Förändringar kring insamling av förpackningsavfall för flerbostadshus, BRF och samfälligheter

I januari 2024 övertar kommunen ansvaret för insamling av förpackningar från flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling. Förändringarna gäller förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas.

Innehåll på sidan:

Kommunen övertar ansvaret för insamlingen

Efter den 1 januari 2024 finns ingen laglig rätt för andra än kommunen eller den kommunen uppdrar att samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Privata entreprenörer måste alltså ha ett uppdrag från kommunen för att samla in sådant förpackningsavfall efter den 1 januari 2024.

Om ditt flerbostadshus, din bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam avfallsinsamling har avtal kring förpackningsinsamling behöver dessa ses över.

Detta är en del av omställningen att alla i kommunen ska kunna lämna sina förpackningar till separat fastighetsnära insamling tills den 1 januari 2027.

Därför sker förändringarna

Det slutliga målet med dessa förändringar är att öka materialåtervinningen.

Förändringarna innebär att det blir tydligare vem som är ansvarig och att insamlingen av återvinning sker närmare där folk bor. Målet är att allt avfall, som matrester, annat hushållsavfall och förpackningar, ska samlas in fastighetsnära. Det innebär att det för slutkunden istället blir en huvudman (kommunen) istället för två (kommunen och producenterna) som ansvarar för insamlingen.

Förändringarna innebär att det blir lättare för fastighetsägare att veta vart de ska vända sig med frågor, det blir en ökad service till medborgarna och vi tror att en effekt kommer bli att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Vad gäller när det finns befintliga avtal för insamling av förpackningar?

Om ditt flerbostadshus, din bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam avfallsinsamling har avtal kring förpackningsinsamling behöver dessa ses över.

Dessa civilrättsliga avtal blir inte ogiltiga genom att ett kommunalt insamlingsansvar
träder i kraft. Däremot behöver avtalen upphöra att gälla eftersom insamling från 1 januari 2024, utan kommunens uppdrag, strider mot kommunens ensamrätt att hantera avfall under kommunalt ansvar.

En fastighetsägare som anlitar privat entreprenör som inte har uppdrag från kommunen bryter mot skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt avfall till kommunen för borttransport.

Vad gäller för fastigheter som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar?

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den som kommunen har upphandlat.

Om förpackningarna idag hämtas av Renova Miljö AB behöver du inte göra något då kommunen automatiskt tar över hämtningen. Om du har en annan entreprenör som hämtar förpackningar behöver du kontakta kommunen så att hämtningen sker från januari 2024. 

Eftersom producenterna kommer att ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningar kommer denna kostnad inte att belasta fastighetsägaren, om de utnyttjar normal basservice.

Vad gäller för fastigheter som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar idag?

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas i två fraktioner) och för returpapper. Fastighetsnära insamling ska vara på plats senast 2027. 

Vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus ska fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar ske redan från 1 januari 2024. Förpackningarna ska lämnas i särskilda behållare för respektive fraktion. För övriga flerbostadshus gäller kravet på fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar från 1 januari 2027.

Eftersom producenterna kommer att ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningar kommer denna kostnad inte att belasta fastighetsägaren, om de utnyttjar normal basservice.

Så påverkas ägare av flerbostadshus

De nya kraven innebär att sex nya avfallsslag ska kunna lämnas för återvinning på eller nära fastigheten. Insamling av matavfall ska införas senast 2026 och insamling av förpackningar ska införas senast 2027. Helst ska dessa avfall kunna lämnas på samma plats som restavfallet, eftersom det ger bäst förutsättningar för god sortering.

Det är upp till fastighetsinnehavaren hur den förändrade avfallsinsamlingen ska lösas, som exempelvis genom ett gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus, underjordsbehållare, sopsug eller liknande. Fastighetsinnehavaren behöver följa kommunens regler för hur utrymmen, behållare och andra anordningar som används för avfall ska utformas och skötas

Kommunen tillhandahåller kärl till soprummet för både matavfall och förpackningsavfall. Övriga kostnader i samband med förändringen står fastighetsägaren för.

Eftersom producenterna kommer att ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningar kommer denna kostnad inte att belasta fastighetsägaren, om de utnyttjar normal basservice. De som redan idag betalar för att få förpackningar hämtade kommer alltså att slippa denna kostnad framöver.

Ju bättre de boende sorterar desto lägre blir dessutom kostnaderna för restavfallet.

För fastighetsägare som har verksamheter i sina flerbostadshus

Reglerna skiljer sig åt mellan så kallade samlokaliserade verksamheter och andra verksamheter.

Samlokaliserade verksamheter

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus. Om verksamheten däremot har egna sopkärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en privat entreprenör. Anmälan behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Innan den som driver verksamhet i ett flerbostadshus anmäler är det viktigt att först diskuterar med fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för att avgöra vad som är möjligt att genomföra i miljörummet.

Så anmäler du

Anmäl verksamheten genom att skicka e-post till avfall@kungalv.se.
I din anmälan behöver du ange namn, e-post, telefon, vilka förpackningar det gäller och hämtningsadress för förpackningarna.

Andra verksamheter

Verksamheter som inte använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall måste själva beställa hämtning av sitt förpackningsavfall om de önskar få det hämtat vid fastighet. Alla verksamheter ska kunna lämna förpackningsavfall kostnadsfritt vid mottagningsplatser som producenterna har en skyldighet att tillhandahålla.

Observera att kommunen, liksom tidigare, har ansvar för det mat- och restavfall som uppkommer hos verksamheter om det till art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det gäller till exempel matavfall från restauranger och personalkök samt städsopor från kontor och hotell.

  Sidan uppdaterades: