Koön projektsida VA-underhåll

Projektledare: Adam Ridelius, adam.ridelius@kungalv.se
Beräknad projekttid: fram till 2022
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, e-postadress: info@irg.se

2023-02-08

Vissa fastigheter saknar dagvattenanslutning

Brev till enskilda fastighetsägare har börjat skickas ut i januari 2023. I utredning har det framkommit att vissa fastigheter saknar möjlighet till dagvattenanslutning i gata. VA-enheten kommer att försöka åtgärda detta under 2023. Berörda fastighetsägare kommer att få brev efter dessa åtgärder.

2022-11-01

Uppdatering av projektledare

Nu är Adam Ridelius tillbaka som projektledare.

2022-02-28

Ny projektledare

Från den 28 februari tar Emanuel Nandorf över som projektledare för arbetet. Du hittar kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.

2022-02-01

VA-utredning på Malepertsgatan, Vallhjonsgatan, Rosenbergsgatan och Idrottsgatan är klar

Under 2021 har kommunen, genom IRG rörinspektion, filmat och färgat spill- och dagvattenledningar i gatan och inne på fastigheter i området. Kommunen har fått en rapport från IRG som Kommunen går igenom för att ta fram en plan för åtgärder.

Kommunen kommer att i första skedet åtgärda de fel som finns på kommunens egna ledningar. Planen är att till hösten 2022 skicka ut rapporter till enskilda fastighetsägare om eventuella fel inom tomtgränser.

Planerar du att göra några ändringar på din fastighet?

Planerar du att göra några ingrepp, till exempel dränering, asfaltering eller plantering, på din egen fastighet före hösten 2022 ber vi dig att kontakta IRG eller kommunen. Du kan då få en preliminär bedömning om det är troligt att du kommer att få en uppmaning att göra några åtgärder på dina egna ledningar.

Har du frågor kontakta:

Rasmus Andersson, IRG Rörinspektion AB: 070-856 20 34 
E-post: rasmus@irg.se
Telefon Kungälvs kommun: 0303–23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se

2021-09-13

Ny projektledare

VA-ingenjör Adam Ridelius tar över som projektledare för det här arbetet. Kontaktuppgifter till honom finns i början av sidan.

 2021-03-30

Tidslinje för projektet

  •  2016 — 2017 gjordes flödesmätningar i Marstrandsområdet
  • 2019 — 2020 gjordes undersökningar av VA-ledningarna på Koön
  • 2020 gjordes åtgärder på huvudledningar
  • 2020 började vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2021 — 2022 planeras det för kommande åtgärder på ledningsnätet

Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter.

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: