Digital föreläsning om barnobesitas

– bakomliggande faktorer, samsjuklighet och påverkan i barnens vardag

Välkommen på en digital föreläsning med Jenny Vinglid, generalsekreterare på patientorganisationen HOBS, Hälsa oberoende av storlek (som under 2024 byter namn till Riksförbundet Obesitas Sverige). I föreläsningen lyfts bland annat bakomliggande faktorer till obesitas, samsjuklighet och hur det är att växa upp med obesitas i dagens samhälle.

Barnobesitas är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar. Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Men det innebär också ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling både i skolan och i samhället i stort. Detta får allvarliga negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och sämre förtroende för vården.

Föreläsningen sker i samverkan med kommunerna Kungälv och Mölndal

Var: Digital föreläsning på Teams
När: 18 mars kl. 18.30 till 20.00
Kostnad: Gratis

Här är länken för att ansluta till föreläsningen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgzYTY4NzAtMTM2Yy00NmVlLWEyNWYtZTE1YjU2ODQ0NGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224758b907-30e8-4dfe-ac11-ce4c32a65484%22%2c%22Oid%22%3a%2268f58945-e3d6-4d77-9b3a-bfef3b3d0af6%22%7d

Information

  • Plats: Digitalt föredrag via Teams
  • Datum 18 mars