Kommunrevision

Kommunrevisionen granskar kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisionen består av sex ledamöter som ska se till att lagar följs och att verksamheten når målen som sätts upp i kommunfullmäktige. Uppdraget är beslutat i kommunallagen.

Kommunrevisionen består av folkvalda politiker men arbetet de utför är opolitiskt. Varje revisor är självständig men man samarbetar i ett kollegium med hjälp av sakkunniga yrkesrevisorer. Granskningen av de kommunala bolagen sker tillsammans med bolagsrevisorerna. 

Revisionens grunder

Kommunrevisionens arbete grundar sig i kommunfullmäktiges mål och beslut, samt lagar och bestämmelser. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt enligt God revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen. (Revision = översyn, granskning)

Revisionens utgångspunkt

Revisorerna granskar och bedömer för fullmäktiges beredningar, nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott om verksamheterna lever upp till fullmäktiges mål.

Granskning

I granskningen prövar man:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder och beredningar beslutat om till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Resultaten av revisorernas arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till de styrelser, nämnder och beredningar som är berörda.

Redovisning

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning, en så kallad revisionsberättelse, in till kommunfullmäktige. I denna uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet. Beslut i frågan om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisionens granskning

En redogörelse för granskningen av de kommunala bolagen och stiftelser (den så kallade lekmannarevisionen) lämnas årligen i en granskningsrapport till bolagsstämman i respektive bolag.

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöterna i Kommunrevisionen 

Länkar

Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler Kommunrevisionen har att förhålla sig till

  Sidan uppdaterades: