Cistern

Om du ska installera en behållare utomhus för att lagra till exempel eldningsolja eller diesel behöver du informera miljöenheten om detta och göra regelbundna kontroller av behållaren. När den ska skrotas ska du skicka in ett skrotningsintyg.

Installera ny cistern

Ska du installera en ny cistern så ska du skriftligen informera miljöenheten om detta senast fyra veckor innan installation.

Detta gäller cisterner på

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Det är krav på att en installationskontroll ska göras av behållaren och rörledningarna i samband med installationen. Installationskontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över godkända företag.

Ett grundkrav för cisterner är att de ska vara invallade men det kan fungera med en dubbelmantlad cistern. Syftet med det extra skyddet är att marken och vattnet inte ska bli förorenade vid en olycka. 
Anmäl installation av cistern

Återkommande kontroll

Det är krav på att göra återkommande kontroller av cisternens täthet och skick för cisterner med en volym på:

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Kontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över ackrediterade företag. Kopia på utförda kontroller ska finnas tillgängliga om tillsynsmyndigheten vill se dem.

Hur ofta behöver cisternen kontrolleras?
Återkommande kontroll ska göras med olika intervall beroende på cisternens placering och utformning:

  • 6-12 års intervall utanför vattenskyddsområde
  • 3-6 års intervall inom vattenskyddsområde

Skrotning av cistern

Om du ska skrota din cistern behöver du tömma och rengöra cisternen och rörledningarna. Om cisternen ska stå kvar ska du se till att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Fyll i och skicka in skrotningsintyg när detta är klart. 
Blankett för skrotningsintyg

Viktig information i samband med skrotning av cistern

Här hittar du information om hur du ska hantera delar av cisternen vid skrotning, vad du ska tänka på vid hantering av farligt avfall, markföroreningar med mera. 

Hantering av cistern

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den istället sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken.

Hantering av rör

Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.

Hantering av markföroreningar

Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera miljöenheten via kommunens kundcenter. 

Om cisternen tas i bruk igen

Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag och miljöenheten ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningsintyget ska skickas till miljöenheten.

Vad säger lagen?

Lagstiftningen som handlar om kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Föreskrifterna gäller för cisterner som ska att lagra brandfarlig vätska (flampunkt som inte överstiger 100 grader Celsius) eller spillolja.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) författningssamling MSBFS 2018:3
Föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

  Sidan uppdaterades: