Bi och biodling

Bin bidrar med viktiga ekosystemtjänster och visst är det härligt att ha egen honung. Innan du startar biodling är det viktigt att ta reda på vad du ska göra för att förhindra olägenhet för andra och hur man förhindrar smittspridning av bisjukdomar.

Hur och var får jag starta en biodling?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur eller var du får ha bin, du behöver heller inte söka tillstånd hos kommunen. Enligt Miljöbalken är biodlaren skyldig att förebygga risk för människors hälsa och måste tas i beaktning innan du startar en bioodling. 

Anmäl var dina bisamhällen finns

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla vart biodlingen är placerad till Länsstyrelsen. Följ länken nedan för att hitta anmälan. Om du startar en ny biodling eller tar över en som redan finns anmäler du när verksamheten påbörjas.
Länsstyrelsen - webbplats

Viktigt att tänka på som biodlare

Här hittar du tips på vad du kan göra för att undvika att dina bin stör andra i ditt närområde och vad du kan göra för att förhindra smittsamma bisjukdomar. 

 • Prata med dina grannar innan du sätter upp bisamhällen inom tätbebyggt område, förklara bland annat om skillnaden i beteende mellan bin och getingar.
 • Placera bisamhällen så långt som möjligt från trafikerad gata, väg eller granntomt.
 • Placera flustret så att det förhärskande flygstråket går så mycket som möjligt ut mot en obebodd yta.
 • Gör svärmförhindrande åtgärder. Svärmning i sig är inte farligt, men det är inte trevligt för grannar att få ett vildbisamhälle till exempel i skorstenen, i trädet, på vinden.
 • Sköt ditt bisamhälle så att det inte uppstår röveri under dragfattiga områden, särskilt under hösten. Röveri betyder att ett bisamhälle på bigården stjäl honung från ett annat svagare bisamhälle. Det kan då bli en okontrollerbar inflygning och utflygning i alla bigårdens kupor, något som många kan tycka är obehagligt.
 • I tätbebyggda områden är det särskilt viktigt att ha bin som är avlade på fromhet. Biodlaren bör också sträva efter att ha ungdrottningar för att minimera riskerna för svärmning.
 • Läs på om biodling på Jordbruksverkets hemsida. Där hittar du information om hur du förhindrar smittspridning av sjukdomar som kan påverka bisamhällen. 
  Jordbruksverket - webbplats

Vill du bli svärmfångare?

Anmäl dig och få mer information om att bli svärmfångare.

Har du fått problem med bisvärm?
Besök biodlarna.se
Svärmtelefonen: 0766-86 07 01
Vill du läsa mer om binas viktiga roll i naturen besök Anticimex.se

Hantering av döda bin

Döda bin får brännas eller grävas ner under förutsättning att det inte uppstår olägenhet för människor, djur eller miljö. Om det finns misstanke om smittsamma sjukdomar så behöver du som biodlare anmäla detta till bitillsynsman eller länsstyrelsen.

Anvisningar för nedgrävning av döda bin

Döda bin och biprodukter får grävas ner i kommunen under förutsättning att det görs utan risk för människors och djurs hälsa samt miljön. Vid nedgrävning av döda bin bör du följa dessa riktlinjer:

 • Platsen ska väljas med omsorg för grannar, djur, vatten och natur. Olägenhet får inte uppstå.
 • Nedgrävning får inte ske om det finns misstanke om smittsam sjukdom. Undantag finns om anmälan gjorts till bitillsynsman eller länsstyrelse och där denne gett anvisningar om hur hantering och nedgrävning av bin och biprodukter ska gå till.
 • Nedgrävning bör om möjligt ske in anslutning till odlingsplatsen utan att behöva transporteras med fordon.
 • Nedgrävning ska ske så pass djup att de inte riskerar arr grävas upp av andra djur.
 • Nedgrävning ska dokumenteras enligt lagstiftning om animaliska biprodukter. Dokumentationen ska innehålla datum, plats (gärna markerat på karta), vad för material som grävts ner, vilket djurslag och mängd (antal, vikt eller volym). Dokumentationen ska sparas i minst två år.

 

  Sidan uppdaterades: