Så söker du i arkivet

Här finns dokument från nämnder och styrelser i Kungälvs kommun men här förvaras även samlingar från städerna Kungälv och Marstrand och de gamla sockenkommunerna. Kommunarkivet ligger i Stadshuset på Ytterbyvägen och du är välkommen hit för att ta del av dokumenten som speglar vår historia.

För att hitta i arkiven använder du så kallade arkivförteckningar. I förteckningarna finns handlingarna uppställda efter myndighet (arkivbildare), verksamhet och handlingstyp. Denna indelning kallas allmänna arkivschemat.

Här är exempel på indelning:

 • Alla protokoll ligger under A
 • Diarier (register över inkommande och utgående skrivelser) ligger under C
 • Register och liggare ligger under D
 • Ämnesordnade handlingar ligger under F
 • Räkenskaper ligger under G

Handlingarna är i regel ordnade i tidsordning, men det finns undantag där de ordnas i personnummerordning eller alfabetisk ordning efter namn. Varje volym (band eller kartong) har ett unikt kännetecken. Vi arbetar för fullt med att digitalisera våra arkivförteckningar så att du enklare ska kunna se vad som finns i kommunarkivet.

Hur vet jag vilken myndighet (arkivbildare) jag ska söka efter?

I kommunen är de olika nämnderna och styrelserna egna myndigheter och alltså arkivbildare.

Före 1991 var nämnderna och styrelserna i kommunerna bestämda i lag. Numera kan kommunen inrätta nämnder och styrelser inom olika sakområden efter eget beslut. Kommunstyrelse och valnämnd måste dock finnas. Numera ändras beteckningarna på de kommunala myndigheterna ganska ofta, men före 1991 var de ganska stabila.

I de flesta kommunarkiv hittar man

 • arbetslöshetsnämnd
 • barnavårdsnämnd
 • biblioteksstyrelse (senare kulturnämnd)
 • bostadslånekommitté (senare förmedlingsorgan)
 • brandstyrelse
 • byggnadsnämnd
 • civilförsvarsnämnd
 • fattigvårdsstyrelse (från 1918; tidigare skötte kommunalnämnden fattigvården på landet), som på 1950-talet började kallas socialnämnd
 • familjebidragsnämnd
 • fritidsnämnd
 • lönenämnd
 • hemhjälpsnämnd
 • hyresnämnd
 • hälsovårdsnämnd
 • kristidsnämnd (under andra världskriget)
 • livsmedelsnämnd (under första världskriget)
 • nykterhetsnämnd
 • pensionsnämnd (1914-1962, då folkpensionsärenden övertogs av allmän försäkringskassa), skogsnämnd
 • skolstyrelse
 • trafiknämnd
 • överförmyndare
  Sidan uppdaterades: