Markanvisning

Här publiceras markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden för kommande markanvisningar. Du kan anmäla dig till intressentregistret för att få uppdateringar när nya markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden publiceras. Det är även möjligt att ansöka om direktanvisning av mark.

Kungälvs kommun använder sig av olika metoder vid markanvisning av kommunal mark; anbudsförfarande, tävlingsförfarande och direktanvisning. Det sker även förmedling av planlagda villatomter avsedda för privatpersoner via kommunens tomtkö. Metoden som används beror bland annat på platsens målbild och förutsättningar, om det finns lagakraftvunnen detaljplan eller om området tidigare erbjudits för exploatering.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning enligt den lagstiftning som gäller. Riktlinjerna ska klargöra vilka förutsättningarna och krav som kommunen ställer på byggherrar som vill exploatera mark. Riktlinjerna ska tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar av kommunal mark och exploateringsavtal vid utveckling av annans mark.

Läs riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning

Direktanvisningar

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Intresseanmälan till kommande markanvisningar