Rivningslov och anmälan om rivning

För att få riva en bygglovpliktig byggnad eller del av en sådan krävs antingen rivningslov och startbesked eller enbart startbesked, beroende på om åtgärden ligger inom eller utanför detaljplan.

I Miljöbalken ställs krav på miljömässigt godtagbar hantering av rivningsavfall. Dessa krav gäller oavsett om åtgärden kräver rivningslov eller startbesked. I de fall åtgärden kräver rivningslov eller startbesked gäller även Plan- och bygglagens krav på hantering av avfall.

  • Inom detaljplan krävs rivningslov och startbesked. Ansök om rivningslov.
  • Utanför detaljplan krävs enbart startbesked. Anmäl rivning.

Du kan ansöka om bygglov och rivningslov på samma blankett.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.


Handlingar som krävs vid ansökan/anmälan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Förslag till kontrollplan
  3. Situationsplan, i lämplig skala
  4. Planritning, om endast del av byggnad rivs
  5. Fotografier
  6. Beskrivning av orsaken till rivning 

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas, men krävs inte vid mindre rivningsåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.


2. Förslag till kontrollplan

För att få börja riva krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare rivningsåtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd, åtgärdens komplexitet och material.

Vi kontaktar dig om ditt förslag till din kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Förslag till kontrollplan:

Rivning enklare byggnad (pdf)


3. Situationsplan, i lämplig skala

Situationsplan kan upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta.

Kontakta Kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta, telefon 0303-23 80 00.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200 eller 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att berörd byggnad tydligt redovisas på situationsplan.


4. Planritningar, om endast del av byggnad rivs

Planritningar ska vara i skala 1:100. Skala ska vara angiven. Markera tydligt det som ska rivas. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.

5. Fotografier

Ta foton från olika vinklar och avstånd på det som ska rivas. Skriv gärna en förklaring på fotografierna. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska redovisas invändigt och utvändigt.

Mer information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse


6. Beskrivning av orsaken till rivning

Beskriv varför byggnaden ska rivas och i vilket skick den är.


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

  Sidan uppdaterades: