Avgifter och taxor för verksamheter - som gäller miljöbalken

Miljöenheten besöker verksamheter i Kungälvs kommun där det finns en risk att människors hälsa eller miljön påverkas negativt. Enligt miljöbalken ska vi kontrollera att verksamheten drivs på ett sådant sätt att den ger så lite påverkan som möjligt på människors hälsa, miljön eller omgivningen. Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att åtgärda eventuella brister.

Hur mycket kostar kontrollen och tillsynen?

Du som driver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet betalar i regel en årlig avgift för den tid det tar att kontrollera din verksamhet. Hur mycket det kostar beror på vilken typ av verksamhet enligt beslutad taxa.

Du som driver mindre verksamheter betalar en timavgift varje gång miljöenheten kommer till din verksamhet och har tillsyn eller vid granskning av handlingar som kommit in om din verksamhet. Timavgiften för 2024 är 1026 kronor. Avgiften indexuppräknas varje år. 

I avgiften ingår våra förberedelser inför tillsynen, inspektionen vid din verksamhet, restid, granskning av inkomna handlingar, arbete med att skriva inspektionsrapport och uppföljande arbete vid eventuella brister i verksamheten.

Tillståndsärenden och anmälningsärenden

När du söker om tillstånd eller anmäler en verksamhet till oss tar vi ut en avgift för att handlägga anmälan eller tillståndsansökan. Under Tillståndsguide finns mer information om vilka verksamheter som berörs.

Hur mycket vi tar ut är beroende av vad det är för typ av verksamhet. I vissa fall tas en timavgift ut och i vissa fall tas en fast avgift ut.

Timavgiften för 2023 är 978 kronor. Avgiften indexuppräknas varje år. Den totala kostnaden för handläggande av din anmälan beräknas utifrån antalet handläggningstimmar och timavgiften. 

För att ta reda på om din anmälan eller tillståndsansökan har fast avgift eller om det är en timavgift bör du titta närmare i taxebilaga 1:

Miljöbalken taxa, tillsyn och prövning 2024
Miljöbalken taxa, tillsyn och prövning 2024, bilagor


Varför måste du betala?

I slutet av 90-talet beslutade politikerna i Sverige att verksamheter som behöver kontrolleras också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

  Sidan uppdaterades: