Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser. Kommunen är också aktförvarare åt Länsstyrelsen för vissa handlingar.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

ordförandebeslut Sociala myndighetsnämnden § 5.(till och med 2021-08-10).pdf

pdf - Filstorlek: 41,5 KB

ordförandebeslut Sociala myndighetsnämnden § 6.(till och med 2021-08-10).pdf

pdf - Filstorlek: 43,6 KB

Ordförandebeslut Kommunstyrelsen (t.o.m 2021-08-03)..pdf

pdf - Filstorlek: 89,6 KB

Ordförandebeslut Kommunstyrelsen (till och med 2021-08-03)..pdf

pdf - Filstorlek: 88,0 KB

2021-07-09 Ordförandebeslut Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2021-08-02)

pdf - Filstorlek: 88,7 KB

2021-06-23 Beredningen för bildning och lärande (Till och med 2021-08-02)

pdf - Filstorlek: 90,4 KB

2021-07-08 Ordförandebeslut sociala myndighetsnämnden (Till och med 2021-07-30)

pdf - Filstorlek: 89,4 KB

2021-07-08 Sociala myndighetsnämnden (Till och med 2021-07-30)

pdf - Filstorlek: 74,5 KB

2021-07-01 Kommunfullmäktige (till och med 2021-07-23).pdf

pdf - Filstorlek: 97,2 KB

2021-06-23 Beredningen för samhälle och utveckling (t.o.m 2021-07-26)

pdf - Filstorlek: 80,4 KB

2021-04-28 Ekonomiberedningen (Till och med 2021-07-22).pdf

pdf - Filstorlek: 64,6 KB

2021-06-16 Kommunstyrelsen (till och med 2021-07-16.pdf

pdf - Filstorlek: 82,6 KB

2021-06-23 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-07-15)

pdf - Filstorlek: 75,5 KB

2021-06-22 Sociala myndighetsnämnden (Till och med 2021-07-14)

pdf - Filstorlek: 94,9 KB

2021-06-17 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2021-07-16)

pdf - Filstorlek: 95,3 KB

2021-06-17 Miljö och byggnadsnämnden - omedelbar justering paragraf 192, 194, 207, 220

pdf - Filstorlek: 176,3 KB

2021-06-09 Utskottet för trygghet och stöd (t.o.m 2021-07-12)

pdf - Filstorlek: 76,1 KB

2021-05-27 Miljö och byggadsnämnden -Omedelbar justering §§ 158-159, 161, 164, 171, 178

pdf - Filstorlek: 210,1 KB

2021-05-27 Miljö och byggadsnämnden - Omedelbar justering §§ 158-159, 161, 164, 171, 178.pdf

pdf - Filstorlek: 190,0 KB

 

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut fattats på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller fattats av fel kommunalt organ så kan du begära laglighetsprövning.

Begäran ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och publicerats på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsdomstolen kan endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

 

  Sidan uppdaterades: