Kemikalier

Du som hanterar kemikalier behöver vara noggrann och arbeta förebyggande för att inte riskera att skada människors hälsa och miljön. Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller för alla verksamheter. Du behöver även ha en kemikalieförteckning enligt lag.

Kemikalieförteckning för ansvars-och tillståndspliktiga verksamheter och företag

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att förteckna kemiska produkter man hanterar enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll . För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter och andra verksamheter som använder mycket kemikalier är det viktigt att känna till vilka ämnen man hanterar. Det beror på att lagstiftningen om kemikalier utgår ifrån ämnen.

Genom att veta vilka ämnen du hanterar kan du arbeta med så kallad substitution, vilket innebär att byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen. Företag som använder mycket kemikalier är exempelvis tillverkare av kemiska produkter eller de som använder kemikalier i en tillverkningsprocess. Även yrkesmässiga användare av kemikalier såsom lackerare och biltvättar räknas till verksamheter som använder mycket kemikalier. Kemikalieinspektionen har skapat PRIO-guiden där du hittar vilka ämnen som är viktigast att byta ut.

Enligt förordningen ska kemikalieförteckningen innehålla:

  • produktens namn
  • vad produkten används till och i vilka mängder
  • produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet

Ladda ned mall för Kemikalieanteckning här

 

Märkningsregler

Det finns regler för hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Ansvaret för märkning gäller hela ledet av leverantörer, från importör och tillverkare, till exempelvis återförsäljare i en butik.

På kemikalieinspektionens hemsida finns information om märkningsregler, symboler och mycket mer.

Mer information om kemikaliehantering

För att du ska kunna bedöma riskerna med en produkt behöver du granska de ämnen som ingår i produkten. 

Du hittar information om farliga ämnen som ska bytas ut här:

Till din hjälp finns en mall för kemikalieförteckning och en handledning som visar hur du fyller i förteckningen. Handledningen visar vilka uppgifter du behöver ta reda på för att kunna bedöma riskerna med hanteringen av de kemikalier du använder.

Kemikalieanvändning för privat bruk

Du behöver tillstånd för att få sälja och använda för privat bruk kemiska produkter som är giftiga, mycket giftiga och frätande. Du söker tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen 


Hantera kemikalier och farligt avfall säkert

Kemikalier och farligt avfall ska alltid förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och att eventuellt spill inte sprids till mark eller vatten. Det är alltid du som innehavare av kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.

För att undvika att kemikalier kommer ut i omgivande mark eller vatten måste du göra lämpliga skyddsåtgärder. Hur omfattande skyddsåtgärder som krävs beror på vilken mängd kemikalier du förvarar och vilka egenskaper kemikalierna har.

Skyddsåtgärder som alltid bör göras är till exempel att:

  • förvaringskärl ska vara stadigt uppställda på en tät och beständig invallad yta som har påkörningsskydd eller på en plats där truckar eller andra fordon inte kör.
  • behållare med kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta.
  • olika kemikalier och farligt avfall ska inte blandas inom samma invallning.
  Sidan uppdaterades: