Planprogram för Aröd

Planprogrammet för Aröd ska utreda områdets förutsättningar och samordna och avväga mellan olika intressen. Genom planprogrammet ska kommunen ta ställning till Aröds framtida utveckling.

Planprogrammets namn: Planprogram för Aröd
Ärendenummer: KS2019/0414
Handläggare: Elisabeth Hellström
Projektledare: Robert Hanzén
Status: förslaget arbetas om

2023-11-06

Utredning pågår

Planprogrammet var utställt för samråd under 2021. Under samrådet ställdes frågor som behöver utredas ytterligare. Det gäller bland annat geoteknik (hur det ser ut under marken) och frågor om trafiken. Just nu arbetar vi om förslaget till planprogram och beräknar bli klara under 2024. Då kommer förslaget ställas ut på samråd igen.

Samrådshandlingarna från 2021 hittar du längre ner på sidan under rubriken Utredningar och dokument.

Områdesbeskrivning

Aröd är ett kustnära område i norra delen av Kungälvs kommun. Området utgörs bland annat av jordbruksmark, skogsklädda bergsområden och bebyggelseområden med en blandning av fritidshus och friliggande bostadshus. Stora delar av området är viktigt för det rörliga friluftslivet i kommunen. Inom programområdet finns även värdefulla natur- och kulturmiljöer och delar av området är utpekat som riksintressen.

Om planprogrammet

I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010) pekas Aröd ut som omvandlingsområde med möjlighet till viss förtätning. För att denna utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har även fått ett föreläggande från Länsstyrelsen om att ordna kommunalt vatten och avlopp i området. I samband med utbyggnationen av kommunalt vatten och avlopp så har förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till Planprogram för Aröd.
Planprogrammet ska samordna och avväga mellan olika intressen och ta ställning till hur området bör utvecklas i framtiden.

Läs mer om hela planprocessen och detaljplanens olika steg här

Prenumerera på sidan

Fyll i din e-postadress här för att få ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.

  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post.

Läs mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här  Sidan uppdaterades: