Trafikanordningsplan och grävtillstånd

Du som ska göra markarbeten behöver söka tillstånd. Om arbetet eller evenemanget påverkar biltrafik eller gång- och cykeltrafik behöver du ansöka om en trafikanordningsplan. Här kan du läsa om hur du ansöker.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan krävs alltid vid arbeten när framkomligheten för fordonstrafik, gående, cyklister och andra kan påverkas. Du behöver ansöka om du vill använda mark för att till exempel sätta upp byggnadsställning, ordna motionslopp eller evenemang om det påverkar trafiken.

Skicka ansökan om trafikanordningsplan till väghållare för den gata, gång- och cykelbana eller väg där trafiken påverkas. Väghållare och markägare kan till exempel vara Trafikverket, Kungälvs kommun eller en privat aktör.

Om du anlitar en entreprenör eller konsult är det deras ansvar att skicka in en trafikanordningsplan och söka grävtillstånd.

Ansök om Trafikanordningsplan

Fyll i och skicka in ansökan minst 15 arbetsdagar innan TA-planen ska börja gälla.

Blankett för ansökan om trafikanordningsplan 

En trafikanordningsplan ska innehålla

 • information om hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen
 • vilka avstängningar och vägmärken som ska användas
 • om vägmarkeringar (målningar på vägbanan) berörs
 • eventuella tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet

I rutan med rubriken "Mer information" hittar du förslag på hur en TA-plan kan se ut. 

Ansök om grävtillstånd

Grävtillstånd söker du hos den som är väghållare eller markägare. När ansökan behandlats får du ett starttillstånd och då kan du starta arbetet med att gräva. Fyll i och skicka in ansökan minst 10 arbetsdagar innan arbetet ska starta. 

Blankett för ansökan om grävtillstånd

Följ stegen i listan när du ansöker om grävtillstånd hos kommunen

 1. Hitta ledningsägare på ledningskoll.se
  Gå in på Ledningskollens webbplats för att hitta information om vem som har ledningar i området och vem som är ledningsägare.

 2. Ansök om en Trafikanordningsplan
  Här kan du läsa om hur du ansöker om en TA-plan

 3. Ansök om grävtillstånd
  Läs om hur du ansöker om grävtillstånd längre upp på sidan

 4. Ansök om upplåtelse av allmän platsmark
  Om entreprenören behöver använda offentlig mark utanför arbetsområdet ska de ansöka hos polisen om att använda allmän platsmark.
  Här kan du läsa om hur du ansöker om upplåtelse av allmän platsmark

 5. Starttillstånd för grävning
  När ansökningarna har granskats och godkänts skickas ett starttillstånd ut. Då kan du starta arbetet.

 6. Färdiganmälan
  När arbetet är färdigt ska du lämna en färdiganmälan till kommunen som finns på starttillståndet som skickats ut.

 

Tänk på att:

 • när arbetet pågår ska det vara tydligt skyltat om vilken entreprenör som utför arbetet.

 • den som arbetar ska på plats kunna visa upp godkända tillstånd.

 • vid arbeten på kommunens mark gäller de bestämmelser som står i handboken Arbete på väg. 
 • arbeten som är akuta och kräver omedelbar åtgärd, till exempel ledningsbrott eller kabelbrott, får börja utan starttillstånd. Grävansökan ska skickas in senast första arbetsdagen efter att du börjat med arbetet.
  Sidan uppdaterades: