God man och förvaltare

Behöver du stöd med att exempelvis sköta din ekonomi eller bevaka dina rättigheter? Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Vad är en god man eller förvaltare?

Gode mannen eller förvaltaren kan till exempel hjälpa till med att betala räkningar, ansöka om olika bidrag eller sköta kontakter med myndigheter. Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag kan se olika ut beroende på vilken hjälp som behövs. 

Gemensamt för alla gode män och förvaltare är att den hjälpbehövandes behov styr vad den gode mannen eller förvaltaren ska göra. God man och förvaltare har rätt till ett arvode för det uppdrag som utförs. Arvodet betalas själv av den som behöver hjälp eller av kommunen.

Vad är gode mannens/förvaltarens uppdrag?

Gode mannens eller förvaltarens uppdrag kan bestå av tre olika delar. Gode mannen eller förvaltaren kan ha i uppdrag att stötta den som behöver hjälp i alla tre delar, eller bara någon/några av delarna. De olika delarna representerar olika områden i en persons liv och kallas Bevaka rätt, Förvalta egendom och Sörja för person.

  • Bevaka rätt kan vara till exempel att gode mannen eller förvaltaren söker bidrag, skriver på avtal eller är talesperson för den hjälpbehövande i ett arvskifte.
  • Förvalta egendom kan till exempel innebära att betala räkningar, fördela ut pengar till den hjäpbehövande eller placera pengar i fonder.
  • Sörja för person kan betyda att gode mannen eller förvaltaren ser till att den hjälpbehövande har ett boende som är bra eller att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Vem kan få god man eller förvaltare?

För att en hjälpbehövande ska ha möjlighet att få god man eller förvaltare måste vissa krav uppfyllas.

  • Den hjälpbehövande ska ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som leder till ett behov av hjälp inom något av de områden som en god man eller förvaltare kan verka i.
  • God man eller förvaltare beviljas inte för någon som kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom anhöriga, boendepersonal eller kontaktperson.
  • Andra exempel på när god man eller förvaltare inte beviljas är om den hjälpbehövande kan skriva en fullmakt till någon.

Godmanskap är en hjälp som är frivillig för den hjälpbehövande att ta emot. Om den hjälpbehövande inte själv förstår vad saken gäller har de närmast anhöriga möjlighet att säga vad de tycker. Domstolen avgör om en person ska få god man eller inte.

Förvaltarskap kan anordnas för den hjälpbehövande där situationen är sådan att godmanskap inte räcker. Det kan handla om att det finns risk för exempelvis vräkning och den hjälpbehövande inte vill ta emot hjälp av en god man. Domstolen kan besluta om förvaltarskap mot den hjälpbehövandes vilja.


Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

Gode mannens och förvaltarens uppdrag är mycket lika varandra. Skillnaden är att gode mannen behöver den hjälpbehövandes godkännande för det den utför i uppdraget medan förvaltaren kan ta beslut mot den hjälpbehövandes vilja.

Förvaltaren ska i så stor utsträckning som möjligt beakta den hjälpbehövandes åsikter, men det är förvaltaren som bestämmer. För de fall då en god man inte kan få godkännande av den hjälpbehövande, på grund av exempelvis sjukdom, ska den gode mannen avgöra vad som är bäst att göra.

Informationsfolder: Information till dig som är eller ska bli ställföreträdare för en vuxen person

  Sidan uppdaterades: