Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och precis som vid all annan livsmedelstillverkning är det viktigt att råvaran är kontrollerad och av god kvalitet. Du som har kommunalt vatten kan i kartan se vilket vattenverk du får ditt vatten ifrån och vilken pH och hårdhetsgrad det håller.

Dricksvattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH). Kungälvs vattenverk och Marstrands vattenverk har mycket mjukt vatten. Lysegårdens vattenverk har medelhårt vatten. Mjukt vatten betyder att tvål, disk- och tvättmedel löddrar redan vid låg dos. Du som har mjukt vatten alltså kan använda lite mindre rengöringsmedel och ändå få ett bra resultat. Det är bra för både din hushållskassa och miljön. Du hittar information om doseringsmängder på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.

Dricksvattnets pH

Vattnets pH anges pH har en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller basiskt (högt pH). Ett allt för lågt pH gör vattnet aggressivt (korrosivt) medan ett högt pH kan leda till kalkavsättning.  När vattnet har pH 7 (vid 25 °C) kallas det neutralt, pH i dricksvatten skall vara lite högre än neutralt för att inte verka aggressivt på våra vattenledningar.

Dricksvattnets alkalinitet

Vattnets alkalinitet anges i mg/l HCO3- beskrivs som vattnets förmåga att motstå stora pH förändringar, exempelvis försurning. Rekommendation för alkalinitet i dricksvatten är >65 mg/L HCO3-. Detta på grund av att alkalinitet högre än 60 mg/L HCO3- motverkar korrosion i ledningar.

Vatten från Kungälvs vattenverk (2023)

  • Hårdhetsgrad — cirka 1,7 °dH
  • pH — cirka 8,0 pH
  • Alkalinitet — cirka 72 mg/l HCO3-

Vatten från Marstrands vattenverk

  • Hårdhetsgrad — cirka 1,6 °dH
  • pH — cirka 8,0 pH
  • Alkalinitet — cirka 82 mg/l HCO3-

Vatten från Lysegårdens vattenverk

  • Hårdhetsgrad — ca. 5,2 °dH
  • pH — cirka 8,0 pH
  • Alkalinitet — ca. 108 mg/l HCO3-

Om du är osäker på varifrån du får ditt vatten, titta i kartan överst på sidan. Klicka på ditt område i kartan så får du mer information om ditt kommunala vatten.

Vi har alltså tre vattenverk i Kungälv,  Kungälvs-, Marstrands- och Lysegårdens vattenverk. I vattenverken behandlas råvatten från Göta Älv, sjöar och dammar i ett antal steg innan de pumpas vidare till vattentornen och ut till dig. För att säkra kvaliteten på vårt dricksvatten tar vi en mängd vattenprover både före under och efter reningsprocessen i våra vattenverk varje år. Proverna analyseras av ett oberoende ackrediterat laboratorium och jämförs med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Läs Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) här

Rapport om vattenkvalitet från våra vattenverk 2023

Här kan du läsa de senaste rapporterna om vattenkvaliteten i alla tre vattenverk i kommunen. Då kommunalt vatten på Koön vid vissa tillfällen blandas från både Marstrands- och Kungälvs vattenverk har vi valt att utöka provtagningen där. Vattenverkens sammanställning och analysresultat 2023
Här finns alla provresultat för PFAS.    Vi arbetar med att prova ut ny reningsteknik i marstrandsvattenverk för att möta de hårdare kraven som införs 2026.

Om du behöver ytterligare information kan du be att få ta del av vårt senaste analysprotokoll. Hör av dig till oss om detta på  va-drift@kungalv.se.

Skydda vårt vatten

Vi hämtar vårt råvatten på tre platser i kommunen. Göta älv, Svartedalen och dammar på Koön. Det nödvändigt att skydda de platserna för att kunna garantera ett säkert dricksvatten, nu och i framtiden. Ansvaret för att skydda vattentäkterna ligger på alla som lever, verkar och rör sig inom områden som kan påverka vattentäkterna.

Läs mer om Kungälvs vattenskyddsområden här

Använd bara kallvatten till matlagning

Endast kallvatten räknas som livsmedel. Det betyder att du inte ska använda varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest. När du ändå har framme friskt och svalt vatten, fyll en kanna och ställ i kylen. Då behöver du inte spola fram kallt vatten varje gång du vill dricka.

 

  Sidan uppdaterades: