Rivningslov och anmälan om rivning

För att få riva en bygglovpliktig byggnad eller del av en sådan krävs antingen rivningslov och startbesked eller enbart startbesked, beroende på om åtgärden ligger inom eller utanför detaljplan.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

Vill du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Vad är ett rivningslov?

Du behöver ett tillstånd för att riva en byggnad. Miljöbalken ställer krav på miljömässigt godtagbar hantering av rivningsavfall. Dessa krav gäller oavsett om åtgärden kräver rivningslov eller startbesked. I de fall åtgärden kräver rivningslov eller startbesked gäller även Plan- och bygglagens krav på hantering av avfall.

  • Inom detaljplan krävs rivningslov och startbesked - Ansök om rivningslov
  • Utanför detaljplan krävs enbart startbesked  - Anmäl rivning

Du kan ansöka om bygglov och rivningslov på samma blankett.

Handlingar som krävs vid ansökan/anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

  • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF-format.
  • Fil som innehåller flera olika typer av handlingar ska delas upp i separata PDF filer.
  • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
  • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
  • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Ansökan eller anmälan görs via e-tjänst

Certifierad kontrollansvarig kan krävas, men krävs inte vid mindre rivningsåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att hitta risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Läs mer om riskbedömningar och kontrollplaner här.

Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala kan upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200 eller 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att byggnaden som rivs redovisas på situationsplanen.

Kontakta kommunens kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta via e-post: kommun@kungalv.se

Planritningar, om endast del av byggnad rivs

Planritningar ska vara i skala 1:100. Skala ska vara angiven. Markera tydligt det som ska rivas.

Fotografier

Ta foton från olika vinklar och avstånd på det som ska rivas. Skriv gärna en förklaring på fotografierna. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska redovisas invändigt och utvändigt.

Mer information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse


Beskrivning av orsaken till rivning

Beskriv varför byggnaden ska rivas och i vilket skick den är.

Hantering av rivningsavfall

Om bygg- och rivningsavfallet inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet är rivningsavfallet kommunens ansvar, oavsett om avfallet uppstått i ett hushåll eller inte. Till exempel om du som privatperson själv renoverar hemma så är det bara kommunen eller de utförare som kommunen auktoriserat som får transportera avfallet, om du inte själva kan köra det till en återvinningscentral. Du kan också själv köra till en återvinningscentral enligt kommunens riktlinjer för avfall.

Mer information kan du läsa på sidan Bygg- och rivningsavfall från hushåll.

  Sidan uppdaterades: