Uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

Pengar som betalas ut från försäkringsbolag eller genom arv till omyndig ska under vissa förutsättningar sättas in på överförmyndarspärrat konto. Det innebär att föräldrarna/förmyndarna inte kan ta ut pengarna utan samtycke från överförmyndarnämnden.

Hur man ansöker om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

Föräldrar/förmyndare som vill ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto ska komma in med en ansökan till överförmyndarnämnden.

I ansökan ska det framgå hur stort belopp man önskar ta ut och vad pengarna ska användas till.

Glöm inte att fylla i och underteckna ansökan med bläckpenna (inte blyerts). Finns det två föräldrar/förmyndare ska båda underteckna ansökan.

Tiden för handläggningens längd

Handläggningstiden för ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto är olika beroende på hur stort belopp ansökan gäller. Om beloppet är större än 1 prisbasbelopp ska ärendet behandlas under något av överförmyndar-nämndens sammanträden. Dessa sker en gång per månad med undantag för juli månad.

Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto bör ha kommit in till överförmyndarnämnden senast en månad innan kommande nämndsammanträde för att handläggare ska hinna förbereda och anmäla ärendet till sammanträdet. Information om vilka datum överförmyndarnämnden sammanträder finns här: Möten och handlingar.

Är beloppet under 1 prisbasbelopp får handläggare vid överförmyndarverksamheten fatta beslut i frågan, och detta sker oftast snabbare än vid nämndärende.

Ansökan om uttag för omplacering av pengar i fonder

När ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto kommer in till överförmyndarnämnden görs kontroll hos socialtjänsten samt en kontroll av att föräldrarna/förmyndarna har en ordnad ekonomi. Kontrollen genomförs för att överförmyndarnämnden ska kunna göra en bedömning av om det finns anledning att fatta ett särskilt beslut om att pengarna ska vara överförmyndarspärrade även efter omplaceringen.

Kommer inget anmärkningsvärt fram vid kontrollen lämnar överförmyndarnämnden samtycke till uttaget. Därefter genomför föräldrarna/förmyndarna omplaceringen och sedan lämnar in redovisning till överförmyndarnämnden för att visa att pengarna använts på det sätt som ansökan uppgett.

Kommer det däremot fram något anmärkningsvärt vid kontrollen lämnar överförmyndarnämnden samtycke till uttaget samt beslutar särskilt om att pengarna även efter omplaceringen ska vara överförmyndarspärrade. Därefter genomför föräldrarna/förrmyndarna omplaceringen och lämnar in redovisning till överförmyndarnämnden för att visa att pengarna använts på det sätt som ansökan uppget samt att pengarna även fortsatt är överförmyndarspärrade.

Ansökan om uttag för inköp av saker

När ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto kommerin till överförmyndarnämnden görs kontroll hos socialtjänsten samt en kontroll av att föräldrarna/förmyndarna har en ordnad ekonomi. Kontrollen genomförs för att överförmyndarnämnden ska kunna bedöma om det finns risk för att pengarna efter uttaget inte kommer den omyndige till del.

Överförmyndarnämnden tittar därefter på hur mycket pengar den omyndige har för att inte uttaget ska utgöra alltför stor del av det samlade kapitalet. Kontroll görs även av vilka eventuella tidigare uttag som har godkänts, och om föräldrarna/förmyndarna har redovisat inköpen till överförmyndarnämnden på ett tillfredställande sätt.

Innan samtycke kan lämnas till uttag för inköp av saker gör överförmyndarnämnden också en bedömning av om det planerade inköpet ligger inom förälders försörjningsplikt. Inköp av något som faller inom förälders försörjningsplikt medger överförmyndarnämnden inte uttag för, om det inte finns särskilda skäl. Exempelvis faller kläder, mat, semesterresor och liknande inom försörjningsplikten.

Inköp av kapitalvaror som exempelvis moped eller dator räknas typiskt sett inte in under försörjningsplikten. Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare har inte försörjningplikt till den omyndige och berörs därför inte av den bedömningen. 

Efter att samtycke lämnats kan förälder/förmyndare genomföra uttaget och köpet. Därefter ska redovisning som visar att pengarna använts till det som ansökan uppger lämnas till överförmyndarnämnden.

  Sidan uppdaterades: