Cistern

Om du ska installera en behållare utomhus för att lagra till exempel eldningsolja eller diesel behöver du göra regelbundna kontroller av behållaren. När den ska skrotas ska du skicka in ett skrotningsintyg.

Det är krav på att en installationskontroll ska göras av behållaren och rörledningarna i samband med installationen. Det gäller behållare med en volym på:

  • mer än en kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde

Installationskontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över godkända företag.

Ett grundkrav för cisterner är att de ska vara invallade men det kan fungera med en dubbelmantlad cistern. Syftet med det extra skyddet är att marken och vattnet inte ska bli förorenade vid en olycka.

Återkommande kontroll

Det är krav på att göra återkommande kontroller av cisternens täthet och skick för cisterner med en volym på:

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Kontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över ackrediterade företag. Du behöver inte skicka in kontrollrapporten till miljöenheten, men du måste kunna visa upp den för miljöenheten om de frågar.

Hur ofta behöver cisternen kontrolleras?

Återkommande kontroll ska göras med olika intervall beroende på cisternens placering och utformning:

  • 6-12 års intervall utanför vattenskyddsområde
  • 3-6 års intervall inom vattenskyddsområde

Skrotning av cistern

Om du ska skrota din cistern behöver du tömma och rengöra cisternen och rörledningarna.
Om cisternen ska stå kvar ska du dessutom se till att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Fyll i och skicka in skrotningsintyg när detta är klart.

Blankett för skrotningsintyg (pdf, nytt fönster)

Vad säger lagen?

Lagstiftningen som handlar om kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot markföroreningar och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Föreskrifterna gäller för cisterner som ska att lagra brandfarlig vätska (flampunkt högre än 55 celsius) eller spillolja.

  Sidan uppdaterades: