Försäkringar i skolan

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Vid olyckshändelse ska barnets vårdnadshavare själv kontakta försäkringsbolaget.

Hände skadan innan 1 januari 2024?

Kungälvs kommun har bytt försäkringsbolag. Det betyder att de skador som skedde innan 1 januari 2023 ska anmälas till det gamla försäkringsbolaget Protector försäkringar. Skador ska i första hand anmälas via formuläret på Protectors hemsida. 

Anmäl skada (extern länk, protectorforsakring.se)

Ersättning av elevers privata egendom

Vid skada eller stöld av elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det ska även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.

Mer information om skadestånd

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. För att ansöka om tillfällig skolskjuts behöver du ett intyg från läkare där det står under vilken tid taxi beviljats. Skicka in intyget och din skadeanmälan till Länsförsäkringar på deras hemsida.

  Sidan uppdaterades: