Radon

Gör en mätning för att se till att din bostad eller ditt vatten inte har för hög radonhalt. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Gasen luktar inte, syns inte och smakar ingenting.

Hur gör jag en radonmätning?

Det är mycket enkelt att mäta radonhalten i inomhusluft. Den vanligaste metoden är att använda radondosor (spårfilmsdosor). Gör radonmätningen under minst två månader under den tid då du värmer upp huset, det vill säga mellan den 1 oktober och den 30 april. Den så kallade långtidsmätningen krävs för att kunna bedöma att en bostad ligger under riktvärdet på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. De korttidsmätningar som ibland görs kan inte jämföras med ett årsmedelvärde.

  • Kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium som utför mättjänster.
    Ackrediterade mätlaboratorier som gör radonmätningar (extern länk)
  • Företaget skickar dig ett mätpaket med instruktioner.
  • Efter att du skickat tillbaka mätdosorna till företaget gör de en analys och du får ett mätresultat.
  • Miljöenheten får en kopia av mätresultatet och resultatet blir då en offentlig handling.

Du kan också kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter för att få kontaktuppgifter till ackrediterade företag som gör analysen. Telefon 0303-23 80 00.

 
Var finns radon?

  • Nästan all mark innehåller radon som kan ge förhöjda halter inomhus. De hus som har de högsta radonhalterna i inomhusluften har marken som huvudsaklig källa.
  • I byggnadsmaterial. Hus byggda av blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran. Om husets ventilation är dålig kan radon avges i sådana mängder att det kan bli en hög radonhalt inomhus. Materialet är vanligast i flerfamiljshus och småhus byggda 1945-1965.
  • I dricksvatten, främst från bergborrade brunnar, kan vattnet ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften.
  • Luften som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, sugs radonhaltig jordluft lätt in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och huset har en otät grund.

 

Bostäder i flerbostadshus

Alla bostäder som har markkontakt, utan en källare, ska kontrollmätas. Dessutom ska minst en lägenhet per plan mätas. Totalt ska minst 20 procent av lägenheterna som inte har markkontakt kontrollmätas. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hisschakt, ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

 

Rådgivande korttidsmätning

För dig som ska köpa eller sälja en fastighet kan det vara viktigt att snabbt få en uppfattning om radonhalten i bostaden. Du kan då göra en rådgivande korttidsmätning under minst sju dygn. För att göra en korttidsmätning, kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium som utför mättjänsten.

Ackrediterade mätlaboratorier som gör radonmätningar (extern länk)

Du kan också kontakta Kundcenter för att få kontaktuppgifter till ackrediterade mätlaboratorier. Telefon 0303-23 80 00.

 

Hur sänker jag radonhalten?

Vad du bör göra för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är. Du kan till exempel installera en radonsug eller förbättra ventilationen.

 

Hälsorisker med radon

Radon märks inte, men kan vara skadligt för din hälsa. Radonet kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Störst är risken om du även är rökare. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år.

 

Vem har ansvar för vad?

Alla som äger ett flerfamiljshus är enligt miljöbalken skyldig att planera och kontrollera sin verksamhet så att fastigheten inte skadar människors hälsa och miljön. Kontroll av radon är en del i fastighetsägarens egenkontroll. Mätningen ska utföras efter Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Det är miljöenheten som har tillsynsansvar över bostadsmiljön.

 

Radonbidrag - egna hem

Fastighetsägare måste själva betala för åtgärderna mot radon. Från den 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidrag för radonsanering enligt ett beslut från Regeringen. Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var den 31 december 2014 (ankomstdatum till Länsstyrelsen).

Under 2018 väntas regeringen fatta beslut om ett nytt radonbidrag. Du hittar mer information på Boverkets webbplats (extern länk)

 

Vem kan söka radonbidrag?

Om du bor i ett eget hus med för hög radonhalt kan du få statligt bidrag till åtgärder som sänker radonhalten. Alla som har en radonhalt som är högre än 200 Bq/m3 och har ett mätprotokoll som inte är äldre än 5 år får söka radonbidrag. Länsstyrelsen ställer också krav på eftermätning eftersom det är viktigt kontroller att radonhalten har sänkts.

 

Hur söker jag radonbidrag?

Ansökningsblankett för radonbidrag finns på Boverkets webbplats (extern länk). Skicka din ansökan om bidrag till Länsstyrelsen.

 

Gällande riktvärden

Radonhalten mäts i becquerel (Bq/m luft respektive Bq/l vatten). Folkhälsomyndigheten har ett riktvärde på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft (200 Bq/m3) för radon i inomhusluft, mätt som årsmedelvärde. Riktvärdet gäller både för befintliga och nybyggda bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler.

Senast 2020 ska alla bostäder uppfylla riktvärdet för radongashalt på 200 Bq/m3 enligt riksdagens miljökvalitetsmål God bebyggd miljö. Skolor och förskolor ska uppfylla riktvärdet senast år 2010.

Riktvärden står till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft.

 

Gällande gränsvärden

Dricksvatten anses otjänligt om det innehåller mer än gränsvärdet 1 000 Bq/l och tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än gränsvärdet 100 Bq/l.

Gränsvärden står till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

  Sidan uppdaterades: