Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse får inte förändras till det sämre. Kulturhistoriska byggnader ska underhållas och eventuella ändringar ska ske varsamt. De har också olika typer av lagstadgade skydd.

Förändra eller renovera kulturhistorisk byggnad

Gemensamt för byggnader med kulturhistoriskt intresse är att eventuella tillägg, ändringar och underhållsåtgärder ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Dessa regler är generella och de gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov eller startbesked. De gäller alltså även för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte omfattas av särskilda bevarandekrav i exempelvis detaljplan.

Om ett byggnadsverk omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan krävs inför underhållsåtgärder att fastighetsägaren anmäler åtgärden och inväntar startbesked innan underhållet startar. Underhåll kan till exempel vara byte av fönsterfoder eller byte av tegelpannor.

Så kallade attefallsåtgärder får inte utföras vid sidan av byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Att underhålla en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan i vissa fall vara dyrare än vid vanligare byggnader. Ägare av kulturhistoriskt intressanta hus kan i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för underhåll.

Fornlämningar

En fornlämning är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel vara boplatser, gravfält eller kvarnar. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för fornlämningar i Västra Götaland. Om du planerar att utföra ett arbete vid en fornlämning ska du kontakta Länsstyrelsen. Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Läs mer om fornlämningar på Länsstyrelsens webbplats

Byggnadsminne 

Det starkaste skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har byggnader och anläggningar som har förklarats som byggnadsminnen. Dessa har därmed ansetts synnerligen märkliga med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter. De är skyddade av kulturmiljölagen och för att få göra ändringar i sådana krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Inom kommunen finns byggnadsminnen på exempelvis Västra gatan och på Marstrand, men även ute på landsbygden.

Hitta byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplats

Riksintresse för kulturmiljövården

Det ett antal områden som är av riksintresse för kulturmiljövården i Kungälvs kommun. Riksintresset regleras av miljöbalken och innebär ett att det finns ett nationellt intresse för att miljön bevaras för framtida generationer.

Områden med riksintresse i Kungälv

  • Ett område i Solberga
  • området kring Västra- och Östra gatan
  • Marstrandsområdet

Bebyggelsen kan ligga inom eller utanför detaljplan, men där gäller att underhåll, eventuella tillägg och ändringar ska ske varsamt. Så kallade attefallsåtgärder får inte utföras inom dessa områden.

Kommunens kulturminnesvårdsprogram

Inom Kungälvs kommun finns flera kulturhistoriskt värdefulla områden utpekade i kulturminnesvårdsprogrammet. Programmet finns inbundet som bok och kan lånas på biblioteket.

Särskilda bevarandekrav i detaljplanen

För ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område kan en detaljplan ha upprättats för att bevara bebyggelsen. Inom kommunen finns den typen av detaljplaner för Västra gatan, Östra gatan och för Marstrandsön och Koöns område runt hamnen. Här gäller särskilda bevarandekrav. Även inom andra detaljplaner kan specifika byggnader vara särskilt skyddade mot att förändras till det sämre, även kallat förvanskning. 

Om ett byggnadsverk omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan krävs inför underhållsåtgärder att fastighetsägaren anmäler åtgärden och inväntar startbesked innan underhållet startar. Underhåll kan till exempel vara byte av fönsterfoder eller byte av tegelpannor.

Om ditt hus kan vara kulturhistoriskt värdefullt bör du alltid ta kontakt med kommunens Bygglovenhet för vägledning innan du utför åtgärder.

Enstaka kulturhistoriskt värdefull byggnad

En byggnad kan vara kulturmiljöhistoriskt värdefull utan att ha inventerats som sådan och utan att omfattas av mer än det generella skyddet för sådana byggnader. Det gäller både inom- och utanför detaljplanområde.

Om ditt hus kan vara kulturhistoriskt värdefullt bör du alltid ta kontakt med kommunens Bygglovenhet för vägledning innan du utför åtgärder.

K-märkning

K-märkt är ett begrepp som ofta används, men det härstammar från en lag som inte längre finns. En K-märkning i en detaljplan betydde tidigare att området var ett reservat för bevarad kulturhistorisk bebyggelse och att åtgärder som skulle kunna minska det kulturhistoriska värdet inte fick utföras. Inom kommunen finns inga detaljplaner med den gamla K-märkningen.

  Sidan uppdaterades: