


2017-07-04

Arkeologi och naturvärdesinventering

Under augusti – september utför Bohusläns museum kompletterande arkeologiundersökningar och Norconsult utför kompletterande naturvärdesinventering.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: