Avgift för kontroll, riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens för livsmedelsanläggning

Sveriges regering och riksdag har bestämt att kostnaderna för kontrollen ska täckas av avgifter. Det innebär att det är livsmedelsföretagen som ska betalas för kontrollen av sin verksamhet. Skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Kontrollen har tidigare betalats årligen i förskott, men från och med 2024 kommer den i stället betalas efter att kontrollen utförts, så kallad efterdebitering. Hur mycket kontroll av din verksamhet kostar beror på hur lång tid som används för kontroll.

Du som företagare betalar för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit. Kontrolltiden omfattar närvaro vid din verksamhet i samband med ett kontrollbesök, men även kontroll av din verksamhet som inspektören utför på kontoret till exempel granskning av rutiner och inskickade bilder, samt förberedelser, efterarbete och rapportskrivning. För en verksamhet som ska kontrolleras flera gånger under samma år kommer vi att skicka en faktura för varje enskild kontroll.
Avgifter tas även ut i samband med kontroll som går ut över det vanliga. Det gäller till exempel om brister har upptäckt vid ett ordinarie planerat kontrollbesök och vi måste komma tillbaka för att kontrollera att bristerna är åtgärdade. Även uppföljning som sker på kontoret, till exempel granskning av rutiner och inskickade bilder tar vi ut avgift för. Vid uppföljande kontroll tar vi avgift för restiden.

En timmes kontroll kostar för närvarande 1 378 kronor.


Nytt sätt att räkna ut mängden kontroll 2024

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.


Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Du kan läsa mer om hur mängden kontroll räknas ut här:
Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)

  Sidan uppdaterades: