Bygglov

För att få uppföra en bygglovpliktig åtgärd krävs att du har beviljats bygglov och fått startbesked. Oftast krävs tekniskt samråd innan du kan få startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller anmäler

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.


Handlingar som krävs vid ansökan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Situationsplan
  3. Markplaneringsritning
  4. Planritning, fasadritningar och sektionsritning
  5. VA-uppgift

Du kan behöva komma in med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.

 
1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Normalt krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.

2. Situationsplan

Situationsplan krävs vid nybyggnation och i de flesta fall av tillbyggnad. Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid vissa små tillbyggnationer och andra små åtgärder, som till exempel plank, kan du använda ett utdrag ur primärkartan.

Kontakta Kart- och mätenheten via kommunens Kundcenter, telefon 0303-23 80 00 för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta. Du betalar en avgift för kartan.

Lämplig skala på situationsplan varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som bör finnas med. Det är viktigt att situationsplanen tydligt visar den ansökta åtgärden.

På situationsplanen ska alla ansökta åtgärder finnas med, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns med på kartunderlaget. Markera tydligt vad som är befintligt respektive ansökt åtgärd. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnation ska byggnadens färdigt golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Ritningsexempel:
Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)

 

3. Markplaneringsritning

Markplaneringsritning krävs vid nybyggnation av bostadshus, kontorsbyggnader, industribyggnader med mera, och vid tillbyggnader som påverkar entrésituationen eller parkeringssituationen. Den ska vara mer illustrativ än situationsplan. Markplaneringsritningen upprättas lämpligen på nybyggnadskarta eller på utdrag ur primärkartan. Lämplig skala på markplaneringsritningen varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek. Det är viktigt att markplaneringsritningen tydligt visar den ansökta åtgärden.

På markplaneringsritningen ska det redovisas tillfart, parkering och gångväg mellan parkering och byggnadens entré. Ritningen ska också visa eventuella höjdförändringar av marken, slänter, stödmurar och murar. Vid nybyggnation ska det redovisas hur dagvatten (regnvatten) planeras att tas om hand på den egna tomten.

 

4. Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning

  • På ritningar ska skala vara angiven.
  • Ritningar ska vara måttsatta.
  • Mått ska främst anges i millimeter.
  • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.


Om planritningar

Planritningar krävs för alla nya våningsplan eller alla våningsplan som berörs av åtgärden. Skriv på respektive planritning vilket våningsplan det gäller. Vid ombyggnad och tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du ansöker bygglov för. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och eventuell sektionslinje. Sektionslinjer visar var eventuella sektioner genom byggnaden är tagna.


Om fasadritningar

Vid tillbyggnad, ombyggnad eller ändring krävs fasadritningar från alla håll åtgärden är synlig. Skriv ut vilket väderstreck respektive fasad vetter åt. Markera tydligt vilken del som är befintlig och för vilken del som du söker bygglov för.

På fasadritningar ska det framgå om marken ska förändras. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.


Om sektionsritningar

Sektionsritning krävs vid nybyggnad och tillbyggnad, och kanockså krävas vid ändring och ombyggnad. Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. På sektionsritningen ska exempelvis rumshöjder, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken framgå.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


5. VA-uppgift

VA-uppgift består av en ritning och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Ritningen visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av Attefallshus eller friggebod avsedd för boende.

Fyll i och skicka in ansökan om VA-uppgift tillsammans med bygglovsansökan.
Blankett för ansökan om VA-uppgift (pdf)

Vid uppförande av ett nytt bostadshus ska en ny anläggningsavgift för vatten och avlopp betalas. Se gällande VA-taxa för mer information (pdf)


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

 

  Sidan uppdaterades: