Samhällsplanering

Vårt samhälle ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Kommunen planerar hur mark- och vattenområden ska användas för bland annat bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Men många fler aktörer är inblandade i planeringen till exempel myndigheter, fastighetsägare, grannar, byggherrar, byggföretag, konsulter och sist men inte minst allmänheten.

Detaljplanering

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

Offentlig utomhusmiljö

Gemensam syn på utformningen av vår offentliga utomhusmiljö – livet mellan husen

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. De boende och verksamma är de som har den största kunskapen i sin närmiljö.

Översiktsplanering

Kommunens långsiktiga vision