Olika uppvärmningsformer

Välj fjärrvärme i första hand om du bor i tätort. Välj ved eller pellets (gärna tillsammans med solfångare) om du bor på övriga platser. I andra hand bör du välja värmepump med så hög värmefaktor som möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder olja, direktverkande eller vattenburen el.

Sök tillstånd

Du behöver söka tillstånd för vissa uppvärmningsformer, mer information finns i listan under respektive rubrik.

Fjärrvärme

Fjärrvärme betyder att värme produceras centralt i en större anläggning för att sedan skickas ut till kunden. Information om fjärrvärme finns på Kungälv Energi webbplats (extern länk).


Vedkamin/vedeldning

Om du har egen ved är vedeldning en billig uppvärmningsform jämfört med till exempel olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en vedkamin. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att göra en anmälan på Bygglovenhetens sidor.  

Vill du veta mer om vad du kan göra för att minimera utsläppen från din vedeldning och få ut mesta möjliga energi, läs kommunens vedeldningspolicy (pdf). 

Pelletskamin

Det är billigare att elda med pellets än att värma upp huset med olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en pelletskamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om på Bygglovenhetens sidor.


Solceller/solfångare

Solenergi kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och kan bidra till att väsentligt sänka energikostnaderna.

Solfångare kan generera upp till 700 W värmeeffekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.

Solceller kan generera upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system.

Tänk på att du i vissa fall måste söka bygglov för solfångare/solceller innan installation. Läs mer om bygglov för solfångare och solceller i Bygglovsguiden. Du hittar informationen genom att söka i handboken. 


Bergvärmepump

Till bergvärmepumpar borras ett hål i berget, en slang med köldmedium förs ner i borrhålet för att fånga upp värmen och leda den till värmepumpen. På Energimyndighetens webbplats finns test av bergvärmepumpar.

Tänk på att du måste söka tillstånd för att installera en bergvärmepump.

Ansök om installallation av bergvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf)
 • Information i ansökan om kompensation vid risk för termisk påverkan mellan närliggande bergvärmehål. Information om termisk påverkan (pdf)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Kommunalt vatten och avlopp yttrande från VA-verket, telefon 0303-23 80 00, över borrhålets placering (närhet till VA-ledningar).
 • Tillstånd för borrning enligt kulturminneslagen, gäller Marstrand. Du ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Viktigt att tänka på vid installation av bergvärmepump

Du som sökande ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och får betala om de eventuellt blir skadade. Det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder inom skyddsområde för grundvattentäkt. Den brunnsborrare som du anlitar bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 miljoner kronor.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2019 (pdf)


Ytjordvärmepump

Värme kan hämtas från ytjorden. Som kollektor används cirka 200 meter slang som grävs ned utanför huset. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en ytjordvärmepump.

Ansök om installation av ytjordvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av ytjordvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde.
 • Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

 

Sjövattenvärmepump

Värme kan hämtas från sjöbotten. Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjordsanläggningar. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en sjövattenvärmepump.

Ansök om installation av sjövattenvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av sjövattenvärmepump (pdf)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.


Luftvärmepump

Värme kan hämtas i utomhusluften. Test av luftvärmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats.

Ingen anmälan behöver göras innan du installerar en luftvärmepump. Tänk dock på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller och att både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är fastighetsägarens ansvar att värmepumpanläggningen inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till miljöenheten måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från värmepumpen understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning. Ljudnivåmätningar och eventuella åtgärder kan vara mycket kostsamma och överstiga värmepumpens inköpsvärde. Rekommenderat minsta avstånd till fastighetsgräns är 4,5 meter. Bullrar luftvärmepumpen mycket bör detta avstånd ökas.

Bullerriktvärden att ta hänsyn till

 • Dag kl. 06:00-18:00: 50 dB (LAeq)
 • Kväll & natt kl. 18.00-22.00: 45 dB (LAeq)
 • Natt kl. 22.00-06.00: 40 dB (LAeq)
 • Lör-, sön- och helgdag kl.06:00-18:00: 45 dB ((LAeq)

Maximala ljudnivåer (LAFmax>55 dBA) bör inte förekomma nattetid mellan kl. 22:00 och 06:00 annat än vid enstaka tillfällen.

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störande. I de fall bullret karakteriseras av ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell sänkas med 5 dBA.

  Sidan uppdaterades: