Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2019-08-27 kultur- och fritidsberedningen (till och med 2019-10-05)

pdf - Filstorlek: 253,3 KB

2019-09-12 Miljö- och byggnadsnämnden (till och med 2019-10-04).pdf

pdf - Filstorlek: 76,4 KB

2019-09-12 miljö- och byggnadsnämnden (datum då anslag tas ner 2019-10-03)

pdf - Filstorlek: 76,3 KB

2019-09-12 sociala myndighetsnämnden (till och med 2019-10-04)

pdf - Filstorlek: 75,9 KB

2019-09-11 kommunstyrelsen - omedelbar justering §§ 265-266 (datum när anslag tas ner 2019-10-03)

pdf - Filstorlek: 94,7 KB

2019-08-28 beredningen för bildning och lärande (datum när anslag tas ner 2019-10-02)

pdf - Filstorlek: 187,0 KB

2019-09-05 kommunfullmäktige (datum när anslag tas ner 2019-10-01)

pdf - Filstorlek: 99,7 KB

2019-09-04 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2019-11-27)

pdf - Filstorlek: 96,0 KB

2019-09-04 arvodesnämnden (datum när anslag tas ner 2019-09-26)

pdf - Filstorlek: 250,1 KB

2019-08-29 demokratiberedningen (datum när anslag tas ner 2019-09-27)

pdf - Filstorlek: 89,2 KB

2019-08-21 utskottet för trygghet och stöd (till och med 2019-09-20)

pdf - Filstorlek: 91,9 KB

2019-08-29 sociala myndighetsnämnden (till och med 2019-09-20)

pdf - Filstorlek: 76,3 KB

2019-08-22 Miljö- och byggnadsnämnden (datum då anslag tas ner 2019-09-20).pdf

pdf - Filstorlek: 77,8 KB

2019-08-28 kommunfullmäktiges valberedning (datum när anslag tas ner 2019-09-19)

pdf - Filstorlek: 92,4 KB

2019-08-27 beredningen för trygghet och stöd (datum när anslag tas ner 2019-09-18)

pdf - Filstorlek: 92,4 KB

2019-08-21 utskottet för bildning och lärande (datum då anslag tas ner: 2019-09-17)

pdf - Filstorlek: 61,9 KB

2019-08-22 utskottet för samhälle och utveckling (datum när anslag 2019-09-13)

pdf - Filstorlek: 76,3 KB

 

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut fattats på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller fattats av fel kommunalt organ så kan du begära laglighetsprövning.

Begäran ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och publicerats på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsdomstolen kan endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut

 

  Sidan uppdaterades: