Vedhall omvandlingsområde

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i området kring Vedhall.

Projektering/utredning: Januari 2020 — maj 2024
Byggtid: preliminärt börjar vi bygga under senhösten 2024
Status: arbete med ledningsrätt pågår
Projektör: ALP Markteknik AB
Entreprenör: Anges efter upphandling. 
Projektledare: Michael Fischer

2023-09-14

Tidsplanen uppdaterad

Handläggningen av arbetet med ledningsrätt pågår.

2022-11-01

tillståndsansökningar

För närvarande pågår arbete med tillståndsansökningar som behövs för VA-utbyggnaden.

2022-06-14

Tidsplan uppdateras

Ny tidplan för färdigställande är mitten 2024.

2022-03-07

tillstånd och myndighetsansökan

Förberett tillstånd och myndighetsansökningar. Besvarat inkomna frågor från Lantmäteriet gällande sökt ledningsrätt.

2021-05-28

sammanträde lantmäteriet

Lantmäterisammanträde har genomförts. Kommunen utreder uppkomna frågor och arbetar parallellt med ansökningar för myndighetsbeslut.

2021-03-02

Ansökan om ledningsrätt 

Nu har ansökan om ledningsrätt lämnats till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Det här är exempel på information som samlas in:

  • naturvärden
  • arkeologi
  • fastighetsfrågor
  • tillstånd att korsa vägar med mera
Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning och innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.
Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning för sträckan, vilket borde ske under våren 2021. Lantmäteriet ansvarar för att kalla fastighetsägare till lantmäteriförättningen.
 
2020-11-24

Det kommunala avloppet planeras att byggas ut i Vedhall

För att hitta det bästa alternativet har olika alternativ för ledningsträckningen utretts och en sträckning har nu tagits fram som huvudalternativ. Nu behöver detta alternativ undersökas vidare och detaljprojekteras.

För att ta reda på vilken typ av mark ledningen planeras gå genom har man genomfört geotekniska undersökningar. Undersökningarna ligger till grund för den fortsatta projekteringen av ledningen.

Nu fortsätter projekteringen av sträckan för att hitta den bästa lösningen.

Om projektsidan

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: