Solenergianläggningar - solceller, solpanel och solfångare

I vissa områden behöver du bygglov för att montera solcellspaneler. I andra områden kan du sätta upp solcellspaneler utan att ansöka om bygglov.

Det behövs bygglov om

 • Detaljplanen reglerar takfärg: En stor del av bebyggelsen i Kungälv omfattas av detaljplaner. Detaljplaner innehåller bestämmelser om vad man får göra med sin fastighet. Dina svarta solcellspaneler kräver bygglov om du bor inom ett område med en detaljplan som säger att tak ska vara röda. Det kan även finnas andra bestämmelser som innebär att solcellspanelerna kräver bygglov.

 • Området är kulturhistoriskt viktigt: Solcellspanelerna kan också kräva bygglov om du bor inom ett område med bevarandeplaner, så som på Marstrand och runt Västra gatan. Inom ett sådant område är det ofta inte tillåtet med solcellspaneler.

 • Solcellspanelerna inte följer takets riktning: Om du ska ha solcellspaneler som är integrerade i taket eller solceller som har en annan lutning än taket kan detta kräva bygglov. Om solcellspanelerna kräver bygglov eller inte beror på om ändringen av taket anses utgöra en väsentlig ändring som påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Hör av dig till Bygglovenhetenom du är osäker på om dina solcellspaneler kräver lov.

Här kan du söka efter din fastighet för att se om den omfattas av en detaljplan

Det behövs inte bygglov om

 • Detaljplanen inte reglerar takfärg: Om detaljplanen för ditt område inte styr vilken takfärg huset har behöver du inte ansöka om bygglov. Inte heller om färgen som anges i detaljplanen är samma färg som solcellspanelerna. En förutsättning är dock att solcellspanelerna läggs utanpå taket och att de följer takets lutning.

 • fastigheten ligger utanför detaljplan: Utanför planlagt område krävs aldrig bygglov för uppförande av solcellspaneler. Längre ner på sidan kan du läsa om hur solceller bör placeras för att bäst anpassa sig till bebyggelsemiljön. Om solcellspanelerna anses förändra byggnaden eller bebyggelseområdet till det sämre kan solcellerna behöva tas ner.

 • Solcellspanelerna placeras direkt på marken: Det krävs inte bygglov för att sätta upp solcellspaneler direkt på mark så länge som solcellerna inte är av sådan omfattning att de kan likställas med en byggnad.

Vad ska du tänka på när du sätter upp solcellspaneler?

Oavsett om bygglov krävs eller inte får solcellspanelerna inte anses förvanska byggnaden eller bebyggelseområdet. Detta är extra viktigt om du bor i ett område eller i en byggnad med kulturhistoriska värden.

 Figur 1 En enhetlig utformning på solpanelerna innebär mindre påverkan på områdets karaktär och mer harmoni i arkitekturen.

För att solcellerna ska smälta in på bästa sätt kan man utgå från detta:

 • Samlade solcellspaneler i ett eller flera sammanhållna block.
 • Ha samma symmetriska uppbyggnad som fasaden.
 • Solcellspanelerna bör vara indragna från gavel, takfot och nock, så att tak-/fasadmaterial under solpanelerna framträder.
 • Välj den sida av byggnaden med minst omgivningspåverkan, exempelvis in mot trädgården.
 • Solcellspaneler kan innebära en olägenhet för förbipasserande på grund av exempelvis bländning, se till att placera solcellerna så att detta problem inte uppkommer.
 • Undvik solceller med synliga ramar.
 • Om du bor i ett enhetligt område bör solcellspanelerna placeras likadant på samtliga berörda bostadshus. Prata med dina grannar och bestäm gemensamt vilken sida av taket solceller bör placeras på, och vilken utformning solcellerna ska ha. 
 •  Ha gärna samma färg som takmaterialet. Tänk på att det även finns röda solceller.

Figur 2 Undvik allt för uppdelade block av solpaneler.
Figur 3 Sammanhållna block skapar harmoni.

Bör jag installera solcellspaneler?

Tänk på att det finns andra energi- och kostnadsbesparande åtgärder som du i första hand kan behöva genomföra. Kanske är det dags att ersätta en äldre luftvärmepump eller isolera taket? Att installera solcellspaneler är ofta det sista steget i processen att se över hushållets energianvändning.

Så här söker du bygglov:

Handlingar som krävs:

 • Ifylld ansökningsblankett.Ansökan kan göras via en av våra digitala tjänster 
 • Situationsplan som visar vilken/vilka byggnader inom fastigheten som åtgärden gäller.
 • Fasadritning som visar solcellspanelernas placering och omfattning. Alla fasader som berörs ska vara redovisade. Ritningen ska vara måttsatt och skalenlig.
 • Förslag till kontrollplan. För alla lov- eller anmälningspliktiga åtgärder behövs en kontrollplan. Mer information om kontrollplaner och exempel på kontrollplaner finns på vår hemsida.

Vad kostar en ansökan om bygglov för solceller:

Kostnaden beror på om vi behöver höra grannar samt typ av byggnad. Ansökan räknas som en fasadändring och kostnaden ligger normalt på 2000–5000 kronor.

  Sidan uppdaterades: