Olika uppvärmningsformer

Välj fjärrvärme i första hand om du bor i tätort. Välj ved eller pellets (gärna tillsammans med solfångare) om du bor på övriga platser. I andra hand bör du välja värmepump med så hög värmefaktor som möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder olja, direktverkande eller vattenburen el.

Sök tillstånd

Du behöver söka tillstånd för vissa uppvärmningsformer, mer information finns i listan under respektive rubrik.

Fjärrvärme

Fjärrvärme betyder att värme produceras centralt i en större anläggning för att sedan skickas ut till kunden. Information om fjärrvärme finns på Kungälv Energi webbplats (extern länk).


Vedkamin/vedeldning

Om du har egen ved är vedeldning en billig uppvärmningsform jämfört med till exempel olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en vedkamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om under Bygglov.


Pelletskamin

Det är billigare att elda med pellets än att värma upp huset med olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en pelletskamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om under Bygglov.


Solceller/solfångare

Solenergi kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och kan bidra till att väsentligt sänka energikostnaderna.

Solfångare kan generera upp till 700 W värmeeffekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.

Solceller kan generera upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system.

Tänk på att du i vissa fall måste söka bygglov för solfångare/solceller innan installation. Läs mer om bygglov för solfångare och solceller i Bygglovsguiden. Du hittar informationen genom att söka i handboken. 


Bergvärmepump

Till bergvärmepumpar borras ett hål i berget, en slang med köldmedium förs ner i borrhålet för att fånga upp värmen och leda den till värmepumpen. På Energimyndighetens webbplats finns test av bergvärmepumpar (extern länk).

Tänk på att du måste söka tillstånd för att installera en bergvärmepump.

Ansök om installallation av bergvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf)
 • Information i ansökan om kompensation vid risk för termisk påverkan mellan närliggande bergvärmehål. Information om termisk påverkan (pdf)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Kommunalt vatten och avlopp yttrande från VA-verket, telefon 0303-23 80 00, över borrhålets placering (närhet till VA-ledningar).
 • Tillstånd för borrning enligt kulturminneslagen, gäller Marstrand. Du ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län (extern länk).


Viktigt att tänka på vid installation av bergvärmepump

Du som sökande ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och får betala om de eventuellt blir skadade. Det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder inom skyddsområde för grundvattentäkt. Den brunnsborrare som du anlitar bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 miljoner kronor.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf)


Ytjordvärmepump

Värme kan hämtas från ytjorden. Som kollektor används cirka 200 meter slang som grävs ned utanför huset. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en ytjordvärmepump.

Ansök om installation av ytjordvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av ytjordvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde.
 • Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf)

 

Sjövattenvärmepump

Värme kan hämtas från sjöbotten. Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjordsanläggningar. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en sjövattenvärmepump.

Ansök om installation av sjövattenvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av sjövattenvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf)


Luftvärmepump

Värme kan hämtas i utomhusluften. Test av luftvärmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats (extern länk)

Tänk på att du måste göra en anmälan innan du installerar en luftvärmepump.

Anmäl om installation av luftvärmepump

Fyll i och skicka in anmälan.

Anmälan för installation av luftvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid placering närmare än 5 meter från tomtgräns.
  Granneyttrande (pdf)


Frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpar fungerar som vanliga luftvärmepumpar men tar tillvara på värmen i inomhusluften. Tänk på att du måste göra en anmälan innan du installerar en frånluftvärmepump.

Anmäl om installation av frånluftvärmepump

Fyll i och skicka in anmälan.

Anmälan för installation av frånluftvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid placering närmare än 5 meter från tomtgräns.
  Granneyttrande (pdf)
  Sidan uppdaterades: