Diseröds skola, utbyggnad

Diserödsskolan är i behov av fler lärsalar, större matsal, kök och idrottshall, samt omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Under år 2022-2027 sker utbyggnation av Diseröds skola.

I byggprojektet ska vi bygga en ny skolbyggnad med matsal och tillagningskök, en stor idrottshall och bygga om dagens skola. När den nya skolbyggnaden och idrottshallen är klar så rivs den gamla idrottshallen därefter bygger vi om och till dagens skola.

Projektet är uppdelat i tre delar

  1. Skolbyggnad med matsal
  2. Idrottshall
  3. Ombyggnad av dagens skola

Aktuellt

1. Ny skolbyggnad med matsal och storkök, Hus F

Byggtid: planerad vara klar sommaren 2025
Entreprenör: Brixly AB (totalentreprenad) Michael Hurtig 0705-65 14 05
projektledare och byggherre: Linda Lilja Pedersen 0706-399457 Kungälvs kommun
Byggledare: Roger Sköld 0703580012


Skolan kommer att byggas i suterräng mellan Diseröds Centrumhus och Diserödsskolan.
Under vintern sker arbete med grundläggning och betongarbete.
Byggnation sker mycket nära Diserödsvägen. Gång- och cykelvägen på sträcka ut med Diserödsvägen stängs av helt enligt bild.

Gång-och cykeltrafikanter använder i stället gång-och cykelväg på andra sidan Diserödsvägen, vilken de når via den befintliga passagen som görs om till ett övergångsställe i södra delen och i norra delen målas och skyltas tillfälligt övergångsställe innan parkeringen och hämta-lämnazonen vid skolan.

Vi uppmanar skolbarn att gå via Rönnvägen till och från skolan under denna tid.
Den primära in- och utfarten till byggarbetsområdet är från Prästvägen, men byggarbetsområdet är trångt och därför behöver en del byggtrafik köra till eller ifrån arbetsområdet via Rönnvägen då det ej är möjligt att vända med större fordon inom arbetsområdet.

På bild: Stomresning pågår. Taket beräknas vara tätt till sommaren.

2. Ny idrottshall

Byggtid: Beräknad klar till 1 juli 2024
Entreprenör och byggherre: ABCD Bygg, Johan Sjölund 0703-780 781
projektledare:  Linda Lilja Pedersen 0706-399457 Kungälvs kommun

2024-06-20 Gymnastikhallen kommer att invigas i början av höstterminen. Det blir två invigningar. Dels en för eleverna på skolan under skoltid och en för allmänheten. Boende i området som bjuds in att titta på den nya hallen. Mer information kommer presenteras i kommunens evenamangskalender allt eftersom planerna tar form. Håll utkik där.

diserödgympasal780.jpg

På bild: Stora ingången till hallen sommaren 2024.

Kontaktuppgifter

3. Ombyggnation av befintlig skola

Planerad byggtid 2025-2027.
projektledare:  Linda Lilja Pedersen 0706-399457 Kungälvs kommun

Diserödsskolan planeras genomgå en större om- och tillbyggnation för att tillskapa fler lärosalar, arbetsrum, grupprum mm. Byggnadens status, flöde och tillgänglighet behöver förbättras. Tekniska installationer behöver uppdateras/ bytas ut. Befintlig gymnastiksal rivs. Hämta-lämnazonen byggs om. Skolgården utökas.
Just nu pågår framtagande av förfrågningsunderlag.

Markplanerinsritning ny idrottshall

Markplaneringsritning skolbyggnad

Karta över området
Visa större bild

  Sidan uppdaterades: