Olika former av uppvärmning

Det finns en rad sätt att värma upp en byggnad. Vilket som är bäst för dig beror på förutsättningarna där du bor.

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt i en större anläggning för att sedan skickas ut till kunden. Mer information om fjärrvärme finns på Kungälv Energi webbplats.

Vedkamin och vedeldning

Om du har egen ved är vedeldning en billig uppvärmningsform jämfört med till exempel olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en vedkamin. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att anmäla vedkamin på Bygglovenhetens sidor.

Det finns också information om vedeldning på naturvårdsverkets hemsida

Pelletskamin

Det är billigare att elda med pellets än att värma upp huset med olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en pelletskamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om på Bygglovenhetens sidor.

Solceller/solfångare

Solenergi kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och kan bidra till att väsentligt sänka energikostnaderna.

Solfångare kan generera upp till 700 W värmeeffekt per kvadratmeter och från 200 till 700 kWh värme per kvadratmeter och år och beroende på typ av system.
Solceller kan generera upp till 150 W eleffekt per kvadratmeter och från 50 till 150 kWh elenergi per kvadratmeter och år beroende på typ av system.

Tänk på att du i vissa fall måste söka bygglov för solfångare/solceller innan installation.

Läs mer om bygglov för solfångare och solceller.

Bergvärmepump

För att installera bergvärmepumpar måste man borra hål i berget, en slang med köldmedium förs ner i borrhålet för att fånga upp värmen och leda den till värmepumpen.

På Energimyndighetens webbplats finns test av bergvärmepumpar. Tänk på att du måste söka tillstånd för att installera en bergvärmepump.

Vill du använda pappersblankett finns den att skriva ut från den digitala tjänsten i Självservice.

Bifoga

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kommunens kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande blankett (pdf)
 • Information i ansökan om ersättning vid risk för termisk påverkan mellan närliggande bergvärmehål. Information om termisk påverkan (pdf)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kommunens kundcenter, 
 • Yttrande om kommunalt vatten och avlopp från VA-verket. Yttrandet gäller borrhålets placering och närhet till VA-ledningar.
 • Tillstånd för borrning enligt kulturminneslagen, gäller Marstrand. Du ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Viktigt att tänka på vid installation av bergvärmepump

Du ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och får betala om de eventuellt blir skadade. Det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder inom skyddsområde för grundvattentäkt. Den brunnsborrare som du anlitar bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 miljoner kronor.

Ytjordvärmepump

Värme kan hämtas från ytjorden. Som kollektor används cirka 200 meter slang som grävs ned utanför huset. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en ytjordvärmepump.

Vill du använda pappersblankett finns den att skriva ut från den digitala tjänsten i Självservice.

Bifoga

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kommunens kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande blankett (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde.
 • Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kommunens kundcenter.

Sjövattenvärmepump

Värme kan hämtas från sjöbotten. Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjordsanläggningar. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en sjövattenvärmepump.

Vill du använda pappersblankett finns den att skriva ut från den digitala tjänsten i Självservice.

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kommunens kundcenter, kommun@kungalv.se
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande blankett (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kommunens kundcenter.

Luftvärmepump

Värme kan hämtas i utomhusluften. Test av luftvärmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats.

Ingen anmälan behöver göras innan du installerar en luftvärmepump. Tänk på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller och att både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är fastighetsägarens ansvar att värmepumpanläggningen inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt störs av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till miljöenheten måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från värmepumpen understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning. Ljudnivåmätningar och eventuella åtgärder kan vara mycket kostsamma och överstiga värmepumpens inköpsvärde. Rekommenderat minsta avstånd till fastighetsgräns är 4,5 meter. Bullrar luftvärmepumpen mycket bör detta avstånd ökas.

Bullerriktvärden att ta hänsyn till

 • Dag klockan 06:00 — 18:00: 50 decibel(LAeq)
 • Kväll & natt klockan 18.00 — 22.00: 45 decibel (LAeq)
 • Natt klockan 22.00 — 06.00: 40 decibel (LAeq)
 • Lör-, sön- och helgdag klockan 06:00 — 18:00: 45 decibel ((LAeq)

Maximala ljudnivåer (LAFmax>55 dBA) bör inte förekomma nattetid mellan klockan 22:00 och 06:00 annat än vid enstaka tillfällen.

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störande. I de fall bullret karakteriseras av ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell sänkas med 5 dBA.

Taxa för tillsyn och prövning

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen

  Sidan uppdaterades: