Omsorg och hjälp

Anhörigstöd

Information till dig som vårdar en närstående

""

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör äldreomsorg och socialtjänst. Du kan även hitta den blankett du söker på sidan som beskriver området det gäller.

""

Ekonomiskt stöd

""

Familj och förälder

Ibland kan man vara i behov av extra stöd och vägledning. Här hittar du information om vilken hjälp du och din familj kan få.

Funktionsnedsättning

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. På den här sidan finns tips om vart du kan vända dig om du inte mår bra.

Hälso- och sjukvård

""

Stöd vid missbruk

Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.

""

Psykisk ohälsa

Här hittar du information som kan vara till hjälp om du behöver stöd på grund av psykisk ohälsa.

Stöd vid kris

""

Vill du hjälpa till?

Hjälp och stöd till äldre

Överförmyndarverksamheten

""

Samverkan Socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet. Syftet är att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

Invandring och integration

Levnadsvanor

Här kan du hitta inspiration för att förbättra dina levnadsvanor.