Bygga eget avlopp

Det finns mycket att tänka på innan du anlägger en ny avloppsanläggning. Här kan du läsa om vilka krav anläggningen måste uppfylla, vilka avloppslösningar som finns och vilka förutsättningar platsen måste ha där du vill placera anläggningen.

Söka tillstånd

Om du ska göra en ny enskild avloppsanläggning eller ändra i den befintliga måste du söka tillstånd eller anmäla det till miljöenheten.

Lämna in din ansökan i god tid. Det kan exempelvis behövas utredningar av platsens förutsättningar och samtal med grannar innan miljöenheten kan fatta ett beslut, något som kan ta lång tid. Tänk på att handläggningen går mycket fortare om du fyllt i ansökan på rätt sätt och har skickat med alla nödvändiga bilagor.

Viktiga bilagor

Det står på ansökningsblanketten vilka bilagor som ska skickas med ansökan. De vanligaste bilagorna är teknisk beskrivning av avloppsanordningens delar och situationsplan. Du brukar kunna få den tekniska beskrivningen av tillverkaren.
En situationsplan är en karta som visar var anläggningen ska placeras i förhållande till omgivningen. Den behövs för att bedöma om avloppsanläggningen riskerar att påverka till exempel en dricksvattenbrunn. Det är viktigt att situationsplanen är detaljerad.

Läs mer om hur situationsplanen kan se ut och vad som behöver vara med i informationsbladet nedan.

Informationsblad – Situationsplan (pdf)

Informationsblad - Profilritning (pdf)

Planera för nytt avlopp

Innan du fyller i ansökan är det bra att ta hjälp av en sakkunnig till exempel en konsult eller gräventreprenör när du planerar avloppsanläggningen. De kan bland annat hjälpa till med placeringen av avloppsanläggningen och vara behjälplig under tillståndsprocessen.
Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvarar för planeringsprocessen inför att anlägga ett eget avlopp och du ansvarar för att en ansökan eller anmälan lämnas in. Miljöenheten ska bedöma din ansökan och kan inte hjälpa dig att välja teknik eller skapa handlingar till ansökan. Även om du anlitar en entreprenör eller konsult tjänar du på att vara påläst.
På Avloppsguidens hemsida finns mer information till dig som fastighetsägare. Där kan du bland annat läsa om du vad ska tänka på innan du anlitar en entreprenör. Där hittar du också en lista på annonserade företag som anlägger avloppsanläggningar.

Läs mer på Avloppsguidens hemsida 

Här kan du söka fram en lista på annonserade entreprenörer i Kungälvs kommun 

Krav på rening

Undrar du vilka funktionskrav som ställs på nya avloppsanläggningar? Det beror på vilken skyddsnivå som gäller i området. Det finns två skyddsnivåer, normal- och hög skyddsnivå, för miljöskydd och hälsoskydd. Reningskraven på din avloppsanordning beror på hur omgivningen påverkas, eller riskerar att påverkas av utsläppet.

Miljöskydd

För alla delavrinningsområden i Kungälvs kommun rekommenderas hög skyddsnivå för miljöskydd. Det beror på att hela området är kraftigt påverkat av övergödning och att utsläpp från enskilda avlopp har en stor påverkan inom området. Andra viktiga anledningar för hög skyddsnivå är:

 • Avloppskänsliga vatten
 • Laxvatten
 • Naturreservat
 • Skyddsvärda naturvårdsområden (Natura 2000)
 • Övergödningsproblem i åar

Hög skyddsnivå för miljöskydd betyder att grundkraven som ställs vid normal skyddsnivå, kompletteras med fler krav. Enligt grundkraven ska anläggningen uppnå minst 90 procent reduktion (minskning) av organiska ämnen och 70 procent reduktion av fosfor. Hög nivå för miljöskydd betyder att kravet på fosforrening höjs från 70 procent till 90 procent och att man ställer ett extra krav på 50 procent kvävereduktion.

Hälsoskydd

Miljöenheten gör alltid en enskild bedömning av hälsoskydd. Vi tar hänsyn till anordningens robusthet, rening av sjukdomsframkallande mikroorganismer samt platsen för utsläpp av renat avloppsvatten. Det är hårdare krav i vattenskyddsområden, nära brunnar, badplatser, betande djur eller i områden där många människor vistas. Det kan innebära att avloppsanläggningen måste vara tät eller kompletteras med ett extra reningssteg.

I kommunens riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar eller anläggningar kan du läsa mer om vad de olika skyddsnivåerna innebär och vad som gäller i kommunen.

Läs riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar (pdf)

Olika avloppslösningar

Det finns flera olika avloppslösningar (reningstekniker) för enskilda avlopp. Det är bra att ha bra koll på de olika teknikerna innan du väljer anläggning.

Markbaserad rening

Tekniken renar med hjälp av marken. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma.

 • Infiltration: Reningen görs i naturliga marklager. Det renade avloppsvattnet sipprar ned till det ytliga grundvattnet.
 • Markbädd: Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Ett utlopp leder det renade avloppsvattnet vidare.
 • Biomoduler: En förstärkning av den biologiska reningen som sker ytligt där det finns mest tillgång till syre i anläggningen. Kallas också för kompaktfilter.

Markens egenskaper avgör vad som är lämpligast. I Kungälvs kommun innehåller jorden mest lera på de flesta ställen vilket gör att vattnet inte kan rinna undan tillräckligt snabbt. Då är det olämpligt att använda en infiltration.

Kompletterande fosforrening

En avloppsanläggning behöver kompletteras med ett fosforavlastande steg för att uppnå reningskraven för hög skyddsnivå.

Exempel på kompletterande fosforrening:

 • Kemisk fällning: En doseringsenhet i badrummet, vid diskbänken eller i slamavskiljaren släpper ut kemikalier som binder fosfor. Detta samlas upp i slamavskiljaren, vilket ökar slammängden i slamavskiljaren.

 • Fosforfilter: Först renas avloppet som vanligt genom markbädden. Sen går avloppet igenom ett fosforbindande filtermaterial som placeras i en brunn (fosforfälla) efter en tät markbädd. En fosforfälla behöver placeras minst fyra meter från farbar väg eftersom det behövs en kranbil för att utföra bytet. Filtermaterialet behöver bytas minst en gång vartannat år.

Läs vanliga frågor och svar om fosforfällor här

Minireningsverk

I ett minireningsverk renas avloppet i en förtillverkad produkt (prefabricerad avloppsrening). Reningen består av slamavskiljning och efterföljande rening, oftast ett kemiskt och ett biologiskt reningssteg. Det finns många olika varianter och upplägg av minireningsverk och andra kompakta lösningar. Många minireningsverk består av ganska känslig teknik som kräver regelbunden service och underhåll. Miljöenheten ställer krav på årlig service och kontroll av tekniskt avancerade anläggningar. Kontrollen ska utföras av sakkunnig, exempelvis genom ett serviceavtal.

Sluten tank

Avloppet från de vattenspolande toaletterna samlas upp medan bad-, disk, och tvättvatten (BDT) renas i en egen separat anläggning. Den här avloppslösningen kräver att du har en vakuumtoalett eller extremt snålspolande toalett (i genomsnitt maximalt 1 liter/spolning).

Torrtoaletter

Torrtoalett är en vanlig lösning för fritidshus utan vattentoalett. Övrigt avlopp (BDT) renas i egen anläggning. Om du har en torrtoalett kan du behöva kompletterar avloppet med en latrinkompost eftersom avfallet inte alltid förmultnar helt i toaletten.

Du hittar ansökningsblanketter för torrtoalett här

Mer information om olika avloppslösningar

På Avloppsguidens hemsida finns mer information om olika reningstekniker. I deras broschyr får du tips om vilken teknik du kan välja när du ska anlägga nytt enskilt avlopp eller renovera ditt gamla.

Läs mer om avloppsteknik på Avloppsguidens hemsida 

Avloppsguidens teknikvalsbroschyr (pdf)  

Platsens förutsättningar

Utöver reningskraven påverkar de naturliga förutsättningarna på anläggningsplatsen vilken typ av reningsteknik och anläggning du kan välja. 

Några förutsättningar kan vara:

 • Jordart och jorddjup
 • Dricksvattenkvalitet
 • Avstånd till grundvattenytan
 • Närhet till dricksvattenbrunnar eller badplatser
 • Behov av medgivande/servitut från annan markägare
 • Tillgång till passande utsläppspunkt
 • Fornminnen på platsen eller om platsen omfattas av någon typ av naturskydd

Markundersökning

Ibland måste du göra en markundersökning innan du installerar en infiltration eller markbädd. Det vanligaste sättet att göra markundersökning är att gräva provgropar. Utöver provgropar kan det ibland behövas andra undersökningar, till exempel siktanalyser eller perkolationstest.

Läs mer om markundersökning på Avloppsguidens hemsida 

Brunnar

Det är viktigt att avloppsanläggningar placeras tillräckligt långt från brunnar, både till dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Skyddsavståndet beror bland annat på om avloppet placeras uppströms eller nedströms, och vilken jordart det är i området.

Om det finns vattentäkter nedströms där avloppet ska placeras kan det behövas en tät avloppsanläggning. Då leds utloppet i en täthetsprovad ledning förbi vattentäkterna nedanför. "Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6" ger vägledning till vilka skyddsavstånd som krävs.

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 (pdf)

Dricksvattenkvalitet

Kvalitén på ditt dricksvatten har stor betydelse för reningen av ditt avloppsvatten. Därför är det viktigt att testa vattnet från din brunn innan du väljer ny avloppsanläggning. Vänd dig till ett ackrediterat/godkänt laboratorium för att analysera ditt dricksvatten. Stäm av med säljare eller entreprenör så att vattnets sammansättning passar avloppsanläggningen för att uppnå önskad rening.

Det här kan påverka reningen:

 • Alkalinitet
 • pH-värde
 • Hårdhet
 • Kloridhalt
 • Järn- och kopparhalt

Tillgång till annans fastighet

Ibland finns det inte plats för en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en grannfastighet. När en avloppsanläggning placeras på någon annans mark måste berörda fastighetsägare ge lov. Det är ditt ansvar att få de tillstånd, beslut och andra medgivanden som kan vara nödvändiga, exempelvis servitut, inmätning av elkablar eller vattenledningar med mera på annans mark. Det rekommenderas att alltid skriva ett servitut. 

Läs mer om servitut på Lantmäteriets hemsida

Du har inte en civilrättslig rättighet att placera avloppet på avsedd plats om du har tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning. Det är viktigt att du löser frågor om tillträde på annans mark innan du skickar in din ansökan till oss.

Behöver du utföra ledningsdragning inom vägområde ska du söka om dispens (undantag) hos Trafikverket. Grävning och schaktning inom Natura 2000-områden eller vid fornminnen kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Välja anläggning

När du känner till reningskraven och platsens förutsättningar kan du välja vilken anläggning du vill ansöka om. Välj anläggning baserat på vad du föredrar när det kommer till reningsteknik, ekonomi, skötsel med mera.

Exempel på saker som kan påverka ditt val:

 • Inköpspris
 • Hur mycket plats anläggningen tar
 • Hur stora driftskostnaderna blir för exempelvis strömförsörjning, slamsugning, filterbyte och service
 • Hur mycket skötsel anläggningen kräver. Behövs till exempel årlig service av fackman eller bygger systemet på att du själv måste fylla på kemikalier, byta ut filter eller ta hand om avfall?
 • Hur effektivt anläggningen renar smittämnen, fosfor, kväve och BOD (Biokemisk syreförbrukning)

Du kan begära ut uppgifterna av flera olika leverantörer. Be om att få kontaktuppgifter till referensanläggningar, provtagningsresultat, drift- och skötselanvisningar och uppgifter om kostnader och information om omfattning av eventuell service. Förtillverkade anläggningar eller delar av anläggningar som omfattas av europeisk standard (exempelvis slamavskiljare och minireningsverk) ska vara CE-märkta och ha så kallade prestandadeklarationer som ska skickas med i ansökan.

På Avloppsguidens marknadsöversikt finns en sammanställning av många avloppsprodukter på marknaden.

Avloppsguidens marknadsöversikt

Tänk på att miljöenheten inte kan rekommendera vilken anläggning du ska ha eftersom vi är en tillsynsmyndighet. Miljöenheten kan lämna översiktlig information till dig om vilka typer av anläggningar som kan vara aktuella innan du lämnar in din ansökan. Vi kan ge dig råd baserat på de regler som finns beroende på om platsen eller omgivningen är skyddsvärd, om dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön kräver någon typ av förebyggande åtgärd.

När du har skickat in din ansökan

När planeringen är klar och du har bestämt vilken avloppsanläggning du vill ha kan du (själv eller med hjälp av entreprenör) fylla i och skicka in din ansökan till miljöenheten. Här kan du läsa om vad som händer efter att din ansökan kommit in.

 1. Vi handlägger din ansökan
  När du har skickat in din ansökan handläggs den av miljöenheten. Om ansökan inte är komplett så hör vi av oss och begär in komplettering. Tänk på att handläggningen går mycket fortare om ansökan är komplett när du skickar den till oss.
 2. Yttrande från berörda
  Ansökan eller anmälan kan skickas till eventuella grannar och andra sakägare inom 100 — 150 meter. På grund av att det kan bidra viktig information i ärendet. Bland annat om de berörda fastigheternas dricks- och avloppsvattenförhållanden.
 3. Vi gör platsbesök
  Miljöenheten kommer ut och tittar på platsen för den planerade anläggningen och undersöker om eller hur den kan påverka omgivningen. Du behöver inte vara där under besöket.
 4. Vi fattar beslut
  När ärendet är utrett fattar miljöenheten ett beslut. Vi skickar beslutet till dig och samtliga grannar/sakägare som yttrat sig under handläggningens gång. Beslutet börjar gälla tre veckor efter att sökande och eventuella grannar och sakägare har tagit del av beslutet och om det inte överklagas. Vänta tills att beslutet vunnit laga kraft innan du börjar anlägga i fall att grannar/sakägare har överklagat beslutet.
  Miljöenheten använder sig av förenklad delgivning för att säkerställa att du har tagit emot beslutet. Läs mer om vad det betyder här
 5. Anläggningsarbetet startar och dokumenteras löpande
  Entreprenören som du anlitat ska dokumentera arbetet och fotografera löpande. Anläggningen ska följa tillståndet och villkoren. Du och entreprenören fyller i ett installationsintyg med kontrollplan där ni intygar att tillståndet följts. Installationsintyg med kontrollplan följer med tillståndsbeslutet som du får när din ansökan beviljats.
  Installationsintyget med kontrollplan samt foton från anläggningsarbetet ska skickas in till miljöenheten senast två veckor efter att avloppsanläggningen är klar.
  Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte startat inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett föreläggande om förbud på att du ska åtgärda din avloppsanläggning ska åtgärderna vara klara före datumet då förbudet träder i kraft.
 6. Anläggningen är i drift
  Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre.
  Läs mer om hur du sköter om ditt avlopp 
  Miljöenheten gör tillsyn enligt miljöbalken av enskilda avloppsanläggningar.
  Läs mer om tillsyn av avlopp

Avgifter

Kommunen tar ut en fast avgift för ansökan om tillstånd till installation av en avloppsanordning för upp till 25 personekvivalenter (5 hushåll) som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område (pdf)

  Sidan uppdaterades: