Diseröds skola, utbyggnad

Diserödsskolan är i behov av fler lärsalar, större matsal, kök och idrottshall, samt omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Under år 2022-2027 sker utbyggnation av Diseröds skola.

I byggprojektet ska Kungälvs kommun bygga en ny skolbyggnad med matsal och tillagningskök. I projektet ingår även nybyggnation av en fullstor idrottshall, som ska byggas av en extern byggherre, som kommunen sedan hyr. När den nya skolbyggnaden och idrottshallen är färdigställda, ska den befintliga gymnastiksalen rivas och befintliga skolbyggnader byggas om och till.

Aktuellt

1. Ny skolbyggnad med matsal och storkök, Hus F

Skolan kommer att byggas i suterräng mellan Diseröds Centrumhus och Diserödsskolan.
Under vintern sker arbete med grundläggning och betongarbete.
Byggnation sker mycket nära Diserödsvägen. Gång- och cykelvägen på sträcka ut med Diserödsvägen stängs av helt enligt bild.

Gång-och cykeltrafikanter använder i stället gång-och cykelväg på andra sidan Diserödsvägen, vilken de når via den befintliga passagen som görs om till ett övergångsställe i södra delen och i norra delen målas och skyltas tillfälligt övergångsställe innan parkeringen och hämta-lämnazonen vid skolan.

Vi uppmanar skolbarn att gå via Rönnvägen till och från skolan under denna tid.
Den primära in- och utfarten till byggarbetsområdet är från Prästvägen, men byggarbetsområdet är trångt och därför behöver en del byggtrafik köra till eller ifrån arbetsområdet via Rönnvägen då det ej är möjligt att vända med större fordon inom arbetsområdet.

Byggnaden planeras stå klar sommar 2025.
Totalentreprenör: Brixly AB
Projektledare Kungälvs kommun: Linda Lilja Pedersen, Fastighetsprojekt
Byggledare: Roger Sköld

Kontaktuppgifter

Linda Lilja Pedersen projektledare och byggherre Kungälvs kommun, 0706-399457
Roger Sköld, byggledare, MEXL AB: 0703580012
Michael Hurtig Totalentreprenör Brixly AB: 0705-65 14 05

2. Ny idrottshall

Stommen är rest och taket är tätt. Vi arbetar nu på insidan och fasaden.

Byggnaden planeras stå klar sommar 2024.
Byggherre och entreprenör: ABCD Bygg
Kontaktperson Kungälvs kommun: Linda Lilja Pedersen, Fastighetsprojekt

räkna med buller och begränsad framkomlighet och mycket byggtrafik under de pågående byggnationerna och vi hoppas på överseende från boende, verksamheter och besökare i området.

Kontaktuppgifter

Johan Sjölund ABCD Bygg, byggherre och entreprenör: 0703-780 781
Linda Lilja Pedersen projektledare Kungälvs kommun, 0706-399457

3. Ombyggnation av befintlig skola

Diserödsskolan planeras genomgå en större om- och tillbyggnation för att tillskapa fler lärosalar, arbetsrum, grupprum mm. Byggnadens status, flöde och tillgänglighet behöver förbättras. Tekniska installationer behöver uppdateras/ bytas ut. Befintlig gymnastiksal rivs. Hämta-lämnazonen byggs om. Skolgården utökas.
Just nu pågår framtagande av förfrågningsunderlag.

Planerad byggtid 2025-2027.
Projektledare Kungälvs kommun: Linda Lilja Pedersen, Fastighetsprojekt. 0706-399457

Markplanerinsritning ny idrottshall

Markplaneringsritning skolbyggnad

Karta över området
Visa större bild

Ny idrottshall byggs.

Ny skolbyggnad byggs.

  Sidan uppdaterades: