Bygglov

För att få bygga en bygglovpliktig åtgärd krävs att du har beviljats bygglov och fått startbesked. Oftast krävs tekniskt samråd innan du kan få startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende.

Handlingar som krävs vid ansökan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

 • Ritningar och handlingar ska lämnas in i PDF- format.
 • Fil som innehåller flera olika typer av handlingar ska delas upp i separata PDF filer.
 • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
 • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Ansökan

Beroende på hur komplicerad eller avancerad åtgärden är, eller beroende på vilken typ av åtgärd du ska göra, kan bygglovenheten kräva att du anlitar en så kallad certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en person som hjälper dig att kontrollera att alla tekniska krav på byggnationen uppfylls.

Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.

Situationsplan

En situationsplan i lämplig skala krävs vid nybyggnation och i de flesta fall av tillbyggnad. Situationsplan ska vanligtvis upprättas på nybyggnadskarta. Om du planerar att genomföra vissa små tillbyggnationer och andra mindre åtgärder, som till exempel ett plank, kan du använda ett utdrag ur primärkartan.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som ska finnas med. Det är viktigt att situationsplanen visar anmäld åtgärd på ett tydligt sätt.

På situationsplanen ska alla ansökta åtgärder, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns med på kartunderlaget redovisas. Markera tydligt vad som är befintlig respektive ansökt åtgärd. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått. Exempelvis byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnation ska byggnadens färdiga golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Kontakta Kart- och markenheten via kommunens kundcenter för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta. Observera att en avgift tas ut för karta.

Markplaneringsritning

Markplaneringsritning krävs vid nybyggnation av bostadshus, kontorsbyggnader, industribyggnader med mera, och vid tillbyggnader som påverkar entrésituationen eller parkeringssituationen. Den ska vara mer illustrativ än situationsplan. Markplaneringsritningen upprättas lämpligen på nybyggnadskarta eller på utdrag ur primärkartan. Lämplig skala på markplaneringsritningen varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek. Det är viktigt att markplaneringsritningen tydligt visar den ansökta åtgärden.

På markplaneringsritningen ska det redovisas tillfart, parkering och gångväg mellan parkering och byggnadens entré. Ritningen ska också visa eventuella höjdförändringar av marken, slänter, stödmurar och murar. Vid nybyggnation ska du redovisa hur dagvatten (regnvatten) planeras att tas om hand på den egna tomten.

Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning

Tänk på att:
 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
 • På ritningar ska skala vara angiven.
 • Ritningar ska vara måttsatta.
 • Mått ska främst anges i millimeter.
 • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.
 • Fastighetsbeteckning ska finnas.

Se ritningsexempel här på sidan.

Planritningar

Planritningar krävs för alla nya våningsplan eller alla våningsplan som berörs av åtgärden. Skriv ut vilket våningsplan som gäller på respektive planritning. Vid ombyggnad och tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del du ansöker bygglov för. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och eventuell sektionslinje. Sektionslinjer visar var eventuella sektioner genom byggnaden är tagna.

Fasadritningar

Vid tillbyggnad, ombyggnad eller ändring krävs fasadritningar från alla håll åtgärden är synlig. Skriv ut vilket väderstreck respektive fasad är vänd åt. Markera tydligt vilken del som är befintlig och för vilken del som du söker bygglov för.

På fasadritningar ska det framgå om marken ska förändras. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.

Sektionsritningar

Sektionsritning krävs vid nybyggnad och tillbyggnad, och kan också krävas vid ändring och ombyggnad. Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska visa rumshöjder, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken.

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


VA-uppgift

VA-uppgift består av en karta och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Kartan visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av attefallshus avsedd för boende.

När du bygger ett nytt bostadshus ska du betala en anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om VA-avgifter här

  Sidan uppdaterades: