Bidrag till föreningar

I Kungälv finns flera föreningsbidrag. Det finns även ett idrottsstipendium och ett idrottspris att söka. Nedan ser du vilka bidrag som finns och hur du gör för att söka.

Du som företräder en förening och ska söka bidrag behöver logga in med e-legitimation.

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd ska uppmuntra föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet till att skaffa aktiva medlemmar. Föreningen ska vända sig till åldersgruppen 7-20 år och vara av ideell karaktär. Föreningen ska präglas av demokratiska grunder och värderingar.
Aktivitetsbidraget består av två delar, en statlig och en kommunal del:

 • Idrottsföreningar ansöker om den statliga delen via IdrottOnline. Övriga föreningar ansöker hos sitt egna specialförbund.
 • För den kommunala delen av stödet ska alla föreningar registrera närvaro genom APN – Aktivitetskort på nätet.

Året är indelat i två redovisningsperioder 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
Bidraget söks senast 25 augusti och 25 februari.
Utbetalning sker 31 mars och 30 september

Driftbidrag för idrottsverksamhet

Idrottsföreningar som har ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamheten. Stödet grundar sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader.

Följande saker kan man få driftbidrag för:

 • Hyra, arrende, ränta avsende lån
 • Värme, elektricitet
 • Renhållning, sotning, vatten och avlopp
 • Fastighetsförsäkring
 • Vägavgift
 • Bredband
 • Timtaxa i anläggning i annan kommun
 • Kostnad för följebåt

Investeringsstöd för idrottsverksamhet

Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet medges om kommunen har medel kvar att fördela där barn och ungdomsverksamheten prioriteras.

Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningarna som saknar eller har dåliga möjligheter att driva sin verksamhet. Det kan vara att man behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. Det kan exempelvis vara:

 • Om eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
 • Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.
 • Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
 • Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
 • Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Bidraget ska stödja föreningar inom kultur och fritidsfrämjande verksamhet.
Stödet ska ge ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet. Som alla har möjlighet att ta del av.
Grundbeloppet är 2000 kronor

Bidrag till funktionshinder- och diagnosföreningar

Föreningar som verkar för att förbättra levnadsvillkor, informera myndigheter och öka kunskapen om funktionshindret/sjukdomen har möjlighet att söka stöd för dem fortsatta verksamheten.
Exempelvis kan stöd sökas för fasta lokal- och anläggningskostnader, aktiviteter samt föreläsare.

Stöd till pensionärsföreningar

Föreningar som arbetar för att ta till vara på äldres intressen har möjlighet att söka stöd.
Stödet beräknas utifrån en bestämd summa om 20 kronor per medlem/år.

Stöd till socialt stödjande föreningar

Föreningar som arbetar för att stödja säskilt utsatta grupper i samhället och föreningar som särskilt med integration. Exempelvis kan stöd sökas för fasta lokal- och anläggningskostnader, aktiviteter samt föreläsare.

Stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

Bidraget syftar att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden.

Projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet

Projekt och arrangemangsstöd kan sökas av bidragberättigande föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemnag eller kulturprojekt av tillfällig karaktär.


Har du frågor, skicka det till: fritid@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: