Kontrollansvarig, kontrollplan och riskbedömning

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att hitta risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Bäst är om alla som ska vara med hjälps åt att ta fram eventuella risker med projektet. Framtagna risker ligger sedan till grund för kontrollpunkter i kontrollplanen. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du gör en riskanalys.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkra att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Kontrollpunkterna bygger på den riskbedömning du tagit fram för projektet.

I kontrollplanen ska det framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras med
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det betyder att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

För mindre byggprojekt kan handläggaren besluta om bygglov med startbesked i ett och samma beslut. Du behöver då lämna in ett förslag till kontrollplan samtidigt som en bygglovsansökan.  Exempel på mindre omfattande projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd innan ett beslut om startbesked kan ges ska du lämna in kontrollplanen inför det tekniska samrådet. Större projekt kan till exempel vara nybyggnad av en villa.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om kontrollplaner

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Om kontrollansvarig krävs i ärendet behöver personen i fråga registreras i ärendet innan beslut om lov eller startbesked kan fattas.

En kontrollansvarig ska bland annat:

 • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning
 • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan
 • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
 • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller görs
 • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
 • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet

Om en åtgärd varken kräver lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga ett plank eller carport.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du hittar certifierade kontrollansvariga.

Guide, mallar och exempel

För att göra det enklare för dig att komma i gång har vi tagit fram en guide för riskbedömning.

Guide för riskbedömning (PDF)

Vi har också tagit fram mallar för din riskbedömning och din kontrollplan. Tänk på att de måste anpassas efter ditt projekt. De går att fylla i direkt på datorn.

Mall riskbedömning (PDF)

Mall kontrollplan (PDF)

Om det ändå är svårt att komma igång så kan det vara bra att titta i några av våra exempel på hur dokumenterade riskbedömningar och kontrollplaner kan se ut. Exemplen gäller projekt som inte kräver kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Återigen, tänk på att de alltid måste utformas så att de passar just ditt projek.

Exempel på riskbedömning

Exempel på kontrollplan

Välj den kontrollplan som är mest likt ditt projekt. Tänk på att din kontrollplan alltid måste anpassas till ditt projekt.

  Sidan uppdaterades: