Aröd Etapp 5

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 5.

Projektering/utredning: Klar
Byggtid: Oktober 2023 - November 2025
Status:
Entreprenad pågår
Projektör: Markera Vatten Göteborg AB
Entreprenör: Mark & Energibyggarna AB
Projektledare för VA utbyggnaden: Björn Midas

Ny sida och nyhetsbrev för fortsatt information om Aröd

Arbetet med nya VA-ledningar i Aröd går nu in i en allt intensivare fas. Därför samlas all löpande information om utbyggnaden på en egen hemsida. Mer information finns i det här nyhetsbrevet om VA-utbyggnaden i Aröd. (pdf)

Här är direktlänken till den nya sidan (https://vaarod.se)

Vi tackar för din uppmärksamhet och tålamod och önskar en god jul och gott nytt år.

2023-11-21

Markarbeten inleds

Nu är etableringen på plats och det kommer pågå arbeten runt om kring i området. Vi börjar med grävarbeten som inte påverkar framkomligheten för diig som bor i området eller trafik.

 

2023-10-30

Mark & Energibyggarna Etapp 2,4 och 5

Mark & Energibyggarna har nu blivit tilldelad Etapp 2,4 och 5. Kungälvs kommun har slagit ihop etapp 2,4 och 5 till ett projekt vilket betyder att Mark & Energibyggarna kommer jobba med samtliga etapper samtidigt. Kungälvs kommun och Mark & Energibyggarna kommer under dom närmsta veckorna planera vilken turordning schaktarbeten skall påbörjas samt planera kommande informationsmöten.
Boende i Aröd kommer att bli väl informerade om vad som kommer att hända framöver. Man kommer att dela in Aröd i flera "etapper", i varje områdes etapp kommer berörda hushåll kallas till informationsmöte.

2023-02-20 

Ledningsrättsprocessen påbörjas

Lantmäteriet har nu tillsatt en handläggare för VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 5. Syftet med en förrättning om ledningsrätt genom Lantmäteriet är att teckna just ledningsrätter, vilket innebär den rättighet kommunen behöver för att anlägga och underhålla VA-ledningarna på privat ägd mark. Uppstart och förberedelser pågår nu hos Lantmäteriet som går igenom ritningarna över planerat ledningsläge och sammanställer vilka fastigheter som berörs. Markägare som berörs av det planerade ledningsläget kommer framöver att kallas till sammanträden där ledningslägen presenteras och det beskrivs vad ledningsrätten innebär. 

2022-11-29

Informationsutskick Aröd E5

Nu är det dags för ett större informationsutskick för VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 5. Inom Aröd bygger kommunen ut ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Med dagvatten avses regn- och dräneringsvatten m m. Detta innebär att samtliga fastigheter kommer att få en förbindelsepunkt för respektive vattentjänst anlagd till er fastighet. Ett informationsbrev kommer inom kommande veckor att delas ut i brevlådor i Aröd för er som ännu inte följer hemsidan för projektet.  Tryck här så kan du se infobrev som delats ut.  I informationsbrevet kan du se en kartskiss som redovisar föreslagna lägen för VA-ledningar. Du kan även se den genom att klicka på denna länk.
När vi kommit längre i projekteringen kommer vi även skicka ut förslag på förbindelsepunktens läge till er fastighet som ni får lämna synpunkter på.

Vi vill även påminna er alla om att prenumerera på dessa uppdateringar genom att fylla i er e-postadress, kommande information kommer huvudsakligen att skickas ut via denna hemsida. Utöver informationen i infobrevet kan du även läsa nedan material om VA-utbyggnader i Kungälv. I sammanställningen av vanliga frågor och svar kan du läsa om bland annat kostnaderna för kommunalt VA, vad som händer med dina befintliga VA-anläggningar m m.

Folder utbyggnad av kommunalt VA

Vanliga frågor och svar om VA-utbyggnaden

2022-11-24

Första delleveransen avklarad

Projektören har under senaste veckorna avklarat första delleveransen av sitt arbete. Ledningarnas lägen är nu inritat och vi har börjat sammanställa vilka fastigheter som påverkas för att påbörja kontakten med fastighetsägare om att teckna ledningsrätt på dessa fastigheter. Till stor del planerar vi att anlägga ledningarna i befintliga vägar. Projekteringen rullar på och justeringar kommer att ske under vintern. Ett större informationsutskick om vad VA-utbyggnaden innebär kommer att ske under vintern.

2022-10-21

Projekteringsarbetet går framåt

Undersökningarna och mätningsarbetena i området har nu kommit långt och närmar sig färdigställande. Nu analyseras underlagen och arbetas in i projekteringen. Vi arbetar nu med anpassning av ledningarnas lägen i området och planerar under vintern att dra igång arbetet med ledningsrätter. Då kommer vi inleda kontakten med fastighetsägare och vägföreningar som äger mark där vi eventuellt planerar förlägga ledningar.

2022-09-02

Uppdatering 

Projektören Markera Vatten AB har nu påbörjat sitt arbete med detaljprojekteringen av Aröd E5. Under v33 kommer arbeten på plats med geotekniska undersökningar och inmätningsarbete att utföras. Ett infobrev kommer att skickas ut under tidig höst med allmän information om VA-utbyggnaden samt

2022-08-24

Fältundersökningar fortsätter

Arbetet är igång igen efter semestern och mätningsarbeten och markundersökningar fortsätter inom Aröd E5. Resultatet från undersökningarna kommer att användas för att anpassa ledningarnas lägen och höjder i det fortsatta projekteringsarbetet.

För dig som vill veta mer om kommunal VA-utbyggnad i allmänhet kan vi rekommendera dig att läsa dokumentet Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Uppdatering

Projektören Markera Vatten AB har nu påbörjat sitt arbete med detaljprojekteringen av Aröd E5. Under v33 och ett par veckor framåt kommer arbeten på plats med geotekniska undersökningar och inmätningsarbete att utföras. Ett infobrev kommer att skickas ut under tidig höst med allmän information om VA-utbyggnaden.

2022-05-17

Uppdatering 

Det är nu klart med en detaljprojektör och detaljprojektering av etapp 5 kommer att påbörjas inom kort.

2022-02-08

Uppdatering 

Förfrågningsunderlag gällande detaljprojektering för Aröd E5 är ute på upphandling.

2022-01-04

Ny projektledare på etappen

Vlad Dauzhuk på Mexl tar över ansvaret som projektledare på etappen efter Zacharias Holmén. alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Vlad, se e-postadress ovan.

2021-09-24

Vägarbeten inom Aröd E1 påverkar framkomligheten vecka 40

Entreprenadarbetet inom Aröd Etapp 1 närmar sig färdigställande och återställningsarbeten planeras nu. Under perioden 4 — 8 oktober kommer återställningsarbeten att ske på Norra Arödsvägen, se aktuell sträcka med röd markering i bild nedan. Skador på vägen kommer att åtgärdas och asfaltering sker.

Vägen kommer att vara avstängd under arbetstid klockan 08:00 — 16:00. Under arbetstid hänvisas trafiken att köra via Norra Aröd enligt skyltar som kommer att placeras ut på plats en vecka i förväg. Se markeringar i ritningen nedan. Efter arbetsdagens slut kommer trafik att kunna passera som vanligt. Skolbussar och räddningstjänst kommer att ges möjlighet att passera som vanligt.

 Här hittar du mer information om framkomligheten under arbetets gång (pdf)

 

2021-05-20

Förstudie färdigställs, detaljprojektering påbörjas i höst

Kommunen har i samarbete med Sweco utfört en förstudie för Etapp 5 för att klarlägga förutsättningar för projektet. Förstudien närmar sig färdigställande och vi har nu börjat planera för detaljprojektering som förväntas påbörjas till hösten 2021.

När detaljprojekteringen kommer igång kommer VA-föreningar i området bli kontaktade för planering av hur befintliga anläggningar ska hanteras. Entreprenadarbeten ligger fortfarande några år bort då Aröd Etapp 5 ligger sist i ledet inom Aröd. Tidplanen är fortfarande att Aröd Etapp 5 ska vara färdigställd under 2025.

2020-12-18

Uppdatering december

I Etapp 5 pågår det en förprojektering, som kommer ligga till grund för den detaljprojektering som sedan ska utföras. Nu utreds förslag på hantering av dagvatten inom området, samtidigt som förslag på pumpstationer håller på att tas fram. Nu får projektet även en ny projektledare. 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd etapp 5 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra har tagits bort.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: