Bidrag till föreningar

Förskottsutbetalning av lokalt aktivitetsstöd

Från den 4 maj 2020 kan föreningar i Kungälvs kommun ansöka om förskottsutbetalning av vårens lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsnivån baseras på våren 2019 och kan regleras till hösten om aktivitetsnivån våren 2020 skulle bli högre.

LOK-stödet kommer därmed inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Totalsumman för aktiviteter våren 2020 blir lika stor som 2019. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att göra uppehåll i verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta.

Skulle er förening önska tidigare utbetalning av LOK-stödet (från den 4 maj) ska en ansökan om detta skickas till fritidskonsulent Katarina Vallström, Kungälvs kommun. Väljer ni att avstå möjligheten till tidigare LOK-stödsutbetalning, gör ni ingenting nu, utan rapporterar i vårt system senast den 25 september och därefter sker utbetalningen.

I Kungälv finns flera föreningsbidrag. Det finns även ett idrottsstipendium och ett idrottspris att söka. Nedan ser du vilka bidrag som finns och hur du gör för att söka.

Stöd till nystartade föreningar

Startbidraget kan sökas av nybildad förening med 1500 kronor under första verksamhetsåret.
Krav: Man ska ha minst 14 medlemmar och varit verksam i 3 månader. Föreningen ska finnas registrerad i kommunens föreningsregister.
Stödet kan sökas kontinuerligt under året och utbetalning sker i samband med att godkänd ansökan kommit in.

Ansökan

Skicka en skriftlig ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post till:fritid@kungalv.se

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd ska uppmuntra föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet till att rekrytera aktiva medlemmar.
Föreningen ska vända sig till åldersgruppen 7-20 år och vara av ideell karaktär.
Föreningen ska präglas av demokratiska grunder och värderingar.

Så här söker du lokalt aktivitetsstöd:

Aktivitetsbidraget består av två delar, en statlig och en kommunal del:

Idrottsföreningar ansöker om den statliga delen via IdrottOnline. Övriga föreningar ansöker via sitt specialförbund.
För den kommunala delen av stödet ska alla föreningar registrera närvaro genom APN – Aktivitetskort på nätet.
Året är indelat i två redovisningsperioder 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
Bidraget söks senast 25 augusti och 25 februari.
Läs mera om krav och begränsningar nedanför.

Lokalt aktivitetsstöd, krav, begränsningar och mera information

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet som uppmuntrar aktiva medlemmar och ger bidrag till förening som driver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år.

Stödets avsikt är att uppmuntra föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet ges endast till aktiva medlemmar där utgångspunkten blir sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar.

Bidragets storlek fastställs årligen och för 2019 är bidraget 9 kronor per deltagare och sammankomst.

Krav:

 • Föreningen ska var klassificerad som ungdomsverksamhet, vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldern 7-20.
 • Bidragsberättigade deltagare är de som under innevarande år fyller lägst 7 år och högst 20 år.
 • En grupp aktivitet ska pågå minst i 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå minst 3 och högst 30 övriga deltagare.

Begränsningar:

 • Detta gäller endast kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Statligt lokalt aktivitetsstöd söks av föreningen separat enligt anvisningar från staten eller des representant.
 • Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast räknas vid ett tillfälle.
 • Ersättning ges ej för ledare som är äldre än 20 år.
 • Föjande aktiviteter är inte bidragsberättigande: fester, läxläsning, firande av högtid, religösa studier, verksamhet inom skolans ram och studiecirklar.

Utbetalning 31 mars och 31 september

 

Lokal och anläggningsstöd för idrottsverksamhet

Stödet söks baserat på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Idrottsföreningar som sysslar med barn och ungdomsverksamhet i icke kommunala lokaler kan få stöd cirka 50 % av sina faktiska driftkostnader kopplade till föreningens verksamhetslokaler eller anläggning (exakt procent bestäms årligen beroende på de aktuella budgetramarna).
Det kan exempelvis vara:

 • Hyra
 • Ränta
 • Värme, elektricitet
 • Renhållning, sotning, vatten och avlopp
 • Fastighetsförsäkring

Så söker du Lokal och anläggningstöd för idrottsverksamhet:

Har du frågor, skicka e-post till: fritid@kungalv
Bidraget söks senast 30 november. Utbetalning sker senast 28 februari.
Länk till blankett: Lokal och anläggningstöd (pdf-fil, 113 kB)
Läs mera om krav och begränsningar nedanför.

Lokal och anläggningsstöd för idrottsverksamhet, krav och begränsningar och mera information


Bidragsberättigade föreningar kan även ansöka om extra stöd för faktiska kostnader när det gäller skötsel och drift, exempelvis planskötsel och liknande. Stödet beviljas om budgetutrymmet tilllåter detta.

Krav:

 • Föreningen skall vara klassifierad som ungdomsverksamhet, vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7-20 år. Detta ska föreningen kunna styrka.
 • Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på minst ett år.
 • Endast lokalyta exklusivt för verksamheten är bidragsgrundande. Fastigheten/anläggningen ska vara geografisk placerad i Kungälvs kommun.
 • Föreningens huvudsakliga verksamhet ska ske i eller på fastigheten/anläggningen.
 • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och försäkring.
 • Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen sköts eller används för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:

 • Maximalt lokal och anläggningstöd per förening uppgår till 100 000 kronor
 • Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
 • Stödet grundas enbart på kostnader för den del av anläggningen där verksamhet drivs och inget annat, som exempelvis parkeringsplatser eller kontors/kanslilokaler.
 • Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för hyreskontraktet.
 • Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller likande i redan kommunalt subventionerade lokaler.
 • Föreningslokaler som byggts med hjälp av kommunalt stöd komer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
 • Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

 

Utveckling och investeringsbidrag för idrottsverksamhet

Föreningar kan ansöka om utvecklings- och investeringsstöd. Stödet beviljas om kommunen har finansiella medel kvar att fördela. Barn och ungdomsverksamheten prioriteras.

Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningarna som saknar eller har dåliga möjligheter att driva sin verksamhet eller behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. Det kan vara exempelvis:

 • Om eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
 • Underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.
 • Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
 • Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
 • Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.
 • Att utveckla barn och ungdomsverksamheten.
 • Ledarutbildning.

Ansökan:

Ansökan tas emot löpande och beslut fattas två gånger per år, 31 mars och 30 september.
Skicka en skriftlig ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post till:fritid@kungalv.se 

Marknadsbidraget - för att stärka varumärket Kungälv kommun genom idrottslig verksamhet

Syftet med markandsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun ett reklam och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insaterna kan vara idrottsliga framgångar, både lag som enskilda utövare. Även idrottsarrangemang, tävlingar, cuper som får genomslag i Göteborgsregionen och i Sverige kan få bidraget. Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.

 • År 2020 är grundbeloppet 20 000 kronor

Krav:
Föreningar som utövar en idrott i den högsta nationella serien kan få marknadsbidraget enligt följande:

 • Ett grundbelopp betalas till en idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en idrott på den högsta nationella seniornivån. Det vill säga iden högsta nationella serien, senior-SM eller likande (inte junior eller masters/oldboys).
 • Ett halvt grundbelopp betalas till föreningar, som har klubbnamnet på något sätt knutet till Kungälvs kommun.
 • Ett halvt grundbelopp betalas till förening som uppnår medaljplats. Det vill säga topp tre i serien eller annat jämförbart mästerskap som exempelvis SM.

Begränsningar:

 • Idrottsevenemang, tävlingar och cuper bedöms uifrån genomslag, storlek och antal deltagare. Det ska framgå att hemmaort är Kungälv eller någon annan av kommunens tätorter.
 • Maximalt 2 grundbelopp betalas.
 • Enskild idrottare som söker bidrag ska tävla för förening verksam inom Kungälvs kommuns geografiska område. Bidraget betalas ut till den aktives förening.

Ansökan till Marknadsbidraget

Stödet kan sökas kontinuerligt under året och utbetalning sker i samband med inlämnad godkänd ansökan.
Skicka en skriftlig ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post: fritid@kungalv.se


Bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Bidraget kan betalas ut till organisationer inom Kungälvs kommun som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som på ett positivt sätt profilerar sig och marknadsför Kungälvs kommun. Det kan vara:

 • Nationella/internationella arrangemang.
 • Arrangemang av klubb- eller distriktskaraktör.
 • Internationella föreningsutbyten.

Bidraget kan även gå till verksamheter som Kungälvs kommun bedömer som angelägna och som inte går under övriga bidragsbestämmelser. Det kan vara:

 • Generell starthjälp vid nybildande av förening.
 • Spridande av positiv eller betydelsefull information.
 • Organisation av kampanjer.
 • Vissa oförutsedda och oplanerade kostnader som av olika anledningar drabbat föreningen.

Du kan också söka denna bidragstyp för:

 • Riktade verksamheter mot målgruppen flickor 13-19 år.
 • Idrottsskolor under en begränsad tid som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

Så söker du bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Föreningar med kulturverksamhet söker senast 1 februari.
Länk till blankett: ansökan om bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (pdf-fil, 90 kB).
Skicka in ansökan till: Kungälvs kommun, Stadshuset, Idrott och förening, Ytterbyvägen 2 eller skicka e-post till: fritid@kungalv
Övriga föreningar kan söka när som helst under året. 

 

Bidrag till föreningar som arbetar inom områden som rör socialtjänst, funktionshinder och äldre

Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens verksamheter som individ- och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar, diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska arbeta med verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet.

Föreningarna ges bidrag efter ansökan utifrån följande kriterier:

 • Föreningar som i sin verksamhet vänder sig till någon av socialtjänstens målgrupper
 • Föreningar som i sin verksamhet har aktiviteter som förstärker och/eller är ett tillägg till socialtjänstens verksamheter, till exempel förebyggande, stödjande eller uppmuntrade insatser för målgruppen
 • Föreningar som på olika sätt samverkar med socialtjänsten
 • Föreningar som har lokal verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyter till kommunen

Till ansökan ska följande bifogas:

 • Stadgar eller regler som anger verksamhetens inriktning, syfte och mål
 • Beskrivning av föregående års verksamheter och ekonomi.
 • Verksamhetsplan och budget för ansökningsåret
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lämnas efter uppmaning.

Ansökningstid: 1 november 2020 – 15 januari 2021. Ansökningar som lämnas in efter den 15 januari kommer inte att behandlas.
Länk till blankett: ansökan sociala bidraget (pdf-fil, 97 kB)

Vid frågor, kontakta fritidskonsulent Katarina Vallström.
Tel: 0303-23 90 00
E-post: katarina.vallstrom@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: