Tillsyn på avlopp

Det är viktigt för både miljö och människa att ditt avlopp följer de lagar som finns för att minska påverkan på närmiljön. Här hittar du information om kommunens arbete med tillsyn och hur vi tillsammans förebygger övergödning i vattendrag och hälsorisker för dig och andra.

Kungälvs kommun har många känsliga grunda kustområden och vattendrag. De enskilda avloppen har stor påverkan på miljön. Många enskilda avloppsanläggningar har en dålig rening av avloppsvattnet på grund av att de är gamla (förbrukade) eller inte har skötts ordentligt. Lagen i Sverige har höga krav på fastighetsägare att ha ett bra avlopp. Kommunen genomför tillsyn av avlopp med jämna mellanrum.

Tillsynsarbetet i Kungälv

Kungälvs kommun har ungefär 3 500 små avloppsanläggningar med upp till fem hushåll (maximalt 25 personer) anslutna. Kommunen har gjort planerad tillsyn på små avlopp områdesvis sen 2015. Små avlopp inom kustzonen (väster om E6) har prioriteras i tillsynsarbetet. Från och med 2022 kommer vi börja med tillsyn öster om E6.

Det finns cirka 80 stycken större avloppsanläggningar för 6 — 40 stycken hushåll i kommunen. Större anläggningar har återkommande tillsyn och skiljer sig från hur vi jobbar i jämförelse med små avlopp. Kommunen gör inte tillsyn i områden som kommer att få kommunalt vatten och avlopp snart. Det inte gäller ärenden med akuta problem ur hälsoskyddssynpunkt.

Lagar och riktlinjer

Tillsyn på avlopp bestäm i miljöbalken. Bestämmelserna finns bland annat i kapitel 2, 9 och 26. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd om små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17) som beskriver vissa krav som en anläggning ska uppfylla.

Läs mer på Havs-och vattenmyndighetens hemsida

Kungälvs kommun (miljö- och byggnadsnämnden) har en tillsynsplan som beskriver avloppssituationen i kommunen, förutsättningar för avlopp och hur tillsyn ska gå till. 

Läs Miljö-och byggnadsnämndens tillsynsplan för avlopp

Så jobbar miljöenheten med tillsyn

Begreppet tillsyn betyder inte alltid att man besöker platsen. Tillsynsarbetet består av både förberedelser och efterarbete innan och efter besöket hos dig. Läs mer om det nedan. Ibland är det inte aktuellt att åka ut på platsbesök för tillsyn, då tittar man på tidigare underlag som finns om avloppet.

Förarbete

Först söker vi ut berörda fastigheter från kartunderlag och hämtar uppgifter om avloppsanordningen från ett arkiv. 

Brevutskick

Vi skickar sedan ut ett brev om tillsyn till berörda fastighetsägare. I brevet står det när tillsyn ska göras och hur den går till. Du får också ett frågeformulär som du ska fylla i med uppgifter om vatten- och avloppssituationen på fastigheten.

Platsbesök

Vi besöker i första hand anläggningar med avlopp som har en ansluten vattentoalett (inte sluten tank) och där det finns ett tillstånd, med vissa undantag. Syftet med besöket är att kontrollera och bedöma om anläggningen är i drift, har en godtagbar funktion och bedöms kunna ge den rening som avsågs när tillstånd lämnades.

Tillsynsrapport och bedömning

Efter genomförd tillsyn får du som fastighetsägare en tillsynsrapport med en bedömning av anläggningen. Du har därefter möjlighet att komma med synpunkter om du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning.

Om anläggningen bedöms ha för stora brister och är oacceptabel ställer vi krav på att den åtgärdas eller ersätts med en annan lösning. I dessa fall får du som fastighetsägare ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Du har rätt att överklaga det beslutet.

Här gör vi tillsyn just nu

Under 2022 har vi gjort tillsyn i mindre områden på Marstrandsöarna, några sista områden väster om E6:an och inom Grannebyåns avrinningsområde. Områden som snart ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp ingår inte i tillsynen.

Under 2023 och 2024 planeras tillsyn inom Grannebyåns avrinningsområde.

Vanliga frågor och svar

  • Varför genomför kommunen tillsyn av enskilda avloppsanläggningar?

Svar: Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Vi gör tillsyn för att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar för att minska  utsläppen av bland annat näringsämnen till våra grund-, yt- och kustvatten.

  • Vad är ett bristfälligt avlopp?

Svar: En avloppsanläggning som inte har en godtagbar rening bedöms vara oacceptabel (undermålig). Det kan betyda att anläggningen saknar reningssteg, inte längre fungerar som tänkt eller inte uppfyller villkoren i tillståndet. Ett bristfälligt avlopp har brister i reningsfunktionen som är stora och inte kan lösas med mindre åtgärder.

Vi bedömer avlopp som bristfälliga baserat på den enskilda anläggningen men vi tar också hänsyn till hur den sammanlagda påverkan på miljön är i ett område. 

Om du är osäker på hur bra ditt avlopp fungerar och vill lära dig mer om din anläggning kan du ta hjälp av vår checklista för egenkontroll.

Checklista för egenkontroll (pdf)

  • Varför ska jag åtgärda mitt bristfälliga avlopp?

Svar: Ett bristfälligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar både sitt eget eller grannarnas dricksvatten eller ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Dåligt renat avloppsvatten är inte heller bra för miljön eftersom det bidrar till övergödningen av våra vatten.

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. Du som har eget avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Det betyder att du är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar och inte orsakar besvär för människors hälsa eller miljön.

Enligt lagen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

  • Vilka alternativ finns om jag behöver åtgärda min avloppsanläggning?

Svar: De fastigheter som har avloppsanläggningar som bedöms undermåliga kan:

Provtagning av vattendrag

Det tas årligen prover i flera vattendrag i kommunen som en del av tillsynsarbetet.

Vi provtar i:

  • Vallby å (rinner ut i Vallby kile)
  • Solbergaån/Kållerödsbäcken (rinner ut i Ödsmåls kile)
  • Grannebyån (rinner ut i Lökebergs kile)
  • Glose å (rinner ut i Ryskärsfjorden)

Proverna analyserar fosfor- och kvävenivåerna i vattnet. Alla vattendrag vi testar har förhöjda halter av näringsämnen. Trots att man arbetar med åtgärder bland annat inom jordbruk och andra verksamheter så tar det lång tid innan det ger effekt i vattendragen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst (vissa vattendrag och sjöar, kustvatten samt grundvatten) ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen "god status" 2021 eller senast 2027. Sverige är  medlem i Europeiska Unionen (EU), och har ett åtagande att förbättra statusen i våra vattenförekomster som inte uppnår god status idag. För att vi ska nå målen måste utsläppen av näringsämnen från bristfälliga avlopp till vattenförekomster minska.

Avgift

Vi tar ut en timavgift för tillsynen enligt aktuell gällande timtaxa fastställd av Kommunfullmäktige, med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken. Det innebär att du som fastighetsägare får betala för den tid vi behöver lägga ner på tillsyn av din avloppsanläggning.

Avgifter för handläggning i taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Mer information

Du hittar mer information om avlopp på avloppsguidens hemsida. I VISS kan du söka fram vilka miljökvalitetsnormer och statusklassning om vattenförekomsterna i vår kommun.

Avloppsguiden - Information om enskilt avlopp

VISS - Vatteninformationssystem Sverige 

  Sidan uppdaterades: