Kastellegården - Hisingen

På den här sidan kan du följa VA-utbyggnaden på sträckan Kastellegården - Hisingen. En pumstation ska också byggas på Kastellegården.

Projektering/utredning: klar december 2023
Byggtid: augusti 2023 till december 2025
Status: Ansökan om vattenverksamhet (där samråd ingår) pågår
Projektör/Konsult: Norconsult
Entrepenör: utses senare
Projektledare: Stefan Eliasson

2023-04-28 uppdaterat 23-05-02

Samråd med mera

Många processer pågår samtidigt i ett sånt här projekt. Vi ansöker om bygglov, projekteringen för ledningarna under älven är klar och vi står nu snart inför en upphandling. I vår ansökan om vattenverksamhet behöver vi ha ett så kallat samråd. Det betyder att myndigheter, boende i området och andra berörda parter får chansen att tycka till.

Inbjudan till samråd

Kungälvs kommun planerar att bygga nya avloppsledningar över Nordre älv och bygga ut en pumpstation för avloppsvatten vid Kastellegården. Detta bedöms kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Kommunen behöver därför samråda med berörda parter, boende i området, tillsynsmyndigheten och andra myndigheter enligt miljöbalken. Området där vi ska bygga ligger inom strandskyddat område, naturreservat och Natura 2000-område. Samrådet syftar till att de som kan påverkas av verksamheten ska få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Efter samrådet samlar vi de synpunkter som kommit in. Svarar på frågor och tar med dom i arbetet med tillståndet i mark- och miljödomstolen.

skicka dina synpunkter till E-post: kommun@kungalv.se
Vanlig post: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv
Märk brev/e-post med: ”Samråd Kastellegården”
Synpunkter ska ha skickats in till kommunen senast 2023-06-02

Mer om projektet

Det mesta av kommunens avlopp pumpas idag till Gryaab på hisingen. Ledningarna under Norde älv räcker inte till och vi behöver byta ut dom mot grövre ledningar. Pumpstationen på Kastellegården ska också byggas ut och bli kraftfullare. Det här är nödvändigt då kommunen växer fort och de reningsverk för avlopp som vi har i kommunen räcker inte till.

Om sidan

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när andra viktiga steg i processen tas. Prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan" .

Kungälv växer

För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med högre kapacitet och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

 VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: