Elevdemokrati och inflytande

En gång i månaden har alla elever klassråd där man lyfter frågor som rör klassen och skolan. Två representanter från varje klass deltar därefter i demokratiskt forum, ett möte där man diskuterar programspecifika frågor, vilka leds av respektive rektor.

I demokratiskt forum kan man ta beslut om de frågor som rektor kan styra över, övriga frågor kan rektor driva vidare eller så tas de upp på nästa nivå, skolmötet. På demokratiskt forum utses två representanter från varje program som därefter deltar på ett så kallat beredningsmöte där eleverna själva diskuterar och förbereder frågor som rör hela skolan till kommande skolmöte.

Skolmöte två gånger per läsår

Beredningsgruppen styrs helt av de utsedda eleverna, med stöttning av en handledare eller lärare. Frågor som tas upp i beredningsgruppen lyfts till skolmötet. I detta möte finns det elevrepresentanter från beredningsgruppen samt alla rektorer på skolan, beroende på frågans art kan även annan personal bjudas in. Skolmötet hålls två gånger per läsår.

Elevkår och idrottsförening

På skolan finns det även fristående organisationer som elevkår och idrottsförening. Elevkåren höjer trivseln på skolan då de anordnar olika aktiviteter, som exempelvis kan vara att de bjuder på kanelbullar på kanelbullens dag eller pepparkakshusbygge i jultid samt fester på fritiden. Skolans idrottsförening har olika turneringar, ”natturneringen” i fotboll är en återkommande tradition

 

  Sidan uppdaterades: