Strandskydd

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat och på några platser kan det vara borttaget. Syftet är att alla människor ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken, och för att skydda växter och djur.

Innehåll på sidan

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett skydd som finns i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Även mindre vattendrag som bäckar kan vara skyddade. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. På vissa platser har Länsstyrelsen utökat skyddet med upp till 300 meter.

Det här får du inte göra inom strandskyddat område

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader till nytt ändamål.
 • Gräva eller förbereda för byggnation.
 • Utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt. Rabatter, staket och bryggor utanför hemfridszonen eller avgränsad tomtplats är exempel på tillståndspliktiga åtgärder.

Särskilda skäl till undantag från reglerna

Huvudregeln är att du inte får bygga inom strandskyddat områden. I vissa fall går det ändå att göra undantag (få dispens) från strandskyddet. Det finns sex särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet och minst ett av dessa måste vara uppfyllda.

Särskilda skäl för dispens

 1. Marken används redan på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det kan exempelvis betyda att det finns komplementbyggnader som fiskebodar, friggebodar, attefallshus eller båthus i nära anslutning till en huvudbyggnad, där det privata området inte utvidgas.
 2. Väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 3. Anläggningen måste ligga vid vatten och behovet kan inte lösas utanför området. Det gäller exempelvis bryggor, inte byggnader.
 4. Det finns behov att utöka en befintlig verksamhet och behovet inte kan lösas utanför området.
 5. Det finns behov att tillgodose ett viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. Det finns behov att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Mer information om strandskydd finns på Naturvårdsverkets webbplats

Karta som visar strandskyddets utbredning

Så söker du dispens

I de flesta fall är det hos kommunens miljöenhet du ska ansöka om strandskyddsdispens. Om platsen även ligger inom naturreservat, Natura 2000-område eller område med landskapsbildskydd är det Länsstyrelsen du ska kontakta för att söka dispens. Kontakta kommunens Kundcenter om du är osäker på om platsen ligger inom något av dessa områden.

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd. Ansökan om strandskyddsdispens blir ett eget ärende.

Dessa handlingar krävs vid dispensansökan

 • Ifylld ansökningsblankett för strandskydd
 • Situationsplan/översiktskarta som visar var på fastigheten åtgärden sker
 • Fasadritning (gäller åtgärder för byggnation)
 • Fotografier från platsen
 • Övrig information/material som kan vara relevant

Så handlägger vi dispensärenden

När vi har fått in ärendet gör vi en utredning för att se om ansökan uppfyller något av de 6 särskilda skälen för dispens.

Om skäl 1, redan ianspråktagen, är angivet gör vi en utredning av hur länge platsen har varit ianspråktagen bland annat genom att titta på äldre flygfotografier. Finns det tidigare dispenser eller finns det byggnader eller anläggningar som har byggts utan dispens? Vi åker oftast ut och besöker platsen och vi gör då en utredning av hur stor del av fastigheten som är att betrakta som privat och lagligen ianspråktagen. Detta för att kunna göra en tomtplatsavgränsning om det inte tidigare har gjorts.

Tomtplatsavgränsningen visar hur stor del av en fastighet som är att betrakta som privat och där allmänheten inte har tillgång. Vi utreder sedan om den nya byggnationen utvidgar den privata ytan (tomtplatsen) eller om den håller sig inom detta.

Om något av de andra skälen är angivna i ansökan behöver vi ofta göra en bedömning om den nya byggnationen eller åtgärden måste ske inom strandskyddat område. Vid alla dispensansökningar måste vi väga det privata intresset av att använda marken mot det allmänna intresset av att djur, natur och människor ska ha tillgång till området runt vattnet.

En del ärenden fattas på delegation direkt av handläggaren och andra mer komplexa ärenden fattas av politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden. En beviljad dispens skickas till Länsstyrelsen som ska godkänna den innan den kan börja gälla, och vinna så kallad laga kraft.

  Sidan uppdaterades: