Brandfarlig och explosiv vara

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor kallas oftast för brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning är större då de normalt fattar eld lättare.

En brand kan bli ett allvarligt hot mot skador på människor, egendom och miljö. Det finns stora risker med att förvara brandfarliga varor. Därför finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om så enkla åtgärder som att använda säkerhetsutrustning eller förvara dem i låsta skåp.

Hantering av brandfarlig vara

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Med hantering av brandfarliga varor menas:

 • tillverkning
 • bearbetning
 • behandling
 • förpackning
 • förvaring
 • transport
 • användning
 • omhändertagande
 • förstöring
 • saluförande
 • underhåll
 • överlåtelse och därmed jämförliga förfarande.

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig gas

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bildas en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, gasol, metangas och vätgas.

Brandfarliga och extremt brandfarliga aerosol

Om en aerosol är brandfarlig eller extremt brandfarlig framgår av text och symbol på förpackningen. Exempel på brandfarliga aerosoller kan vara sprayfärger, vissa hårspray med mera.

Brandfarlig vätska

Vätskor med en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C är brandfarliga vätskor. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, splarvätska, lacknafta, aceton och alkohol.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen som reagerar våldsamt vid en brand eller som kan utvecklas en brand genom att de reagerar på sig själva. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat.

Tillstånd och tillsyn

För att få hantera brandfarliga och explosiva varor måste du ha tillstånd, du ansöker om tillstånd hos räddningstjänsten. Räddningstjänsten kontrollerar också (gör tillsyn) för att se till att din verksamhet följer lagen om brandfarlig vara.

Kontakta Bohus Räddningstjänstförbund för att ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

  Sidan uppdaterades: