Familjebehandling

Familjebehandling är en form av stöd som riktar sig till en eller flera familjemedlemmar. Stödet syftar till stärka familjens resurser och skapa en känsla av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utförs i enlighet med barnets eller ungdomens behov.

Behov av stöd kan finnas av flera skäl. Till exempel:

 • separation
 • svårigheter i skolan
 • depression och självskadebeteende
 • svårigheter i kommunikation i familjen
 • missbruk/beroende
 • kriminalitet
 • våld i nära relationer
 • social isolering
 • brist på planering och rutiner. 

Familjer som deltar kan se olika ut. Till exempel:

 • familjer där barn bor hemma med föräldrar
 • ensamstående föräldrar
 • barn boende i familjehem
 • familjer där föräldrarna är separerade
 • familjer med samkönade föräldrar
 • familjer som inte har svensk bakgrund

Med andra ord alla typer av familjekonstellationer.

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i kommunens lokaler eller på annan plats. Stödet finns riktat till både föräldrar och barn/ungdomar, med ett helhetsperspektiv på familjen.

Olika delar av familjebehandling

Föräldrastöd

Föräldrastöd är en del av familjebehandling som stödjer föräldrar genom samtal och aktiviteter. Allt i syfte att skapa utveckling. Utgångspunkten är att alla föräldrar gör sitt bästa för sina barn. Exempel på stöd:

 • att hitta och stärka det som redan fungerar
 • att skapa trygghet i föräldrarollen och stärka relationer inom familjen 
 • att våga prova nya sätt att sätta gränser
 • att samarbeta, prata och diskutera

Målet är att öka kunskap och förståelse för barnets utveckling och behov samt att skapa en positiv förändring.

Ungdomsstöd

Ungdomsstöd är en annan del av familjebehandling som riktar stöd till barnet/ungdomen. Stödet ska hjälpa ungdomen att planera sin vardag. Vi använder oss bland annat av stödjande och motiverande samtal. Ungdomsstöd kan finnas med i kontakter med myndighet, skola och fritid. Vi anpassar arbetet så vi kan möta ungdomens olika situationer i livet.

Ansökan om familjebehandling

Ansökan om familjebehandling hanteras av SocialtjänstensGemensam mottagning. En socialsekreterare utreder behovet och ansvarar för uppföljningen av insatsen. Kontakten inleds alltid med ett gemensamt möte med socialsekreterare och familjebehandlare. Då sätter vi gemensamma mål och planerar utförandet.

Alla är välkomna att ansöka om stöd. Stödet anpassar sig till den sökandes behov till exempel när det gäller tolk, lokal och tid. Vi har tystnadsplikt men är anmälningsskyldiga vid misstanke om att ett barn far illa. Stödet är kostnadsfritt.

Kontakta Gemensam mottagning för att ansöka om familjebehandling och få mer information.
Telefon: 0303-23 93 77

  Sidan uppdaterades: