Alternativ till god man och förvaltare

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kan vara generell och då omfattar den allt. Fullmakten kan också begränsas och då ska det stå vad fullmaktshavaren ska sköta. Det kan till exempel vara att:

 • betala dina räkningar
 • Sköta om det du äger, exempelvis fastighet eller bil.
 • agera mot myndigheter
 • se till dina personliga intressen
 • vara talesperson för dig i frågor om bostad och social omsorg.

Den som har fullmakten kan aldrig tala för dig i frågor som rör personliga saker, som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller skriva testamente.

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

Framtidsfullmakten ska användas om du exempelvis får en sjukdom som varar en längre tid eller en psykisk störning och inte kan klara dig själv. Huvudregeln är att det är den personen som har fullmakten som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten börjar gälla.

Fullmaktshavaren kan ansöka om att låta tingsrätten avgöra om fullmakten ska börja gälla eller inte. Du kan också i din framtidsfullmakt skriva att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft.

När har man förvaltarskap, godmanskap eller framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt gäller vanligtvis inte om du har en god man eller förvaltare.

 • Tingsrätten kan utse en god man eller förvaltare när du redan har en framtidsfullmakt som har trätt i kraft. Då slutar framtidsfullmakten att gälla.
 • Om den gode mannens eller förvaltarens uppdrag och framtidsfullmakten handlar om olika intressen kan framtidsfullmakten ändå gälla. Ett godmanskap kan till exempel vara att bevaka din rätt medan framtidsfullmakten kan handla om ekonomiska angelägenheter.

Du kan läsa mer om framtidsfullmakter på domstol.se

Anhörigbehörighet

Sedan 2017 finns en större möjlighet för anhöriga att kunna vara talesperson för en 18-årig familjemedlem. Detta om familjemedlemmen på grund av sjukdom eller psykisk störning eller något liknande inte längre kan ta hand om sin ekonomi.

Exempel på vad som omfattas av anhörigbehörigheten är

 • betalning av tående utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder.
 • betalning av engångsutgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritid och nöjen.
 • lämna inkomstdeklaration och teckna hemförsäkring.
 • ansöka om bostadsbidrag och bidrag från de sociala myndigheterna, exempelvis hemtjänst, färdtjänst eller äldreboende.

När anhörigbehörighet inte gäller

Anhörigbehörigheten gäller exempelvis inte köp eller försäljning av fastghet eller bostadsrätt, köp och försäljning av värdepapper, tecknande av lån eller pantsättning av ägodelar. Den gäller heller inte gåvor som ges bort, utfärdande av fullmakter eller drivande av domstolsprocess och liknande.

Om den enskilde motsätter sig ansökan om särskilt boende

En ansökan om särskilt boende enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen med stöd av anhörigbehörigheten är enbart giltig om den enskilde inte motsätter sig insatsen. Om den enskilde tydligt uttrycker att hen inte vill genomgå en sådan ansökan är det för ingripande att använda sig av anhörigbehörigheten.

God man, förvaltare eller framtidfullmakt

Har den enskilde en god man eller förvaltare gäller inte anhörigbehörigheten i de frågor som hanteras den gode mannen eller förvaltaren. I övriga frågor är det möjligt att använda sig av anhörigbehörigheten. Detsamma gäller om den enskilde har skrivit en framtidsfullmakt. I en sådan situation har framtidsfullmakten företräde och anhörigbehörigheten gäller inte de frågor som omfattas av framtidsfullmakten.

  Sidan uppdaterades: