Tobak- och drogförebyggande arbete i skolan

Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Kungälvs kommun arbetar för att minska skador och missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar. Med droger menas till exempel narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Ingen tobak i skolan 

Barnkonventionen och Tobakslagen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. Kommunens skolor är därför tobaksfria skolor. En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Tobaksförbud gäller alla: elever, personal och besökare på skolan.

Viktigt att skapa drogfria ungdomsmiljöer 

I de mätningar och undersökningar vi gjort kan vi se en tydlig tendens till förändring i ungdomars beteende mellan högstadiet och gymnasiet. Förutom att användande av bland annat tobak, alkohol och droger ökar finns tendenser att träningsfrekvensen minskar. Vi kan också se ett minskat deltagande i föreningsliv och försämrade kostvanor hos de lite äldre ungdomarna.

En nationell trend är att alkoholdrickandet minskar samtidigt som cannabisbruket ökar eller ligger kvar på oroväckande nivåer bland unga i Sverige. Samma trend ser vi också bland unga i Kungälv.

För att kunna skapar drogfria ungdomsmiljöer har vi tagit fram anvisningar som vi arbetar utifrån. 

I foldern En drogfri skola beskrivs hur skolan hanterar frågorna.

En drogfri skola

 

Drogförebyggande arbete i skolan

Narkotika finns i samhället idag och kommer fortsatt att finnas så länge det finns en efterfrågan. Ett strategiskt viktigt inslag i det drogförebyggande arbetet är därför att minska tillgängligheten av droger för ungdomar. 

Kommunen har upphandlat tjänsten narkotikasökhund och kan göra sök med narkotikahund i skollokaler, i samverkan med polisen. Syftet är att upptäcka narkotika som förvaras eller har förvarats i lokalerna. Då elevskåpen hör till skolan kan skolan på eget beslut, enligt särskilda rutiner, öppna elevskåp och söka efter misstänkt narkotika vid indikation.

  Sidan uppdaterades: