Markanvisning

Här publiceras markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden för kommande markanvisningar. Du kan anmäla dig till intressentregistret för att få uppdateringar när nya markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden publiceras. Det är även möjligt att ansöka om direktanvisning av mark.

Med anledning av den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari år 2015, har kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (pdf, öppnas i nytt fönster). Riktlinjerna ska klargöra vilka förutsättningarna och krav som kommunen ställer på byggherrar som vill exploatera mark. De syftar till att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar av kommunal mark och exploateringsavtal vid utveckling av annans mark.

Kungälvs kommun använder sig av olika metoder vid markanvisning av kommunal mark; anbudsförfarande, tävlingsförfarande och direktanvisning. Därutöver sker förmedling av planlagda enskilda villatomter avsedda för privatpersoner via kommunens tomtkö. Vilken typ av metod som används beror bland annat på platsens målbild och förutsättningar, om det finns lagakraftvunnen detaljplan samt om området tidigare erbjudits för exploatering.

Pågående anbudsförfaranden och markanvisningstävlingar

I nuläget är det inga pågående anbudsförfaranden eller markanvisningstävlingar. 

Direktanvisningar

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Intresseanmälan till kommande markanvisningar