Tillsyn på avlopp

Det är viktigt för både miljö och människa att ditt avlopp följer de lagar som finns för att minska påverkan på närmiljön. Här hittar du information om kommunens tillsynsarbete och hur vi tillsammans förebygger övergödning i vattendrag och hälsorisker för dig och andra.

Innehåll på sidan


Kungälvs kommun har många känsliga grunda kustområden och vattendrag och de enskilda avloppen har stor påverkan på miljön. Många enskilda avloppsanläggningar har en dålig rening av avloppsvattnet på grund av att de är gamla (förbrukade) eller inte har skötts ordentligt. Lagstiftningen i Sverige ställer höga krav på enskilda fastighetsägare att ha bra avlopp, kommunen säkerställer det genom löpande tillsyn.

Tillsynsarbetet i Kungälv

Kungälvs kommun har ungefär 3 500 små avloppsanläggningar med upp till fem hushåll (maximalt 25 personer) anslutna. Sedan 2015 gör kommunen planerad tillsyn på små avlopp områdesvis. Små avlopp inom kustzonen (väster om E6) prioriteras i tillsynsarbetet.

Det finns cirka 80 stycken större avloppsanläggningar för 6 — 40 stycken hushåll i kommunen. Större anläggningar har återkommande tillsyn och skiljer sig från hur vi jobbar i jämförelse med små avlopp. Kommunen gör inte tillsyn i områden som planeras få kommunalt vatten och avlopp inom en kortare tid om det inte gäller ärenden med akuta problem ur hälsoskyddssynpunkt.

Lagar och riktlinjer

Tillsyn på avlopp regleras i miljöbalken. Bestämmelserna finns bland annat i kapitel 2, 9 och 26. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd om små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17) som beskriver vissa krav som en anläggning ska uppfylla.

Läs mer på Havs-och vattenmyndighetens hemsida

Kungälvs kommun (miljö- och byggnadsnämnden) har en tillsynsplan som beskriver avloppssituationen i kommunen, förutsättningar för avlopp och hur tillsyn ska bedrivas. 

Läs Miljö-och byggnadsnämndens tillsynsplan för avlopp

Så jobbar miljöenheten med tillsyn

Begreppet tillsyn betyder inte nödvändigtvis besök på plats, utan tillsynsarbetet omfattar både förberedelser och efterarbete innan och efter vårt besök hos dig som du kan läsa om mer nedan. Ibland är det inte aktuellt att åka ut på plats för tillsyn, då utgår man från tidigare underlag som finns om avloppet.

Förarbete

Först söker vi ut berörda fastigheter från kartunderlag och hämtar uppgifter om avloppsanordningen från ett arkiv. 

Brevutskick

Vi skickar sedan ut ett brev om tillsyn till berörda fastighetsägare. I brevet står det när tillsyn ska göras och hur den går till. Du får också en enkät som ska fyllas i med uppgifter om vatten- och avloppssituationen på fastigheten.

Platsbesök

Vi besöker i första hand anläggningar med avlopp som har en ansluten vattentoalett (inte sluten tank) och där det finns ett tillstånd, med vissa undantag. Syftet med besöket är att kontrollera och bedöma om anläggningen är i drift, har en godtagbar funktion och bedöms kunna ge den rening som avsågs när tillstånd lämnades.

Tillsynsrapport och bedömning

Efter genomförd tillsyn får du som fastighetsägare en tillsynsrapport med en bedömning av anläggningen. Du har därefter möjlighet att komma med synpunkter om du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning.

Om anläggningen bedöms ha för stora brister och är bristfällig (undermålig) ställer vi krav på att den åtgärdas eller ersätts med annan lösning. I dessa fall får du som fastighetsägare ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Du har rätt att överklaga beslutet.

Här gör vi tillsyn just nu

Under 2021 och 2022 planeras tillsyn för små avlopp (1—5 hushåll) i områden kring Kode tätort samt söder om Kode. Kommande år planerar vi att göra tillsyn i mindre områden på Marstrandsöarna samt resterande områden väster om E6:an, med undantag för de områden där man snart ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. 

Vanliga frågor och svar

 • Varför genomför kommunen tillsyn av enskilda avloppsanläggningar?

Svar: Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Målet med tillsynen är att bristfälliga avloppsanläggningar åtgärdas och utsläppen av bland annat näringsämnen till våra grund-, yt- och kustvatten ska minska.

 • Vad är ett bristfälligt avlopp?

Svar: En avloppsanläggning som inte har en godtagbar rening bedöms vara bristfällig (undermålig). Det kan betyda att anläggningen saknar reningssteg, inte längre fungerar som tänkt eller inte uppfyller villkoren i tillståndet. Ett bristfälligt avlopp har brister i reningsfunktionen som är stora och inte kan lösas med mindre åtgärder.

Vi bedömer avlopp som bristfälliga baserat på den enskilda anläggningen men vi tar också hänsyn till hur den sammanlagda påverkan på miljön är i ett område. 

Om du är osäker på hur bra ditt avlopp fungerar och vill lära dig mer om din anläggning kan du ta hjälp av vår checklista för egenkontroll.

Checklista för egenkontroll (pdf)

 • Varför ska jag åtgärda mitt bristfälliga avlopp?

Svar: Ett bristfälligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar både sitt eget eller grannarnas dricksvatten eller ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Dåligt renat avloppsvatten är inte heller bra för miljön eftersom det bidrar till övergödningen av våra vatten.

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. Du med eget avlopp räknas därför som verksamhetsutövare enligt lagen och är ansvarig för att se till att din avloppsanläggning fungerar och inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

 • Vilka alternativ finns om jag behöver åtgärda min avloppsanläggning?

Svar: De fastigheter som har avloppsanläggningar som bedöms undermåliga kan:

  • Ersätta vattentoalett med en torr toalettlösning. Tänkt på att det kan bli aktuellt med krav på BDT-avloppet (bad-disk-tvätt) beroende på hur det hanteras.
   Läs mer om torra toalettlösningar
  • Separera avloppet och installera tank med extremt snålspolande WC eller vakuumtoalett. Du behöver tillstånd för den slutna tanken och det kan bli aktuellt med krav på BDT (bad-dusch-tvätt)-avlopp beroende på hur det hanteras.
   Ansökningsblankett för avloppsanläggning

Provtagning av vattendrag

Det tas årligen prover i flera vattendrag i kommunen som en del av tillsynsarbetet.

Vi provtar i:

 • Vallby å (rinner ut i Vallby kile)
 • Solbergaån/Kållerödsbäcken (rinner ut i Ödsmåls kile)
 • Grannebyån (rinner ut i Lökebergs kile)
 • Glose å (rinner ut i Ryskärsfjorden)

Proverna analyserar fosfor- och kvävenivåerna i vattnet. Alla vattendrag vi testar har förhöjda halter av näringsämnen. Trots att man arbetar med åtgärder bland annat inom jordbruk och andra verksamheter så tar det lång tid innan det ger effekt i vattendragen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst (vissa vattendrag och sjöar, kustvatten samt grundvatten) ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen "god status" 2021 eller senast 2027. Som medlem i Europeiska Unionen (EU) har Sverige ett åtagande att förbättra statusen i våra vattenförekomster där den idag inte uppnår god status. För många vattenförekomster i Kungälvs kommun är det nödvändigt att utsläppen av näringsämnen från bristfälliga avlopp minskar för att vi ska nå målen. 

Mer information

Du hittar mer information om avlopp på avloppsguidens hemsida. I VISS kan du söka fram vilka miljökvalitetsnormer och statusklassning om vattenförekomsterna i vår kommun.

Avloppsguiden - Information om enskilt avlopp

VISS - Vatteninformationssystem Sverige 

  Sidan uppdaterades: