Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige styr kommunen och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i övergripande frågor och beslutar om målen som är riktlinjer för kommunens verksamhet.

 Teckenspråk:


I Kungälvs kommunfullmäktige finns 59 politiker från olika partier. Vilka partier och hur många från varje parti som ska sitta i kommunfullmäktige väljer kungälvsborna. I Sverige har vi val vart fjärde år.


Kommunfullmäktige beslutar om många stora och viktiga frågor, till exempel om hur kommunen ska använda sina pengar. Besluten tas vid Kommunfullmäktiges sammanträden som sker i Stadshuset. Sammanträden är öppet för alla och tiderna annonseras här på kungalv.se.


Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter och de väljs på fyra år. Det är i kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser. Det är också fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktiges möten är offentliga och du har rätt att närvara vid mötena.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023-2026

Siffran inom parentes anger antal mandat (platser) under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (12)
Centerpartiet - 3 mandat (4)
Liberalerna - 4 mandat (5)
Kristdemokraterna - 4 mandat (4)
Socialdemokraterna - 17 mandat (15)
Vänsterpartiet - 4 mandat (3)
Miljöpartiet de gröna - 2 mandat (2)
Sverigedemokraterna - 11 mandat (8)
Utvecklingspartiet - 4 mandat (6)


Fullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges (KF) beredningar ansvarar för övergripande mål och riktlinjer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande med visioner och värderingar.

Syftet med beredningar är att förbereda ärenden som ska avgöras av KF. Beredningarna ska yttra sig till KF över alla ärenden som faller inom beredningens uppgiftsområde men kan inte fatta självständiga beslut.


Demokratiberedningen

Demokratiberedningens uppdrag är att utveckla dialogen med medborgarna samt utveckla demokratifrågor, samrådsprocessen och medborgarkontakt i kommunen. Arbetet innebär också att utveckla beredningarnas arbetssätt samt samordna beredningarnas arbete sinsemellan och mot Kommunfullmäktiges dagordning. 

Demokratiberedningen ansvarar för utveckling av ungdomsfullmäktige. Beredningen är även ansvarig för genomförande och utveckling av medborgarstämmorna samt riktlinjer för kommunens brukarråd.

Demokratiberedningens ledamöter

 
Ekonomiberedningen

Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer samt säkring av pensionsåtagande.

Beredningen startar upp och samordnar kommunfullmäktiges uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning, pensioner samt utvärderar och följer kommunstyrelsen. De ansvarar även för bolags- och ägardirektiv.

Ekonomiberedningen ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag om skattesatsen.
Beredningen ska också ansvara för beredning av fullmäktiges verksamhetsuppdrag och uppföljning av bokslut samt övergripande frågor som gäller kommunens personal.

Ekonomiberedningens ledamöter

 

Beredningen för samhälle och fritid

Enligt KF:s arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar har beredningen för Samhälle och utveckling ansvar för övergripande frågor som rör

  • Miljö
  • Fysisk planering (kan också omfatta detaljplaneprogram i stora planfrågor)
  • Bostadsförsörjning 
  • Samverkan inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund)
  • Näringslivsfrågor 
  • Övriga som ingår i begreppet hållbar utveckling och som har en lång framtidsöversikt

Beredningen för samhälle och fritids ledamöter

 

Beredningen för lärande och kultur

Beredningen ska ansvara för övergripande långsiktiga frågor som rör det livslånga lärandet.

Beredningen för lärande och kulturs ledamöter

 

Beredningen för trygghet och stöd

Beredningen arbetar övergripande med välfärdspolitik inom det område kommunen ansvarar för.

Beredningen för trygghet och stöds ledamöter

 

 Svårt att förstå vad vi säger? Vi förklarar orden

Ibland använder vi speciella ord som gör det svårt att hänga med. Vi har tagit fram en ordlista som förklarar vad vi menar.

Ordlista kommunfullmäktige

  Sidan uppdaterades: