Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige styr kommunen och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och grundläggande betydelse och beslutar om målen som är riktlinjer för kommunens verksamhet.

 Teckenspråk:


I Kungälvs kommunfullmäktige finns 59 politiker från olika partier. Vilka partier och hur många från varje parti som ska sitta i kommunfullmäktige väljer kungälvsborna. I Sverige har vi val vart fjärde år.


Kommunfullmäktige beslutar om många stora och viktiga frågor, till exempel om hur kommunen ska använda sina pengar. Besluten tas vid Kommunfullmäktiges sammanträden som sker i Stadshuset. Sammanträden är öppet för alla och tiderna annonseras här på kungalv.se.


Kommunfullmäktige består av 59 ledamöter och de väljs på fyra år. Det är i kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser. Det är också fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktiges möten är offentliga och du har rätt att närvara vid mötena.

Kommunfullmäktiges ledamöter hittar du här

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022

Siffran inom parentes anger antal mandat (platser) under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (12)
Centerpartiet - 4 mandat (3)
Liberalerna - 5 mandat (5)
Kristdemokraterna - 4 mandat (3)
Socialdemokraterna - 15 mandat (18)
Vänsterpartiet - 3 mandat (3)
Miljöpartiet de gröna - 2 mandat (4)
Sverigedemokraterna - 8 mandat (5)
Feministiskt initiativ - 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet - 6 mandat (6)


Fullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges (KF) beredningar ansvarar för övergripande mål och riktlinjer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande med visioner och värderingar.

Syftet med beredningar är att förbereda ärenden som ska avgöras av KF. Beredningarna ska yttra sig till KF över alla ärenden som faller inom beredningens uppgiftsområde men kan inte fatta självständiga beslut.


Demokratiberedningen

Demokratiberedningens uppdrag är att utveckla dialogen med medborgarna samt utveckla demokratifrågor, samrådsprocessen och medborgarkontakt i kommunen. Arbetet innebär också att utveckla beredningarnas arbetssätt samt samordna beredningarnas arbete sinsemellan och mot Kommunfullmäktiges dagordning. 

Demokratiberedningen ansvarar för utveckling av ungdomsfullmäktige. Beredningen är även ansvarig för genomförande och utveckling av medborgarstämmorna samt riktlinjer för kommunens brukarråd.

Demokratiberedningens ledamöter hittar du här.

 
Ekonomiberedningen

Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer samt säkring av pensionsåtagande.

Beredningen startar upp och samordnar kommunfullmäktiges uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning, pensioner samt utvärderar och följer kommunstyrelsen. De ansvarar även för bolags- och ägardirektiv.

Ekonomiberedningen ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag om skattesatsen.
Beredningen ska också ansvara för beredning av fullmäktiges verksamhetsuppdrag och uppföljning av bokslut samt övergripande frågor som gäller kommunens personal.

Ekonomiberedningens ledamöter hittar du här

 

Beredningen för Samhälle och utveckling

Enligt KF:s arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar har beredningen för Samhälle och utveckling ansvar för övergripande frågor som rör

  • Miljö
  • Fysisk planering (kan också omfatta detaljplaneprogram i stora planfrågor)
  • Bostadsförsörjning 
  • Samverkan inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund)
  • Näringslivsfrågor 
  • Övriga som ingår i begreppet hållbar utveckling och som har en lång framtidsöversikt

Beredningens för samhälle och utvecklings ledamöter hittar du här

 

Kultur- och fritidsberedningen

Enligt KF:s arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar har kultur- och fritidsberedningen ansvar för övergripande frågor om kultur och fritid och frågor med ett långt framtidsperspektiv.

Aktuella frågor som beredningen arbetar med är:

  • Besvarande av motioner (skriftliga förslag) inom beredningens ansvarsområde.
  • Medborgardialoger inom beredningens ansvarsområden.
  • Förutsättningar för kulturella och kreativa näringar.

Kultur- och fritidsberedningen har som ambition att träffa flera av kommunens olika föreningar och aktörer. Syftet är att föra dialog om framtida visioner och önskemål inom kultur och fritidsområdet och dess utveckling på lång sikt.

Kultur- och fritidsberedningens ledamöter hittar du här

 

Beredningen för Bildning och lärande

Beredningen ska ansvara för övergripande långsiktiga frågor som rör det livslånga lärandet.

Beredningen för bildning och lärandes ledamöter hittar du här

 

Beredningen för Trygghet och stöd

Beredningen arbetar övergripande med välfärdspolitik inom det område kommunen ansvarar för.

Beredningen för Trygghet och stöds ledamöter hittar du här

 

 Svårt att förstå vad vi säger? Vi förklarar orden

Ibland använder vi speciella ord som gör det svårt att hänga med. Vi har tagit fram en ordlista som förklarar vad vi menar.

Ordlista kommunfullmäktige

  Sidan uppdaterades: