Bidrag till föreningar

I Kungälv finns flera föreningsbidrag. Det finns även ett idrottsstipendium och ett idrottspris att söka. Nedan ser du vilka bidrag som finns och hur du gör för att söka.

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd ska uppmuntra föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet till att rekrytera aktiva medlemmar.
Föreningen ska vända sig till åldersgruppen 7-20 år och vara av ideell karaktär.
Föreningen ska präglas av demokratiska grunder och värderingar.

Aktivitetsbidraget består av två delar, en statlig och en kommunal del:

Idrottsföreningar ansöker om den statliga delen via IdrottOnline. Övriga föreningar ansöker hos sitt egna specialförbund.
För den kommunala delen av stödet ska alla föreningar registrera närvaro genom APN – Aktivitetskort på nätet.

Året är indelat i två redovisningsperioder 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
Bidraget söks senast 25 augusti och 25 februari.
Utbetalning sker 31 mars och 30 september

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Driftbidrag för idrottsverksamhet

Idrottsföreningar som har ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamheten. Stödet som söks, grundar sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader.

Följande saker kan man få driftbidrag för:

 • Hyra, arrende, ränta avsende lån
 • Värme, elektricitet
 • Renhållning, sotning, vatten och avlopp
 • Fastighetsförsäkring
 • Vägavgift
 • Bredband
 • Timtaxa i anläggning i annan kommun
 • Kostand för följebåt

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB) 

Har du frågor, skicka e-post till: fritid@kungalv.se
Bidraget söks senast 31 mars. Utbetalning sker senast 31 maj.

Investeringsstöd för idrottsverksamhet

Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas om kommunen har medel kvar att fördela där barn och ungdomsverksamheten prioriteras.

Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningarna som saknar eller har dåliga möjligheter att driva sin verksamhet. Om man behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. Det kan exempelvis vara:

 • Om eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
 • Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.
 • Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
 • Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
 • Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 31 mars.

Skicka en skriftlig ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post till:fritid@kungalv.se 

Bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Bidraget vill stödja föreningar inom kultur och fritidsfrämjande verksamhet.

Kommunen vill stödet ska ge ett rikt konst och fritidsliv av hög kvalitet som alla har möjlighet att ta del av.
Grundbeloppet är 2000 kronor

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 31 mars. 

Skicka in ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post till: fritid@kungalv 

Bidrag till funktionshinder- och diagnosföreningar

Föreningar som verkar för att förbättra levnadsvillkor, informera myndigheter och öka kunskapen om funktionshindret/sjukdomen har möjlighet att söka stöd för dem fortsatta verksamheten. 

Exempelvis kan stöd sökas för fasta lokal- och anläggningskostnader, aktiviteter samt föreläsare.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 30 november. 

Stöd till pensionärsföreningar

Föreningar som arbetar för att ta till vara på äldres intressen har möjlighet att söka stöd.
Stödet beräknas utifrån en bestämd summa om 20 kronor per medlem/år.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 30 november.

Stöd till socialt stödjande föreningar

Föreningar som arbetar för att stödja säskilt utsatta grupper i samhället och föreningar som säskilt med integration. Exempelvis kan stöd sökas för fasta lokal- och anläggningskostnader, aktiviteter samt föreläsare.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 30 november.

Stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

Bidraget syftar att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast 31 mars.

Projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet

Projekt och arrangemangsstöd kan sökas av bidragberättigande föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kultur arrangemnag eller kulturprojekt av tillfällig karaktär.

Läs mera om bidraget med de krav och begränsningar som finns, i bifogat beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266 kB)

Lämna in ansökan senast senast 31 mars.

Har du frågor, kontakta fritidskonsulent Katarina Vallström.
Tel: 0303-23 90 00
E-post: katarina.vallstrom@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: