Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att leva ett så självständigt liv som möjligt, genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att du ska få stöd och service utifrån dina behov. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen:

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personkrets 3: Personer som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktonshinder som inte beror på normalt åldrande.

Till detta kan du få stöd

Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan få stöd av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog genom Västra Götalandsregionen.

Personlig assistans

Du som är under 65 år och behöver mycket hjälp med de grundläggande behoven kan få hjälp av personliga assistenter. De hjälper bland annat till med den personliga hygienen, måltider och kontakter med andra.

Ledsagarservice

En ledsagare hjälper dig som inte har personlig assistans att komma ut i din närmiljö, till exempel besöka vänner eller delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som stöd i ditt vardagliga liv. Det är en medmänniska som du till exempel kan umgås och göra aktiviteter tillsammans med.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ger föräldrar och anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet. Avlösarservicen kan fås dygnet runt, både regelbundet och i situationer som inte kunnat förutses.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Genom en korttidsvistelse utanför hemmet får du som har en funktionsnedsätting möjlighet till miljöombyte och avkoppling, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Genom korttidstillsyn får skolungdomar med stora funktionsnedsättningar tillsyn och möjlighet att vara med på fritidsaktiviteter efter skoldagens slut och under lov.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Familjehem eller bostad med särskilt stöd är till för barn och ungdomar som inte alls, eller bara delvis, kan bo hos sina föräldrar.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Detta kan vara en gruppbostad eller servicebostad och är till för dig som, på grund av din funktionsnedsättning, behöver personal dygnet runt.

Daglig verksamhet

Du som hör till personkrets 1 eller 2 enligt LSS, har rätt till Daglig verksamhet om du inte studerar eller har ett jobb.

Få mer inflytande med en personlig plan

Du som har beviljats LSS-insats har rätt att begära en personlig plan. Den personliga planen ger dig en god överblick och inflytande över de insatser och åtgärder som har planerats. Det är du själv eller en företrädare som begär en personlig plan och bestämmer vad som ska tas 

LSS är kostnadsfritt

Stöd och service enligt LSS kostar inget. Det enda som du kan få betala är dina personliga kostnader, som mat, fritidsaktiviteter, resor och bostadshyra.

Så söker du stöd enligt LSS

Ansök i första hand via vår digitala tjänst. Om du hellre vill använda en pappersblankett så finns den att skriva ut därifrån.

  Sidan uppdaterades: