Rivningslov och anmälan om rivning

För att få riva en bygglovpliktig byggnad eller del av en sådan krävs antingen rivningslov och startbesked eller enbart startbesked, beroende på om åtgärden ligger inom eller utanför detaljplan.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.


Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

 

Vad är ett rivningslov?

Du behöver ett tillstånd för att riva en byggnad. Miljöbalken ställer krav på miljömässigt godtagbar hantering av rivningsavfall. Dessa krav gäller oavsett om åtgärden kräver rivningslov eller startbesked. I de fall åtgärden kräver rivningslov eller startbesked gäller även Plan- och bygglagens krav på hantering av avfall.

  • Inom detaljplan krävs rivningslov och startbesked - Ansök om rivningslov
  • Utanför detaljplan krävs enbart startbesked  - Anmäl rivning

Du kan ansöka om bygglov och rivningslov på samma blankett.


Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.


Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas, men krävs inte vid mindre rivningsåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.

 

Förslag till kontrollplan

För att få börja riva krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare rivningsåtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd, åtgärdens komplexitet och material. Du ska alltid redovisa en inventering av rivningsmaterialet och redovisa hur materialet omhändertas. 

Vi kontaktar dig om ditt förslag till din kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Förslag till kontrollplan

Tänk på att kontrollplanen ska anpassas efter din byggnation.

Rivning enklare byggnad (pdf)


Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala kan upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200 eller 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att byggnaden som rivs redovisas på situationsplanen.

Kontakta kommunens kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta via e-post:kommun@kungalv.se


Planritningar, om endast del av byggnad rivs

Planritningar ska vara i skala 1:100. Skala ska vara angiven. Markera tydligt det som ska rivas.

Fotografier

Ta foton från olika vinklar och avstånd på det som ska rivas. Skriv gärna en förklaring på fotografierna. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska redovisas invändigt och utvändigt.

Mer information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse


Beskrivning av orsaken till rivning

Beskriv varför byggnaden ska rivas och i vilket skick den är.

  Sidan uppdaterades: