Kemikalier

Du som hanterar kemikalier behöver vara noggrann och arbeta förebyggande för att inte riskera att skada människors hälsa och miljön. Du ska ha kunskap om vilka kemiska produkter som används i din verksamhet och på vilket sätt de påverkar omgivningen.

När behövs tillstånd?

Du behöver tillstånd för att få sälja och använda för privat bruk kemiska produkter som är giftiga, mycket giftiga och frätande. Du söker tillstånd hos Länsstyrelsen (extern länk).

 

Välj de produkter som är minst farliga (produktvalsprincipen)

Du ska välja de kemiska produkter och biotekniska organismer som antas mindre farliga för människors hälsa och miljön. Det står i lagen - miljöbalkens hänsynsregler - om den så kallade produktvalsprincipen. Som verksamhetsutövare ska du hela tiden arbeta med att byta ut farliga kemikalier till mer miljövänliga.

 

Vilka kemikalier är viktigast att byta ut?

Hur vet du vilka kemikalier som är viktigast att byta ut och vilka alternativ som finns? På Kemikalieinspektionens webbplats (extern länk) finns den så kallade PRIO-databasen som ger exempel på farliga ämnen och hjälper dig att bedöma vilka kemiska ämnen som är acceptabla med tanke på människors hälsa och miljön.

Flera branschorganisationer letar reda på och prova kemikalier som är mindre farliga för miljön, och ny teknik som ersätter miljöfarliga kemikalier. Titta efter "positiv miljömärkning" när du ska köpa produkter.

 

Märkningsregler

Det finns regler för hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Ansvaret för märkning gäller hela leverantörsledet – från importör/tillverkare till exempelvis återförsäljare i en butik.
kemikalieinspektionens webbplats (extern länk) finns information om märkningsregler, symbolerna och övrig information.

Hantera kemikalierna och farligt avfall säkert

Kemikalier och farligt avfall ska alltid förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och att eventuellt spill inte sprids till mark eller vatten. Det är alltid du som innehavare av kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.

För att undvika att kemikalier kommer ut i omgivande mark eller vatten måste du göra lämpliga skyddsåtgärder. Hur omfattande skyddsåtgärder som krävs beror på vilken mängd kemikalier du förvarar och vilka egenskaper kemikalierna har.

Skyddsåtgärder som alltid bör göras är till exempel att:

  • förvaringskärl ska vara stadigt uppställda på en tät och beständig invallad yta som har påkörningsskydd eller på en plats där truckar eller andra fordon inte kör.
  • behållare med kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta.
  • olika kemikalier och farligt avfall ska inte blandas inom samma invallning.
  Sidan uppdaterades: