Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Syftet med arbetet är att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

Hur får man en SSPF-insats?

Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar någon av myndigheterna för att det finns oro för barnet eller ungdomen. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre. Det kan exempelvis handla om

 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder alkohol eller droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit alkohol eller droger själv.
 • Ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en.

Om du känner dig orolig för en ungdom i din närhet kan du även kontakta vår SSPF-Koordinator, se kontaktuppgifter längre ner. För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna/samtycka till att tystnadsplikten mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Hur går insatsen till?

Nästa steg är att vi tillsammans riktar in oss på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan det förstärkas? Alla kan bidra i arbetet och det är behoven hos ungdomen som styr. Koordinatorn gör en riskbedömning och samlar in nödvändig information innan ungdomen lyfts i SSPF-forumet. Där görs en plan som beskriver vad vi gemensamt ska göra för att förändra ungdomens situation. Det kan handla om

 • Stöd till förälder eller vårdnadshavare. Till exempel samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att göra brott och varningssignaler synliga. Målet är att skapa en positiv utveckling.
 • Stöd till ungdom, vilket kan vara i form av ungdomsbehandlare eller hjälp att skapa en meningsfull fritid
 • Hjälp att sluta med droger.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan koordinatorn hjälpa till att kontakta fler personer.

Kontakt

Carolin Klein, SSPF koordinator
0303-23 94 40

Här finns en liten informationsfolder att ladda ner och skriva ut.
(vid utskrift välj "vänd på kortsida")

Folder SSPF

  Sidan uppdaterades: