Solberga – Jörlanda

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solberga - Jörlanda.

Projektering/utredning: Klar
Byggtid:
mars 2023 - november 2023
Status:
entrepenad pågår 
Projektör:
Sweco Göteborg
Entreprenör: 
Västmark AB journummer 0735179465
Projektledare: Björn Midas

2023-03-29

Ny projektledare

Projektet har fått en ny projektledare. Björn Midas på Kungälvs kommun tar över efter Johan Rydén. Arbete pågår!

2022-08-31

Uppdatering

Lantmäteriet har under sommaren fattat beslut om ledningsrätt för hela sträckan. Efter vidare dialog med markägare kommer provtagning av markföroreningar att utföras under oktober. 
 
Johan Rydén på MEXL. AB går in som projektledare. Frågor gällande utbyggnaden hänsvisas till Johan som du enklast når via e-post överst på sidan.
 

2022-07-06

Uppdatering

Sammanträde hölls i Jörlanda församlingshem 22 juni. Beslut förväntas inkomma efter semestern efter avvägning av enskilda och allmänna intressen. Riskanalys har påbörjats och personal är just nu ute i fält och tar bilder samt tar in uppgifter rörande grundläggning av hus etc. Provtagning av markföroreningar är inplanerade till 16-17/8 med hänsyn till skördetid.

2022-06-14

Uppdatering 

Lantmäteriet inkommer med beslut för ledningsrätt förhoppningsvis nu under sommaren. Miljögeotekniska undersökningar kommer att utföras med hänsyn till skördetid och kommer att samordnas med markägare. Riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten i samband med entreprenaden ska förberedas.

2022-05-19

Uppdatering

Sammanträde hölls i Jörlanda församlingshem den 15 mars. Lantmäteriet inkommer med beslut för ledningsrätt när de har vägt in de intressen som uppkom under sammanträdet. De arkeologiska undersökningarna som ägt rum påträffade inget av arkeologiskt intresse och anses därför inte kräva ytterligare åtgärder och ses som avslutat. Projektering fortlöper och det som händer härnäst är att planera in miljögeotekniska undersökningar längs ledningssträckan samt utföra riskanalys för de fastigheter som befinner sig i närheten av arbetsområdet.

2022-03-23

Arkeologisk utredning på gång

Ett informationsbrev rörande arkeologisk utredning har gått ut till berörda fastighetsägare längs sträckan mellan Solberga  — Jörlanda.

Utredningen startar den 1 april och pågår till den 8 april.

Arkeologer från Göta Arkeologi i uppdrag av Länsstyrelsen behöver undersöka markerna där ledningen ska fram. Arbetet utförs genom att dra av matjorden med en liten grävmaskin i ett skopbrett schakt med en längd av cirka 10 — 20 meter som placeras med cirka 10 — 20 meters mellanrum.

Utredningen är ett steg inför anläggandet av överföringsledningen som är planerad att byggas under våren 2023.

2022-03-07

Uppdatering

Ledningssträcka är inskickad till Lantmäteriet och de kommer att hållas ett sammanträde i Jörlanda församlingshem den 15 mars klockan 16:30.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-05-28

Uppdatering

Utredning pågår gällande anslutningspunkt vid kommungränsen.

2020-12-18

Uppdatering 

Ärendet hanteras just nu hos Lantmäteriet. För att kunna ta ett beslut behövs ett sammanträde med berörda fastighetsägare. På grund av coronaviruset/covid-19 kan inte de sammanträden för ledningsrätt hållas på det sätt som det var tänkt. Sammanträden kommer därför hållas senare än beräknat.

2020-05-04

Rapport om läget i projektet

Underlaget som ska användas för att handla upp en entreprenör är i det närmaste färdigt.  
En ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet och ett sammanträde med berörda fastighetsägare är planerat till hösten 2020. Alla berörda fastighetsägare kommer att kallas till det mötet via brev i brevlådan. fortsätt följa den här sidan och tipsa gärna grannar i området om sidan. De når sidan via den här förenklade adressen. www.kungalv.se/vasoljor

2020-01-29

Slutskedet av projekteringen

Projekteringen av VA ledningarna är i sitt slutskede. Avtal och ledningsrättsarbete pågår. Projektet samordnas med ledningar från kommungränsen in mot Stenungsund.
Arbete pågår med avtal med vattenleveranser till Stenungsunds kommun.   

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetetet för detta VA-projekt här.

2017-07-07

Utbyggnadsplan

Arbetet med att kunna leverera vatten till Stenungsund innefattar inte några spillvattenledningar.
Utbyggnad av vatten och avlopp i kommunen bygger på den utbyggnadsplan som kommunfullmäktige beslutat. Denna plan är framtagen i syfte att utifrån behov och möjligheter arbeta efter en prioriteringsordning.
Läs mer i VA utbyggnadsplan (pdf, nytt fönster)


2017-04-04

Ytterligare sträckning undersöks

Vi ser att den sträckning som redovisas på kartan inte är optimal, det innebär att vi kommer att undersöka om en annan sträckning är bättre. Inom den närmaste tiden kommer mätningar att utföras i det nya området som ligger väster om bäcken. Berörda fastighetsägare blir informerade via brev.

2017-03-03

Dags för inmätning

Under vecka 11 planerar vi att göra inmätningar för överföringsledningen mellan Solberga och Jörlanda. Inmätarna utförs av konsultföretaget SWECO som alltså kommer att åka runt i området med sin mätutrustning. De kommer att mäta in väglinjer, bäckar, diken, stenmurar och sånt som kan påverka dragningen av ledningen. En av de sträckningar vi undersöker är en dragning från reningsverket och upp längs med väg 616 och in på Timmerviksvägen. Följ utvecklingen av projektet på den här sidan och sprid gärna informationen om den till dina grannar i området.

Planering

Ledningen byggs för att förstärka Stenungsunds möjlihget till en bra vattenförsörjning. Kungälvs kommun kommer att sälja vatten till stenungsund 2018—2019. 

Projektering pågår. Flera alternativa sträckningar utreds tillsammans med förberedande utredningar gällande geoteknik och arkeologi. projekteringen mynnar ut i en bygghandling som ligger till grund för en upphandling av vem som ska bygga ledningarna. 

Planering pågår för informationsmöten med fastighetsägare som berörs av geoteknisk undersökning samt slutgiltigt sträckning.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: