Tjuvkil etapp A — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att underlätta omvandlingen av området från fritidsboende till året runt boende. Det görs genom att antalet byggrätter på bostadsfastigheterna tillåts bli fler i samband med att vatten och avlopp byggs ut.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera
Diarienummer: KS2019/1285
Handläggare: Linda Hedqvist
Status: utredning pågår, läs mer om planprocessen och dess steg här.

2023-12-19

Aktuellt

Kommunen avvaktar ett beslut från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) om stadsbidrag för att säkra bergsväggen i området. Utredningen om berget ligger under rubriken "Utredningar och underlag" en bit ner på sidan.  Dialog med sakägare, fastighetsägare och boende i området skjuts fram och planeras under 2024. Berörda kommer kallas till ett möte.

Läs om statusen för VA-utbyggnaden i Tjuvkil här

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Tjuvkil och omfattar i stora drag bebyggelsen norr om väg 612, mellan Tjuvkils vägskäl och Tjuvkils hamn.

  Sidan uppdaterades: