Brandskydd, sotning och brandskyddskontroll

Du kan själv göra mycket för att minska risken för brand och förbättra din brandsäkerhet. Det viktigaste är att du ser till att det finns brandvarnare och brandsläckare som fungerar men det är också viktigt att sotning genomförs på korrekt sätt. Brandbekämpningen i Kungälvs kommun sköts av Bohus Räddningstjänstförbund.

Brandsäkra ditt hem eller lokal

Du kan göra mycket själv för att minska risken för brand och förbättra din brandsäkerhet. Det viktigaste är att du ser till att det finns brandvarnare och brandsläckare som fungerar.

Du hittar råd och information om hur brandbekämpningen fungerar på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats .

Läs mer om brandsäkerhet och regler för fyrverkerier
Läs mer om hantering och förvaring av brandfarlig eller explosiv vara   

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Sotning består av två delar, rengöring av skorstenen (sotning) och kontroll av brandskydd. De båda genomförs oftast vid två olika tillfällen.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras:

  • Eldstaden och utrymmet där eldstaden är placerad
  • Skorstenen på alla våningar, vindsutrymme och ovanför yttertaket
  • Alla skyddsanordningar på taket

Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Vem sotar i Kungälvs kommun?

I Kungälv utförs sotningen av Kungälvs Sotarna AB . Du kan också ansöka om att få utföra sotningen själv. Du hittar information om hur du ansöker om att sota själv på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Taxan för sotning och brandskyddskontroll är likställd för både Kungälv och Ale kommun eftersom att servicegraden i de båda kommunerna liknar varandra.

Taxan är utformad för att underlätta för dig som fastighetsägare att veta vad kostnaden blir för sotning och brandskyddskontroll i förväg. Tilläggsavgifter och omkostnader är ihopslagna till en avgift och de flesta behöver bara förhålla sig till ett grundpris. 
Läs taxa för sotning och brandskyddskontroll på Bohus Räddningstjänstförbunds hemsida

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det betyder att även du som har tillstånd att sota din egen skorsten måste se till att en behörig person utför brandskyddskontrollen. 

Sotningsfrister i Kungälvs kommun

Sotningsfrister, eller tidsintervallet som måste gå mellan sotning beror på vilken typ av eldstad eller anordning du eldar i, eller vilket bränsle som används. Här kan du se olika sotningsintervaller i kommunen. 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor, eldning med fasta bränslen

3 gånger per år

Gäller konventionella pannor. Sotningen utförs med 13 veckors mellanrum under vintertid och 26 veckors mellanrum från april — september. 

2 gånger per år

Gäller pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

Gäller även pannor som eldas med träpellets eller annat sotbildande bränsle där eldningsapparaten är konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

1 gång vart fjärde år

Gäller pannor som ingår i en värmecentral som övervakas av kvalificerad driftledare. Sotningsfristen gäller oavsett vilket bränsleslag som används.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor, eldning med flytande bränslen

3 gånger per år

Gäller pannor som eldas med tung eldningsolja eller annat sotbildande bränsle. 

2 gånger per år

Gäller pannor som eldas med lätt eldningsolja eller annat sotbildande bränsle. Gäller pannor med märkeffekt som överstiger 60 kilowatt.

1 gång per år

Gäller pannor som eldas med lätt eldningsolja eller annat sotningsbildande bränsle. Gäller pannor med märkeffekt som är högst 60 kilowatt.

1 gång vartannat år

Gäller eldstäder som ingår i en miljögodkänd anläggning, eller är utrustad med pulsationsbrännare och eldning sker med eldningsolja.

Köksspisar, ugnar och andra förbränningsanordningar

Eldas det i spis, ugn eller annan anordning för ett enskilt hushåll kan sotningsintervallet för lokaleldstäder gälla istället för dessa sotningsfrister. 

6 gånger per år

Gäller eldstäder som eldas med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat sotbildande bränsle.

2 gånger per år

Gäller eldstäder som eldas med lätt eldningsolja eller annat sotbildande bränsle. 

Lokaleldstäder

1 gång per år

Gäller eldständer som är den primära källan för uppvärmning av utrymmet där eldstaden är placerad, eller om eldstaden är primär källa för matlagning.

1 gång vart tredje år

Gäller eldständer som inte är den primära källan för uppvärmning av utrymmet där eldstaden är placerad och inte är primär källa för matlagning.

Gäller eldstäder i fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök (inte bostadskök)

3 gånger per år

Gäller imkanaler eller kök där matlagning sker.

1 gång per år

Gäller imkanaler i kök som bara används för uppvärmning av mat eller jämförbar verksamhet.

Undantag från sotningsfrister

  • Vissa anläggningar behöver inte sotas eller rengöras om du inte har eldat i anläggningen mellan två sotningstillfällen.
  • Tätare sotningsfrist (intervall) kan, efter beslut, tillämpas i fall när det är behövs av brandskyddsmässiga skäl. 
  Sidan uppdaterades: