FÖP Kode

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är att  utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. FÖPen kommer att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplanen för det geografiska området.

Fördjupad översiktsplan för Kode

Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2020/1689

 

Status

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode har varit utställd för samråd under perioden 16 januari till 17 mars 2023. Du hittar handlingen under Samråd och tillhörande bilagor under Bilagor. 

Nu hanteras de inkomna synpunkterna från samrådet och samrådshandlingen revideras inför nästa skede som är Granskningen, då handlingarna kommer att ställas ut på nytt.

Öppet hus

Den 31 januari hölls ett "Öppet hus" i Kode i Lunnevis klubbhus som genererade stort intresse. För att ge alla som ville möjlighet att ställa frågor om FÖP Kode arrangerades ytterligare två tillfällen att få information, ställa frågor och göra sin röst hörd om den fördjupade översiktsplanen. Detta skedde i stadshuset den 20 och 22 februari.

Trolig tidsplan

Medborgardialog - våren 2021
Samråd - våren 2023
Granskning - hösten 2024
Antagande och laga kraft – 2024/2025

Medborgardialog 

Under våren 2021 genomfördes en medborgardialog i två steg, en generell dialog för alla medborgare och en dialog riktad till elever på skolorna i Kode. Medborgarna har haft möjlighet att besvara en enkät och lämna kommentarer om särskilda platser inom ett område. Resultatet av dialogen har nu sammanställts i en rapport. Vill du läsa rapporten i sin helhet finns den att begära ut hos kommunen.

 

Områdesbeskrivning

Utgångspunkt i arbetet med fördjupad översiktsplan Kode är tätortsavgränsningen för orten som anges i översiktsplanen (ÖP 2010). I planprocessen kommer denna gränsdragning att studeras och eventuellt förändras.

 

Syfte

Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för det geografiska området. FÖP:en kommer även utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhällle.

Arbetar syftar också till att få ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut.

En fördjupad översiktsplan är ett mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och detaljplaner.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank där du kan få mer information om planering

 

Bakgrund

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

  Sidan uppdaterades: